Videregående befalsutdanning 2 - SKSK

Nynorsk navn: 
Vidaregående befalsutdanning 2 - SKSK
Studieprogram: 
Videregående befalsutdanning 2 Sjø
Studienivå: 
Kvalifiserende kurs
Varighet: 
-
Kull: 
2021
Innledning

Videregående befalsutdanning (VBU) skal utvikle et befalskorps bestående av dyktige militære ledere. Dette er avgjørende for at Forsvaret skal kunne løse stadig mer krevende og sammensatte oppgaver i fred, krise og krig.  

VBU er i denne sammenheng en grunnpilar i den militærfaglige profesjonsutviklingen som strekker seg fra grunnleggende soldatutdanning til de høyeste lederkurs i Forsvaret. Utdanningen skal være rettet mot Sjøforsvarets kjernevirksomhet: planlegging, ledelse og gjennomføring av sjømilitære operasjoner, og ikke duplisere utdanning som gis av sivile utdanningsinstitusjoner.  

Målgruppe

VBU skal gi befalet de nødvendige forutsetninger for å besette spesialist- og lederfunksjoner. Utdanningen skal baseres på en felles profesjonsplattform, som blant annet omfatter holdninger, etikk og ledelse, samt gi tilstrekkelig militærfaglig grunnlag for å kunne bekle stillinger på ulike nivå i organisasjonen. For å sikre en gjennomgående progresjon i både fag og karriere, skal det enkelte utdanningsnivå utnytte og videreutvikle befalets erfaringer fra forutgående utdannings- og tjenestenivå.  

 

Videregående befalsutdannelse 2 (VBU 2) skal bygge på tidligere utdanning. Utdanningen skal videreutvikle forståelsen av den sjømilitære profesjonen og bidra til utvikling av eget lederskap. Dette betyr utdanning innenfor sjømilitært lederskap, sjømakt, maritime operasjoner, militær idrett & trening og engelsk.  

Fagplanen er en samling av teoriemner, øvelser og aktiviteter som skal føre til beskrevet kompetanse etter nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. VBU 2 er tiltenkt personell med ulike, men relevante spesialistutdanninger for tjeneste i Sjøforsvaret. Innholdet er felles og uavhengig av bransjebakgrunn, men skreddersys i prosjekter eller oppgaver med hensikt å styrke det aktuelle våpen og den konkrete detalj.

Opptakskrav

Kvalifisering for et utdanningsnivå forutsetter bestått utdanning på forutgående nivå. Rett type utdanning skal komme på rett tidspunkt i karrieren og skal være tilpasset tjenstlige krav. Målgruppen for de respektive utdanningsnivå er derfor befal med tilstrekkelig tjenesteerfaring fra forutgående nivå for å kunne bekle stillinger på neste organisatoriske nivå.   

Forventet læringsutbytte

Med forankring i formål og innhold (jf. pkt. 2 og 5), skal befal skal etter endt videregående befalsutdanning 2 ha oppnådd følgende læringsbytter (referanse til det tematiske innholdet i parentes): 

 

Kunnskaper:  

 • Innsikt i den militære profesjons historie, tradisjon og utvikling, samt hvilke verdier, holdninger og etiske og juridiske prinsipper som er tilknyttet profesjonen (P) 

 • Kunnskap om hva Forsvarets konsepter og doktriner sier om ledelse og hva som ligger i å utøve et godt og situasjonstilpasset lederskap innenfor eget nivå (L) 

 • Kunnskap om teori knyttet til gruppeprosesser, kommunikasjon og veiledning (L) 

 • Kunnskap om hva som kjennetegner planlegging, ledelse og gjennomføring av operasjoner i forskjellige kontekster og miljøer innenfor eget fagfelt og nivå (O) 

 • Innsikt i teori, metoder og erfaringer for hvordan man planlegger, gjennomfører og evaluerer hensiktsmessig og effektiv opplæring av personell innenfor eget fagfelt og nivå. (U) 

 • Kunnskap om militær og maritim fysisk trening, herunder treningsplanlegging  sett opp imot avdelingens/fartøyets arbeidskrav og annen utdanningsaktivitet for å optimalisere effekten av treningen .(MIT). 

 • Kunnskap om relevante engelske ord, utrykk og militære begreper innenfor eget fagfelt og nivå (E) 

 

Ferdigheter: 

 • Anvende profesjonsfaglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg (P) 

 • Planlegge, lede og gjennomføre sikker utdanning, trening og øving innenfor eget fagfelt og nivå (L, U) 

 • Kan kommunisere og veilede i rollen som rådgiver, veileder og mentor (L) 

 • Utnytte sine kompetanse- og fagområder under planlegging og gjennomføring av operasjoner innenfor eget fagfelt og nivå (O) 

 • Planlegge, lede, gjennomføre og evaluere profesjonsrettet utdanning, trening og øving innenfor eget fagfelt og nivå (L, U, MIT) 

 • Kan forstå (lytte og lese) relevante engelske ord, utrykk og begreper innenfor eget nivå med en tilpasset kompleksitet opp til og med nivå 2 i NATO STANAG 6001 (E)  

 • Kan anvende (tale og skrive) relevante engelske ord, utrykk og begreper innenfor eget nivå med en tilpasset kompleksitet opp til og med nivå 2 i NATO STANAG 6001 (E) 

 

Generell kompetanse:  

 • Kan reflektere over synspunkter og erfaringer hva angår den militære profesjonen, og delta i diskusjoner og arbeid om profesjonsutvikling (P) 

 • Være en bidragsyter i utvikling av eget korps og en som bidrar til å skape et godt samspill mellom offiserer og befal (P) 

 • Kan selvstendig eller som deltaker i gruppe planlegge, lede, gjennomføre og evaluere arbeidsoppgaver, prosesser og prosjekter i tråd med Forsvarets gjeldende verdier, holdninger, krav og retningslinjer (O, U og L) 

 • Ha utviklet grunnlag for å kunne benytte engelsk som muntlig og skriftlig arbeidsspråk innenfor eget fagfelt og nivå (E)  

 • Kan selvstendig eller sammen med andre planlegge, lede, gjennomføre og evaluere militær og maritim fysisk trening i forhold til annen utdanningsaktivitet (MIT)  

Varighet og omfang

Videregående Befalsutdanning 2 gjennomføres over 8-12 uker. Kurset er inndelt dels i øvelser og dels i uker med timeplanfestet undervisning i emner. I undervisningsukene vil det gjøres plass til trening øving og praktisering av de teoretiske emnene som berøres. 

Øvelser med døgnvarighet varsles i velkommen til FHS/SKSK/VBU2 skriv. I undervisningsperioden gjennomføres også noen simulatorøvelser på kveldstid.  
Ellers er skoletiden fra kl 0800-1540.  

Det må påregnes bruk av selvstudietid og gruppearbeid utenom normalarbeidstiden gjennom hele semesteret.