Grunnleggende offiserspåbygning

Studieprogram: 
Grunnleggende offiserspåbyggning (GOP)
Studienivå: 
Syklus 1
Studiepoeng: 
60
Varighet: 
2 semester
Kull: 
2020
Studiemodeller
Informasjon

Dette er en militærfaglig tilleggsutdanning for deg som allerede har fullført sivil utdanning på bachelor- eller masternivå. Utdanningen bygger videre på din sivile kompetanse, og gjør deg kvalifisert til å jobbe som offiser i Forsvaret innen ditt fagfelt. Du får gratis utdanning, mat og bosted gjennom hele studiet, og etter endt utdanning er du garantert fast jobb i Forsvaret. 

Studiemodell: 
Emne2020 Høst2021 Vår
Fellesemner
7.5
7.5
7.5
7.5
Semester 2 - ved grenvis krigsskole
30
 
Hærkadetter ved avdeling Krigsskolen
 
15
 
15
 
Sjøkadetter ved avdeling Sjøkrigsskolen
 
15
 
15
 
Luftkadetter ved avdeling Luftkrigsskolen
 
15
 
15
Innledning

Grunnleggende offiserspåbygning skal legge grunnlaget for at offiseren skal kunne utøve sin profesjon både individuelt og i samarbeid med andre, i situasjoner preget av høy kompleksitet, fare og stress. Dette stiller spesifikke krav til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Utdanningen skal gjennom mentalt og fysisk utfordrende praksis også trene kadettenes evne til å håndtere kompleksitet, usikkerhet og stress.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Etter fullført og bestått GOP skal kadettene ha grunnleggende kunnskap om og kunne oppdatere sin kunnskap om

 • styrker og svakheter ved anvendelsen av militær makt i et historisk og samtidig perspektiv, herunder hvordan utviklingen av krigens natur og vesen påvirker den militære profesjonen og militære operasjoner i nåtid og fremtid
 • prinsipper for militær ledelse på individ, gruppe/team og organisasjonsnivå
 • offiserens etiske og rettslige handlingsrom. 
 • militærmaktens rolle i samfunnet og kunne forklare hvordan politiske mål oppnås med militære virkemidler.
 • norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk som ramme for Norges bruk av militær makt, herunder internasjonale institusjonelle rammer.
 • sentrale temaer og problemstillinger innenfor militærteori, med fordypning i teori relevant for eget domene.
 • vitenskapelig teori og metode, Forsvarets freds- og krigsstabstjeneste og kunne forstå styrker og svakheter ved disse.
 • hvilke strukturer og enheter Forsvaret er satt sammen av og hvilke hovedoppgaver disse har

Ferdigheter
Etter fullført og bestått GOP skal kadettene være i stand til på grunnleggende nivå å

 • anvende teoretiske og praktiske ledelsesverktøy selvstendig og utøve skjønn innenfor sitt fagfelt, gjennom ledelse og gjennomføring av oppdrag, både alene og som del av en gruppe.
 • vurdere taktiske og stridstekniske oppgaver og oppdrag innenfor sitt fagfelt i lys av kontekstuelle forhold som strategi, politikk, kultur, operasjon, jus og etikk.
 • lede og drive kompetanseutvikling innenfor sitt fagfelt på team eller troppsnivå.
 • skrive tekster om relevante problemstillinger i den militære profesjon i tråd med vitenskapelig metode.

Generell kompetanse
Etter fullført og bestått GOP skal kadettene være grunnleggende i stand til å:

 • forstå hvilket verdimessig, etisk og rettslig grunnlag Forsvaret bygger på.
 • identifisere seg med den militære profesjonen og det ansvaret offiserer har.
 • utøve sitt lederskap og tjeneste etter Forsvarets verdimessige, etiske og rettslige grunnlag og leve etter disse prinsippene.
 • tenke kritisk og utveksle synspunkter med både overordnede og undergitte og gjennom dette bidra til utvikling og forbedring av Forsvaret.
Studieplanansvarlig: 
Roar Wold
Forfattere: 
Sven G. Holtsmark