Samlingsbasert påbyggingsstudium av flygere og navigatører

Studieprogram: 
Samlingsbasert påbyggingsstudium av flygere og navigatører
Studienivå: 
Syklus 1
Studiepoeng: 
60
Varighet: 
4 semester
Kull: 
2021
Studiemodeller
Informasjon

FHS/Luftkrigsskolen tilbyr to avsluttende årsenheter (emner), hver på 30 studiepoeng, innenfor hhv ledelse og luftmakt. Disse vil bygge videre på det elevene har lært i løpet av 1. avdeling ved Luftkrigsskolen, og således representere en videreføring av allerede tilegnet kunnskap. Det legges opp til sammen 3 samlinger  innenfor det enkelte emne, hvorav den midterste samling vil være på 2 uker. Mellom samlingene skrives det et paper (obligatorisk arbeidskrav) på 12-15 sider. Dette vil både bidra til læringsprosessen, samtidig som den enkelte får nødvendig skrivetrening. Første emne vil være ledelse, andre emne luftmakt.

Studiemodell: 
Emne2021 Høst2022 Vår2022 Høst2023 Vår
1515
1515
Minste antall studenter
16
Maksimum antall studenter
24
Innledning

FHS/Luftkrigsskolen tilbyr et samlingsbasert deltids studium på til sammen 60 studiepoeng for luftoperativt personell som enten har fullført KS 1-1 (gammel ordning) eller 1. avdeling i det treårige bachelorløpet (ny ordning), og som ikke har fullført det som gjenstod av utdanningen utover dette ene året (luftoperativt personell som ikke har fullført ett år ved FHS/Luftkrigsskolen faller således utenfor det tilbudet som skisseres i det følgende).

 

Målgruppe

Luftoperativt personell som ikke har fullført en bachelorgrad (GOU) og som fra før har gjennomført LKSK 1-1 (gammel ordning) eller 1. avdeling i det treårige bachelorløpet (ny ordning) 

Opptakskrav
  • Fullført KS 1-1 (gammel ordning) eller 1. avdeling i det treårige bachelorløpet (ny ordning) 

  • Tilfredsstille fysiske minstekrav for utdanningen. 

Forventet læringsutbytte

 

 

Dette studiet er en profesjonsutdanning tilpasset Luftforsvarets behov. Under utdanningen skal studentene tilføres kompetanse slik at de kan se sin respektive fagkompetanse (bransjer) og lederskap (beslutninger) i et helhetsperspektiv (taktisk, operasjonelt, militærstrategisk og politisk nivå). Luftmaktens egenart defineres av det medium luftmakten opererer i og hvordan dette utnyttes til å kanalisere militærmakt. Egenskaper som høyde, hastighet og rekkevidde, operasjonstempo og spenn i nivå, skiller luftmakten fra både sjø- og landmakt, og gir føringer på luftoperasjonene og hvordan disse organiseres og ledes (kommando og kontroll). Luftforsvarsoffiseren opererer ikke bare på det taktiske nivået tidlig i sin karriere, men kan i kraft av funksjon og våpenplattform ha effekt på operasjonelt og strategisk nivå. Dette setter økt krav til lederskap, helhetsforståelse og analytisk tenkning. Utdanningen er tilpasset de kravene som stilles til en offiser i Luftforsvaret, men danner også grunnlag for tjeneste i fellesavdelinger og videre studier.

 

Læringsutbytter

Kunnskap

Etter fullført og bestått samlingsbasert utdanning skal studentene ha kunnskap om og kunne oppdatere sin kunnskap om:

1.            styrker og svakheter ved anvendelsen av luftmakt i et historisk og samtidig perspektiv.

2.            prinsipper for militær ledelse på individ, gruppe/team og organisasjonsnivå som er tilpasset Luftforsvarets organisasjonskultur

3.            offiserens og luftmaktens etiske og rettslige handlingsrom.

4.            militærmaktens og luftmaktens rolle i samfunnet og kunne forklare hvordan politiske mål oppnås med militære virkemidler.

5.            norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk som ramme for Norges bruk av militær makt, herunder internasjonale institusjonelle rammer.

6.            Luftforsvarets kapasiteter, organisasjon og operasjonsmønstre, og hvordan kommando og kontroll utøves i Luftforsvaret

 

Ferdigheter

Etter fullført og bestått samlingsbasert utdanning skal studentene være i stand til å:

1.            anvende teoretiske og praktiske ledelsesverktøy selvstendig og utøve skjønn innenfor sitt fagfelt, gjennom ledelse og gjennomføring av oppdrag, både alene og som del av en gruppe.

2.            vurdere taktiske og stridstekniske oppgaver og oppdrag i lys av kontekstuelle forhold som politikk, strategi, kultur, rettslige rammer og etikk.

3.            planlegge og lede operasjoner innenfor sin egen bransje/fagfelt på taktisk og stridsteknisk nivå nasjonalt og internasjonalt i hele konfliktspennet fra fred via krise til krig.

4.            lede og drive kompetanseutvikling på team- eller troppsnivå.

5.            skrive tekster om relevante problemstillinger i den militære profesjon i tråd med vitenskapelig metode.

6.            identifisere egne og andres lærings- og utviklingsbehov og ta ansvar for sin egen og andres utvikling som offiser

 

Generell kompetanse

Etter fullført og bestått samlingsbasert utdanning skal studentene være i stand til å:

1.            identifisere seg med den militære profesjonen og det ansvaret offiserer har

2.            utøve sitt lederskap og tjeneste etter Forsvarets verdimessige, etiske og rettslige grunnlag og leve etter disse prinsippene

3.            tenke kritisk og utveksle synspunkter med både overordnede og undergitte og gjennom dette bidra til utvikling og forbedring av Forsvaret.

4.            tilpasse sitt lederskap til de mennesker de har rundt seg og den operasjonshastighet som preger luftoperasjoner

 

 

Organisering og arbeidsmåter

Emnet gjennomføres som en kombinasjon av teori, praksis og refleksjon. Det forutsettes at det leses mye teori på egen hånd (selvstudier) og at samlingene vil blant annet bli brukt til forelesninger og deling av praksis og erfaringer ute ved avdeling. Det skal skrives paper mellom hver samling. Refleksjon, både loggskriving og veiledning, gjennomføres for å skape mening, herunder konstruere erfaring av opplevelsene. Intensjonen er at denne tredelte tilnærmingen vil skape en helhet i læringen og utvikle handlingskompetanse for å kunne utøve lederskap i Luftforsvaret.  

Evaluering og kvalitetssikring

Studiet evalueres iht FHS kvalitetssikringssystem

Varighet og omfang

- Omlag 4 ukers samling per år, fordelt på 3 samlinger. Totalt over to år 6 samlinger 

- Første års tema (30 studiepoeng) ledelsesmodul 

- Andre års tema (30 studiepoeng) luftmaktmodul 

- Pliktig deltakelse på alle samlinger  

- Paper mellom samlingene (arbeidskrav), avsluttende eksamen for hvert tema.

- Det må påregnes mye egenarbeide på fritiden samt lange arbeidsdager under samlingene ved Luftkrigsskolen

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Studieplanansvarlig: 
Dag Henriksen
Kåre Inge Skarsvåg
Steinar Sanderød
Forfattere: 
Kåre Inge Skarsvåg