Master i militære studier

Studieprogram: 
Master i militære studier
Studienivå: 
Syklus 2
Studiepoeng: 
90
Varighet: 
4 semester
Kull: 
2021
Innledning

Master i militære studier (90 studiepoeng) er et erfaringsbasert profesjonsstudium. Studentene som har fullført studieprogrammet skal ha lært hvordan militær makt, alene eller sammen med andre virkemidler, er brukt over tid. Videre skal studentene har lært hvordan det tenkes om fremtidig utvikling og anvendelse av militære virkemidler.

Studiet skal bidra til å dekke Forsvarets behov for utdanning av egne ansatte som skal bekle sentrale posisjoner innenfor forsvarssektoren, nasjonalt og internasjonalt. Studiet kvalifiserer for stillinger der den militæroperative virksomheten planlegges og gjennomføres, samt i sentrale militære og politiske ledelsesinstitusjoner. Militært tilsatte oppnår utdanningsnivået videregående offisersutdanning (VOU) i Forsvaret ved fullført master i militære studier.

Målgruppe

Den primære målgruppen for studiet er personell på ulike nivåer i forsvarssektoren, herunder særlig personell som skal bekle midlere og høyere posisjoner i sektoren med krav til VOU-utdanningsnivå.

Opptakskrav

De formelle opptakskravene følger av forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole av 29.6.2018 og forskrift om krav til mastergrad av 1.12.2005.

Opptakskravet til master i militære studier er ett av følgende utdanningsløp:

 • Militær bachelorgrad eller relevant sivil bachelorgrad (180 studiepoeng)
 • Relevant cand.mag. grad
 • Annen relevant grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
 • Militær eller relevant sivil utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp. 

I tillegg kreves minst to års relevant tjenesteerfaring.

FHS kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt ovenfor. Opptak på bakgrunn av realkompetanse foretas etter de retningslinjer som er fastsatt i forskrift om opptak, studier og eksamen ved FHS. Dersom det er tvil om søkere oppfyller opptakskravene, vurderes dette av FHS.   

Det stilles i tillegg krav om at studenter som tas opp til master i militære studier tilfredsstiller de gjeldende krav til sikkerhetsklarering.

Foruten å oppfylle de formelle opptakskrav, må søker konkurrere seg til plass etter de rangeringskriterier som er listet opp i Bestemmelse om seleksjon, opptak og forvaltning av personell under utdanning pkt. 7.6.2 (gjelder militære søkere) og Reglement om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole pkt. 2 (gjelder sivile søkere).

Forventet læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskaper

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om rammebetingelsene som militær makt utøves innenfor i et liberalt vestlig demokrati,
 • har spesialisert innsikt i mulighetene og begrensingene ved militær maktanvendelse innenfor ulike relevante rammebetingelser,
 • har inngående kunnskaper om det militære fagområdet i et vitenskapsteoretisk og samfunnsmessig perspektiv, samt et reflektert og kritisk forhold til den militære profesjonen,
 • kan analysere nye militærfaglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets (militære studiers) historie, tradisjoner, egenart og samfunnsmessige plass.  

Ferdigheter

Kandidaten  

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike relevante informasjonskilder på det militære fagområdet og anvende slike kilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer, også i nye spørsmål og problemstillinger på området,
 • kan analysere eksisterende kunnskap på det militære studiefeltet, herunder teorier, modeller og fortolkninger,
 • kan arbeide selvstendig med å løse nye praktiske og teoretiske problemer innenfor det militære fagområdet,
 • kan bruke relevante metoder for videre militærfaglig utvikling på en selvstendig, reflektert og kritisk måte.  

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger på det militære området, herunder både gamle og nye problemstillinger,  
 • kan anvende sine ervervede kunnskaper og ferdigheter på nye felt innenfor fagområdet for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter,
 • kan formidle omfattende selvstendige arbeider på feltet og behersker militærfaglige uttrykksformer og terminologi i bred forstand,
 • kan kommunisere, både innad i den militære sektor og utad i forhold til sivile aktører og myndigheter, om militærfaglige problemstillinger, analyser og konklusjoner. 
Organisering og arbeidsmåter

Første studieår (medio august-ultimo juni) gjennomføres på heltid ved Forsvarets høgskole, campus Akershus festning. Andre studieår (2021-2022) er viet arbeid med masteroppgaven (OPG5101). Masteroppgaven skrives på deltid, da studentene returnerer til sine hjemmeavdelinger f.o.m. andre studieår. Studentene inngår en skriftlig, forpliktende utdanningskontrakt med sin hjemmeavdeling som sikrer en bestemt studieprogresjon for arbeidet med masteroppgaven dette året.

For en beskrivelse av organisering og arbeidsmåter i de respektive emner, henvises det til de enkelte emnebeskrivelser.

Sensorordning

Se Lov om universiteter og høyskoler § 3-9  og Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Internasjonalisering

Det er lagt til rette for studentutveksling, og studenter kan søke om utvekslingsopphold ved utenlanske institusjoner som FHS har avtale med.  Emner som tas ved utenlanske institusjoner, må ha samme omfang og gi tilsvarende læringsutbytte som emner de erstatter ved FHS.

Studieplanansvarlig: 
Morten Flagestad
Helge Danielsen
Forfattere: 
Morten Flagestad