Cybermilitær befalsutdanning

Studieprogram: 
Cybermilitær befalsutdanning
Studienivå: 
Kvalifiserende kurs
Varighet: 
6 semester
Kull: 
2021
Studiemodeller
Informasjon

Studiemodellen beskriver hvilke emner som gjennomføres i de ulike semesterne. Flere av fagene er i CBU er gjennomgående fag som går over flere semester. 

Større praksisarenaer ved CISK

Gjennom fem praksisarenaer får kadettene praktisert sitt lederskap på lags- og troppsnivå, utøvd tilegnede enkeltmannsferdigheter og praktisert sitt ingeniørfaglige håndverk. Praksisarenane fungerer som en praksisarena for både spesialist- og ingeniørutdanningen, og følger derfor progresjonen i begge studieplanene.

Øvelse grunnlag:

Grunnlagsøvelse for yngste kull 1. semester med fokus på grunnleggende soldatferdigheter i lagsrammen. Øvelsen er casebasert og skal gi forståelse for fotlaget i felt og rollen til samband i lagsrammen.

Øvelse Vinterdrill:

Øvelse Vinterdrill gjennomføres i 2. semester og fokuserer på grunnleggende vintertrening med fokus på rutiner og vintertjeneste i henhold til leksjoner fra vinterskolen. 

Praksisarena Håndverk:

Praksisarena Håndverk avholdes i 4. semester. Praksisarenan er elevenes første tekniske praksisarena og en arena hvor kadettene skal få praktisert ferdighetene de opparbeidet seg i ulike tekniske kurs og ingeniørfag i en operativ ramme. Praksisarenan skal gi kadettene innsikt i omfanget av en klar til strid fase for en cyberingeniør, samt kompleksiteten og omfanget av kommunikasjonsinfrastruktur og tjenester som finnes i en taktisk kommandoplass.

Praksisarena Cyberingeniør:

Praksisarena Cyberingeniør gjennomføres i 5. semester og er en casebasert praksisarena med fokus på lederskap i cyberingeniørens profesjonsutpraksisarena. Formålet med praksisarenan er at kadettene skal se bredden av cyberingeniørens rolle i en operativ kontekst, hvor de planlegger, etablerer, drifter og vedlikeholder kommando, kontroll og informasjonssystemer i en kommandoplass og på mindre installasjoner. Praksisarenan vil gi et realistisk bilde av en deployering og oppsett i et miljø der operative vurderinger påvirker de tekniske løsningene og vice versa.

Praksisarena Finale:

Praksisarena Finale gjennomføres i 6. semester og er en fullskala scenariobasert praksisarena. I henhold til valgt fagretning gjennomfører kadettene en praksisarena som i større grad enn tidligere er spisset mot tjenestestilling. Praksisarenan fokuserer på CIS-støtte og cyberoperasjoner og har innslag av andre fagarter. Praksisarenan er delt i to faser med klar til strid i fase 1 og oppdragsløsning i fase 2. 

I tillegg til skolens interne praksisarenaer gjennomføres det praksisarenaer ved befalsskolen, "on the job training" i avdelinger, samt andre arenaer der skolens elever kan beordres til å delta

Innledning

Spesialistutdanningen ved Cyberingeniørskolen (CISK) er en OR-5 utdanning som skal sette elevene i stand til å bekle militære spesialiststillinger på lags- og troppsnivå i Forsvaret. Mer spesifikt er dette den militære treningen elevene tilegner seg gjennom sitt utdanningsløp, og er en kombinasjon av militære teoretiske og praktiske ferdigheter.

Den militære spesialistutdanningen må sees i sammenheng med ingeniørutdanningen, da det er flere arenaer ved skolen hvor de kombineres. Denne sammenhengen kommer aller tydeligst frem på de ulike øvelsene som gjennomføres ved skolen. For at elevene skal få best mulig utbytte av praksisarenaer i løpet av sin skolegang koordineres spesialistutdanningen og ingeniørutdanningen i tid og rom slik at progresjon og nivå på utdanningen er synkronisert.

