Videregående Befalsutdanning 1 - SKSK

Nynorsk navn: 
Videregående Befalsutdanning 1 - SKSK
Studieprogram: 
Videregående befalsutdanning 1 - Sjø
Studienivå: 
Kvalifiserende kurs
Varighet: 
1 semester
Kull: 
2021
Innledning

Videregående befalsutdanning (VBU) skal utvikle et befalskorps bestående av dyktige militære ledere. Dette er avgjørende for at Forsvaret skal kunne løse stadig mer krevende og sammensatte oppgaver i fred, krise og krig. 

VBU er i denne sammenheng en grunnpilar i den militærfaglige profesjonsutviklingen som strekker seg fra grunnleggende soldatutdanning til de høyeste lederkurs i Forsvaret. Utdanningen skal være rettet mot Sjøforsvarets kjernevirksomhet: planlegging, ledelse og gjennomføring av sjømilitære operasjoner, og ikke duplisere utdanning som gis av sivile utdanningsinstitusjoner.

Videregående befalsutdanning skal gi befalet de nødvendige forutsetninger for å besette spesialist- og lederfunksjoner. Utdanningen skal baseres på en felles profesjonsplattform, som blant annet omfatter holdninger, etikk og ledelse, samt gi tilstrekkelig militærfaglig grunnlag for å kunne bekle stillinger på ulike nivå i organisasjonen. For å sikre en gjennomgående progresjon i både fag og karriere, skal det enkelte utdanningsnivå utnytte og videreutvikle befalets erfaringer fra forutgående utdannings- og tjenestenivå. 

Videregående befalsutdannelse 1 (VBU 1) skal bygge på tidligere utdanning. Utdanningen skal øke forståelsen av den sjømilitære profesjonen og bidra til utvikling av eget lederskap. Dette betyr utdanning innenfor sjømilitært ledelse og etikk, sjømakt, maritime operasjoner, militær idrett & trening, forvaltning og operativ engelsk.

Opptakskrav

Kvalifisering for et utdanningsnivå forutsetter bestått utdanning på forutgående nivå.

Rett type utdanning skal komme på rett tidspunkt i karrieren og skal være tilpasset tjenstlige krav. Målgruppen for de respektive utdanningsnivå er derfor befal med tilstrekkelig tjenesteerfaring fra forutgående nivå for å kunne bekle stillinger på neste organisatoriske nivå.

For VBU1 er opptakskravet OR 5+, men anbefalt OR 5+ og 3 års tjenesteerfaring.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper

Etter endt VBU1 har befalet:

 • Grunnleggende kunnskap om den militære profesjon og dens kjennetegn, historie, utvikling, tradisjon og egenart som plasserer den sjømilitære profesjon i samfunnet og i Sjøforsvaret spesielt. Kjennskap til hvilke oppgaver som er tillagt Sjøforsvaret i dag og marinespesialistens rolle.
 • Kunnskap om beslutningstagning på individnivå og gruppenivå, herunder etisk teori og moralsk beslutningstagning.
 • Kunnskap om utvalgte ledelses- og organisasjonsteorier. Kunnskap og forståelse for krav som stilles til et befals operative yteevne i Sjøforsvaret.
 • Grunnleggende kunnskaper om militærmaktens muligheter og begrensninger, inkludert legale og politiske hensyn, i fred, krise og krig, med vekt på Sjøforsvarets funksjon.
 • Evne til selvstendig å oppdatere sin kunnskap innenfor sitt spesifikke fagfelt, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.
 • Forståelse og kunnskap om av hva som kreves av et befal med engelsk som muntlig arbeidsspråk innenfor eget fagfelt og nivå.

Ferdigheter

 • Ta kloke beslutninger i lys av strategiske og taktiske, samt juridiske og moralske forhold. Anvende teoretiske og praktiske ferdigheter for vedlikehold og økning av egen og avdelingens operative yteevne. Lede forberedelse til strid, fungere som leder i stridsmiljø og ta seg av sitt mannskap etter strid. Bygge og utvikle effektive prestasjonsgrupper, som kjennetegnes ved fokus på oppdragsløsning i lys av sjefens intensjon, sterkt samhold og gjensidig tillit og respekt.
 • Velge og anvende teoretiske og praktiske ledelsesverktøy, samt reflektere over sitt lederskap for å kunne forutse, mestre og utnytte endrede forutsetninger og situasjoner. Anvende sin selvinnsikt og være bevisst egen atferd, tankemønster og emosjoner i relasjon til og i samspill med andre.
 • Anvende faglig kunnskap og arbeide både selvstendig og i team.
 • Bidra i forbindelse med ledelse og gjennomføring av maritime operasjoner.
 • Fremskaffe, velge ut, analysere og presentere informasjon på et relevant metodisk grunnlag, innenfor eget fagfelt og nivå. Kunne drøfte dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig på engelsk og norsk.
 • Beherske sitt personlige våpen sikkert.

Generell kompetanse

 • Erkjenner og innehar profesjonens verdigrunnlag og evner å se de etiske problemstillinger som omgir spesialistbefalet, handler i tråd med verdiene og har en grunnleggende pliktfølelse for seg selv og sitt mannskap.
 • Er fysisk, mentalt og moralsk robust og skikket til over tid å virke i kritiske situasjoner preget av kaos og usikkerhet, herunder kunne påføre fienden tap.
 • Er seg bevisst etiske, juridiske, økonomiske og miljømessige konsekvenser av militær virksomhet og evner å realisere denne kunnskapen gjennom sitt virke som spesialistbefal.
 • Kan delta aktivt i faglige diskusjoner, evner å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til ny kunnskap og utvikling av god praksis.
 • Har utviklet grunnlag for å kunne benytte engelsk som muntlig arbeidsspråk innenfor eget fagfelt og nivå.
Organisering og arbeidsmåter

Videregående Befalsutdanning 1 gjennomføres over 9 uker. Utdanningen er inndelt dels i øvelser og dels i uker med timeplanfestet undervisning i ulike emner. I undervisningsukene vil det gjøres plass til trening øving og praktisering av de teoretiske emnene som berøres. Det er obligatorisk oppmøte.

Øvelse 1 foregår sammenhengende på døgnbasis den første uken. 

Normalt er skoletiden fra kl 0800-1540. Innen sjømilitært lederskap gjennomføres også noen simulatorøvelser på kveldstid.

Den siste uken av utdanningen gjennomføres øvelse 2 i normal arbeidstid på Sjøkrigsskolen.

Det må påregnes bruk av selvstudietid og gruppearbeid utenom normalarbeidstiden gjennom hele utdanningen.

Krav om skikkethet og autorisasjon

Som student ved VBU1 er man underlagt løpende og særlig sikkethetsvurdering som beskrevet i Reglement for befalsutdanning i Forsvaret.

Evaluering og kvalitetssikring

Utdanningen er underlagt FHS/SKSK sitt stystematiske kvalitetssystem.

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til og reglement for befalsutdanning i Forsvaret.

Studieplanansvarlig: 
Ole Markus Andresen
Forfattere: 
Ole Markus Andresen
Godkjent av: 
Øyvind Tengesdal