Årsstudium i militær ledelse og operasjoner

Studieprogram: 
Årsstudium i militær ledelse og operasjoner
Studiepoeng: 
60
Varighet: 
2 semester
Kull: 
2021
Studiemodeller
Informasjon

Årsenhet i militære studier gis i tillegg til allerede gjennomført og bestått bachelorgrad ved sivilt studiested.  Samtidig utgjør årsenheten det første året for Forsvarets Høgskoles BA i militære studier for alle fordypninger, også ingeniørstudiene ved Krigsskolen og Sjøkrigsskolen. Deler av årsenheten gis også som halvårsenhet til spesialister fra OR-korpset som skal konvertere til OF. En annen, redusert, halvårsenhet gis til kadetter som tilhører kategorien Spesiell Kategori Militært Personell (SKMT).

Årsenheten består i hovedtrekk av fire elementer, hver på om lag tre måneder: grunnleggende soldatferdigheter og militær lederutdanning, profesjonsforståelse, gren/domenevis innføring og militær operasjonsmetodikk. 

Innledningsvis gjennomføres årsenheten som en feltmessig opplæring og eventuell repetisjon av grunnleggende militære ferdigheter med påfølgende introduksjon av offiserens rolle som leder. Introduksjonen har fokus på hvordan militære problemstillinger kan gjenkjennes, deretter analyseres og løses, og hvordan offiseren kommuniserer sin løsning på problemet til sine medarbeidere og undergitte. Kadettene presenteres for hva som forventes av de som ledere og hvordan lederutviklingen gjennomføres ved Forsvarets Høgskole.  Deretter gjennomføres det en innføring i profesjonens grunnlag, herunder hvilke verdier, rettslig, etisk, historisk og politisk grunnlag den militære profesjon har, samt hva som kan kjennetegne militær ledelse.  

I andre semester drar kadettene til sin grenvise krigsskole. Kadettene øker sin forståelse for egen forsvarsgrens særtrekk og teoretiske grunnlag or relevant teknologi.

Til sist i andre semester gis en innføring i vitenskapelig metode, militær fredsstabsmetodikk og operativ planlegging i form av Plan og Beslutningsprosessen (PBP). Metodeutdannelsen baseres på tidligere bachelorstudier for årsenheten og halvårsenheten, og i større grad som grunnleggende kompetansebygging for BA-kadettene. For kadettene som har en bachelorgrad vil det gis mulighet til å utdype den militære stabsmetodikken, i fred og krig.  

Avslutningsvis deltar kadettene på Årsstudiumet og BA-programmet ved SKSK og LKSK på en mestringsøvelse, hvor kadettene presenteres for og får erfare kravene til den militære leder under feltforhold. For Krigsskolens kadetter på BA-studiet gjennomføres dette som stridskurs i andre utdanningsår.
Kadettene gis en introduksjon til fellesoperasjoner.
For kadettene på det 3-årige BA-studiet vil årsenheten avsluttes med en praksisperiode / øvelse / On-The-Job / Fag- og funksjonsutdanning i egen forsvarsgren før de starter på de ulike fordypningene.

Etter fullført og bestått Årsstudium i ledelse og militære operasjoner skal kadettene ha grunnleggende kunnskap om og kunne oppdatere sin kunnskap om 

 • styrker og svakheter ved anvendelsen av militær makt i et historisk og samtidig perspektiv, herunder hvordan samfunnsutviklingen påvirker krigens natur og karakter, den militære profesjonen og militære operasjoner i fortid, nåtid og fremtid.   
 • prinsipper for militær ledelse på individ, lag / gruppe / team og organisasjonsnivå 
 • militærmaktens rolle i samfunnet og kunne forklare sammenhenger mellom politiske mål og militære virkemidler.
 • norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk som ramme for Norges bruk av militær makt, herunder internasjonale institusjonelle rammer. 
 • sentrale temaer og problemstillinger innenfor militærteori, med fordypning i teori relevant for eget domene. 
 • Forsvarets freds- og krigsstabstjeneste, vitenskapelig teori og metode, og kunne forstå styrker og svakheter ved disse. For kadetter med BA fra tidligere vil det bli gitt mulighet til ytterligere fordypning i militær stabsmetodikk.
 • hvilke strukturer og enheter Forsvaret er satt sammen av og hvilke hovedoppgaver disse har
 • hvordan forsvarsgrenene bidrar inn i fellesoperasjoner, og hvordan fellestaktisk samvirke kan utføres. ​
 • Forstå teknologiens betydning for egen forsvarsgrens operasjoner

Ferdigheter​

Etter fullført og bestått Årsstudium i ledelse og militære operasjoner skal kadettene være i stand til å 