Spesialistutdanningen gjennomføres i tre ulike faser. Første fase er grunnleggende soldatferdigherer, våpentjeneste, et lederutviklingsprogram og diverse fagkurs som skal gi elevene de nødvendige verktøyene og ferdighetene til å gjennomføre fase 2 som er befalsskolen på Sessvollmoen. Befalsskolen har en varighet på 12 uker, og gjennomføres i løpet av andre studieår. Når befalsskolen er fullført skal enkeltmannsferdigheter og ledelsesutdanning videreutvikles og vedlikeholdes, men fokuset rettes i større grad inn mot cyberingeniørens rolle i yrket.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført studium har kadetten:

 • Kunnskap om grunnleggende militære regler, taktikker, teknikker og prosedyrer for å løse oppdrag på lavere taktisk nivå som soldat.
 • Kunnskap om ulike verktøy for gjennomføring av militære operasjoner, herunder plan og beslutningsprosess (PBP) og risikovurdering.
 • Kunnskap om prosedyrer, taktikker og begreper innenfor cybermilitær virksomhet, herunder sambandstaktikk, utgruppering av samband, cybermakt og cyberoperasjoner
 • Kunnskap om grunnleggende treningslære, kostholdslære og skadeforebygging og forstår hvordan dette spiller inn i et helseperspektiv og i en militær sammenheng.
 • Kunnskap om hva lederskap og følgerskap innebærer, hvilke utviklingsområder vi har og hvordan egen atferd påvirker andres prestasjoner og handlinger.
 • Kunnskap om ulike informasjons- og kommunikasjonssystemer som Forsvaret bruker

Ferdigheter

Etter å ha fullført studium kan kadetten:

 • Anvende relevante teknikker og prosedyrer som enkeltmann og på lagsnivå som kan videreutvikles uavhengig av hvilken forsvarsgren/DIF de vil tjenestegjøre i som befal.
 • Anvende relevante verktøy og uttrykksformer for å fungere som militær leder i gjennomføring av militære operasjoner på lavere taktisk nivå.
 • Anvende situasjonstilpasset lederskap og følgerskap og bruke utviklingsområdene på en slik måte at de kan utøve sin fremtidige profesjon som medmenneske, leder, følger og cyberingeniør.
 • Anvende teori om treningslære, kosthold og skadeforebygging for å kunne trene seg selv og andre, samt for å oppfylle kravene som Forsvaret stiller til styrke og utholdenhet.
 • Etablere, drifte og anvende utvalgte informasjons- og kommunikasjonssystemer som Forsvaret bruker.

Generell kompetanse

Etter å ha fullført studium kan kadetten:

 • Forstå hvilke forventninger Forsvaret og samfunnet forøvrig har til den militære profesjonen og kunne representere organisasjonen i henhold til Forsvarets verdigrunnlag
 • Forstå yrkes- og bransjeetiske prinsipper for å representere Forsvaret på en opplysende, sikker og troverdig måte
 • Utvikle integritet og holdninger som befal og leder.
 • Trene seg selv og andre, og kan iverksette tiltak for å nå individuelle eller avdelingens mål i forhold til fysisk form og robusthet.
Arbeids-, lærings-, og vurderingsformer

Studiet benytter ulike vurderingsformer. Godkjente obligatoriske arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen i samtlige emner som har obligatoriske arbeidskrav. Omfang, antall og form varierer mellom emnene.

Plagiat
I henhold til «lov om opphavsrett til åndsverk m.v.» er det ikke lov til å presentere andres arbeid som sitt eget, plagiat, herunder også manglende kildehenvisning og/eller klar markering av sitat. Dette regnes som juks/fusk. Det vises til Åndsverksloven, Kunnskapsdepartementets rundskriv F-05-06,
Forskrift om felles klagenemd for behandling av klagesaker, Forvaltningsloven, Lov om universiteter og høyskoler, samt Forsvarets høgskoles egen eksamensforskrift. I tillegg er plagiat et brudd på Forsvarets verdigrunnlag, respekt, ansvar og mot. En skriftlig advarsel gis ved oppdagelse av plagiat. Ved gjentagelse vil dette medføre skoleråd.

Krav om skikkethet og autorisasjon

I henhold til Forskrift om delvis anvendelse av uhl. for Forsvarets høyskole m.m.

Det skal vurderes etter universitetets- og høyskoleloven § 4-10 om en student som tas opp til bachelorutdanning og grunnleggende offiserspåbygging ved Forsvarets høgskole, er skikket for yrket som offiser eller befal i Forsvaret. Vurderingen skal gjøres ved opptak og løpende gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i yrket. Dersom det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering.

Evaluering og kvalitetssikring

Det gjennomføres skriftlig og muntlig evaluering etter avsluttet emne og semester som en del av FHS kvalitetssikringssystem.

Sensorordning

Sensur og sensorordning gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Studieplanansvarlig: 
Per Arne Halvorsen
Oddbjørn Pedersen
Forfattere: 
Per Arne Halvorsen
Oddbjørn Pedersen
Godkjent av: 
Oddbjørn Pedersen