Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og ingeniørfag (Militær bygg- og anleggsteknikk/Militær geomatikk)

Studieprogram: 
Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og ingeniørfag (Militær bygg- og anleggsteknikk/Militær geomatikk)
Studienivå: 
Syklus 1
Studiepoeng: 
230 (MilAnlegg) / 232,5 (MilGeo)
Varighet: 
7 semester
Kull: 
2020
Studiemodeller
Informasjon

Studieplan for fordypningsemner i militær bygg- og anleggsteknikk (MilAnlegg)
 

Innledning

Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og ingeniørfag er en ingeniørutdanning med spesialisering innen militær bygg- og anleggsteknikk (MilAnlegg) eller militær geomatikk (MilGeo). Studiet gir totalt 230 studiepoeng (MilAnlegg) / 232,5 studiepoeng (MilGeo). Læringsprosjekter (LP), som en del av ledelse- og lederutvikling, er en gjennomgående del av studiet. Se mer på Forsvarets utdanningsoversikt.

Studieplanen er utarbeidet i henhold til de rammer og retningslinjer som er gitt i Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning FOR-2018-05-18-870 og det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.

Forventet læringsutbytte

Etter fullført og bestått ingeniøroffisersutdanning skal kadettene kunne:

Kunnskap

 • Utvikle et helhetlig systemperspektiv innen fagområdet bygg/geomatikk, med fordypning innen enten militær bygg- og anleggsteknikk (MilAnlegg) eller militær geomatikk (MilGeo). 
 • Integrere grunnleggende kunnskap i matematikk, naturvitenskap og forvaltningsfag for å løse ingeniørfaglige problemstillinger.  
 • Redegjøre for militærteknologiens historie og teknologiske utvikling, samt ingeniøroffiserens rolle i Forsvaret.  
 • Oppdatere egen kunnskap gjennom innsikt i forsknings- og utviklingsarbeid innen fagfeltet bygg/geomatikk, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor ingeniørfaget og den militære profesjon.  

Ferdigheter

 • Anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor byggfag/geomatikkfag og begrunne sine valg. 
 • Oppdatere egen ingeniørfaglig kompetanse som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid, og benytte informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser aktuelle problemstillinger.  
 • Identifisere, planlegge og gjennomføre ingeniørfaglige prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team.  
 • Anvende relevante metoder for oppdragsløsning, og utvikle sitt og andres lederskap for å kunne mestre og utnytte endrede forutsetninger og situasjoner.

Generell kompetanse

 • Ta stilling til etiske, miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde.  
 • Formidle byggteknisk-/geomatikk og militærfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, og bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.  
 • Reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og tverrfaglige sammenhenger, og tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.  
 • Oppfylle sitt samfunnsansvar som offiser ved å bli en del av profesjonen og etterleve etiske retningslinjer og verdier, samt følge nasjonal og internasjonal lov og rett. 
Sensorordning

Studiet benytter ulike vurderingsformer, både skriftlige og muntlige eksamener, og vurderinger knyttet til praksisarenaer. Godkjente obligatoriske arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen i samtlige emner som har obligatoriske arbeidskrav. Omfang, antall og form på arbeidskrav varierer mellom emnene.