 • Utføre militære ferdigheter som enkeltmann 
 • Forstå enkle militære problemstillinger, analysere disse og kommunisere løsninger skriftlig og muntlig på norsk og engelsk 
 • anvende teoretiske og praktiske ledelsesverktøy og utøve skjønn innenfor sitt fagfelt, gjennom ledelse og gjennomføring av oppdrag som leder.  
 • vurdere taktiske og stridstekniske oppgaver og oppdrag innenfor sitt fagfelt i lys av kontekstuelle forhold som strategi, politikk, kultur, operasjon, jus og etikk. 
 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning for å utnytte ethvert potensial i egen avdeling / fartøy, besetning og omgivelser til å skaffe seg en fordel i forhold til motparten.
 • lede og drive kompetanseutvikling innenfor sitt fagfelt på team eller troppsnivå. 
 • skrive tekster om relevante problemstillinger i den militære profesjon i tråd med vitenskapelig metode.
 • Identifisere hvordan fysisk og psykisk krevende forhold i oppdragsløsning påvirker leder og undergitt både fysisk og mental.
 • Anvende situasjonstilpasset og balansert ledelse, og være troverdig og robust i lederrollen, under fysisk og mentalt krevende forhold, for å løse oppdrag.

De to siste læringsutbyttene gjelder ikke for KS BA-studenter, som har stridskurs i 2. utdanningsår. ​

Generell kompetanse

Etter fullført og bestått Årsstudium i ledelse og militære operasjoner skal kadettene være i stand til å: 

 • Planlegge, iverksette, gjennomføre og lede militære operasjoner på lavt nivå.
 • forstå hvilket verdimessig, etisk og rettslig grunnlag Forsvaret bygger på, og offiserens etiske og rettslige handlingsrom. 
 • identifisere seg med den militære profesjonen og det ansvaret offiserer har. 
 • utøve sitt lederskap og tjeneste etter Forsvarets verdimessige, etiske og rettslige grunnlag.
 • tenke kritisk og kunne utveksle og utfordre synspunkter med både overordnede og undergitte og gjennom dette bidra til utvikling og forbedring av Forsvaret.
 • Oppfylle grunnleggende forventninger til en offiser i egen forsvarsgren, og krav til individuell fungering og ledelse under krevende forhold.
Innledning

Årsenhet i militære studier gis i tillegg til allerede gjennomført og bestått bachelorgrad ved sivilt studiested.  Samtidig utgjør årsenheten det første året for Forsvarets Høgskoles BA i militære studier for alle fordypninger, også ingeniørstudiene ved Krigsskolen og Sjøkrigsskolen. 

Årsenheten består i hovedtrekk av fire elementer, hver på om lag tre måneder: grunnleggende soldatferdigheter og militær lederutdanning, profesjonsforståelse, gren/domenevis innføring og militær operasjonsmetodikk. 

Innledningsvis gjennomføres årsenheten som en feltmessig opplæring og eventuell repetisjon av grunnleggende militære ferdigheter med påfølgende introduksjon av offiserens rolle som leder. Introduksjonen har fokus på hvordan militære problemstillinger kan gjenkjennes, deretter analyseres og løses, og hvordan offiseren kommuniserer sin løsning på problemet til sine medarbeidere og undergitte. Kadettene presenteres for hva som forventes av de som ledere og hvordan lederutviklingen gjennomføres ved Forsvarets Høgskole.  Deretter gjennomføres det en innføring i profesjonens grunnlag, herunder hvilke verdier, rettslig, etisk, historisk og politisk grunnlag den militære profesjon har, samt hva som kan kjennetegne militær ledelse.  

I andre semester drar kadettene til sin grenvise krigsskole. Kadettene øker sin forståelse for egen forsvarsgrens særtrekk og teoretiske grunnlag or relevant teknologi.

Til sist i andre semester gis en innføring i vitenskapelig metode, militær fredsstabsmetodikk og operativ planlegging i form av Plan og Beslutningsprosessen (PBP). Metodeutdannelsen baseres på tidligere bachelorstudier for årsenheten og halvårsenheten, og i større grad som grunnleggende kompetansebygging for BA-kadettene. For kadettene som har en bachelorgrad vil det gis mulighet til å utdype den militære stabsmetodikken, i fred og krig.  

Avslutningsvis deltar kadettene på Årsstudiumet og BA-programmet ved SKSK og LKSK på en mestringsøvelse, hvor kadettene presenteres for og får erfare kravene til den militære leder under feltforhold. For Krigsskolens kadetter på BA-studiet gjennomføres dette som stridskurs i andre utdanningsår.
Kadettene gis en introduksjon til fellesoperasjoner.
For kadettene på det 3-årige BA-studiet vil årsenheten avsluttes med en praksisperiode / øvelse / On-The-Job / Fag- og funksjonsutdanning i egen forsvarsgren før de starter på de ulike fordypningene.

  Målgruppe

  Dette er en militærfaglig tilleggsutdanning for deg som allerede har fullført sivil utdanning på bachelor- eller masternivå. Utdanningen bygger videre på din sivile kompetanse, og gjør deg kvalifisert til å jobbe som offiser i Forsvaret innen ditt fagfelt. Etter endt utdanning er du garantert fast jobb i Forsvaret.

  Forventet læringsutbytte

  Etter fullført og bestått årsstudium i ledelse og militære operasjoner skal kadettene ha grunnleggende kunnskap om og kunne oppdatere sin kunnskap om 

  • styrker og svakheter ved anvendelsen av militær makt i et historisk og samtidig perspektiv, herunder hvordan samfunnsutviklingen påvirker krigens natur og karakter, den militære profesjonen og militære operasjoner i fortid, nåtid og fremtid.   
  • prinsipper for militær ledelse på individ, lag / gruppe / team og organisasjonsnivå 
  • militærmaktens rolle i samfunnet og kunne forklare sammenhenger mellom politiske mål og militære virkemidler.
  • norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk som ramme for Norges bruk av militær makt, herunder internasjonale institusjonelle rammer. 
  • sentrale temaer og problemstillinger innenfor militærteori, med fordypning i teori relevant for eget domene. 
  • Forsvarets freds- og krigsstabstjeneste, vitenskapelig teori og metode, og kunne forstå styrker og svakheter ved disse. For kadetter med BA fra tidligere vil det bli gitt mulighet til ytterligere fordypning i militær stabsmetodikk.
  • hvilke strukturer og enheter Forsvaret er satt sammen av og hvilke hovedoppgaver disse har
  • hvordan forsvarsgrenene bidrar inn i fellesoperasjoner, og hvordan fellestaktisk samvirke kan utføres. ​
  • Forstå teknologiens betydning for egen forsvarsgrens operasjoner

  Ferdigheter​

  Etter fullført og bestått årsstudium i ledelse og militære operasjoner skal kadettene være i stand til å 

  • Utføre militære ferdigheter som enkeltmann 
  • Forstå enkle militære problemstillinger, analysere disse og kommunisere løsninger skriftlig og muntlig på norsk og engelsk 
  • anvende teoretiske og praktiske ledelsesverktøy og utøve skjønn innenfor sitt fagfelt, gjennom ledelse og gjennomføring av oppdrag som leder.  
  • vurdere taktiske og stridstekniske oppgaver og oppdrag innenfor sitt fagfelt i lys av kontekstuelle forhold som strategi, politikk, kultur, operasjon, jus og etikk. 
  • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning for å utnytte ethvert potensial i egen avdeling / fartøy, besetning og omgivelser til å skaffe seg en fordel i forhold til motparten.
  • lede og drive kompetanseutvikling innenfor sitt fagfelt på team eller troppsnivå. 
  • skrive tekster om relevante problemstillinger i den militære profesjon i tråd med vitenskapelig metode.
  • Identifisere hvordan fysisk og psykisk krevende forhold i oppdragsløsning påvirker leder og undergitt både fysisk og mental.
  • Anvende situasjonstilpasset og balansert ledelse, og være troverdig og robust i lederrollen, under fysisk og mentalt krevende forhold, for å løse oppdrag.

  De to siste læringsutbyttene gjelder ikke for KS BA-studenter, som har stridskurs i 2. utdanningsår. ​

  Generell kompetanse

  Etter fullført og bestått årsstudium i ledelse og militære operasjoner skal kadettene være i stand til å: 

  • Planlegge, iverksette, gjennomføre og lede militære operasjoner på lavt nivå.
  • forstå hvilket verdimessig, etisk og rettslig grunnlag Forsvaret bygger på, og offiserens etiske og rettslige handlingsrom. 
  • identifisere seg med den militære profesjonen og det ansvaret offiserer har. 
  • utøve sitt lederskap og tjeneste etter Forsvarets verdimessige, etiske og rettslige grunnlag.
  • tenke kritisk og kunne utveksle og utfordre synspunkter med både overordnede og undergitte og gjennom dette bidra til utvikling og forbedring av Forsvaret.
  • Oppfylle grunnleggende forventninger til en offiser i egen forsvarsgren, og krav til individuell fungering og ledelse under krevende forhold.
  Studieplanansvarlig: 
  Roar Wold
  Forfattere: 
  Roar Wold