Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse - Militær logistikk

Studieprogram: 
Militære studier med fordypning i ledelse - Militær logistikk
Studienivå: 
Syklus 1
Studiepoeng: 
180
Varighet: 
6 semester
Kull: 
2019
Studiemodeller
Informasjon

Studieretningen skal gi en integrert kompetanse som inneholder felles offisersfag, lederutvikling og bransjefag. I tillegg til den militære profesjonsutdanning som inneholder lederskap, forsvarskunnskap og militærmakt, skal dette programmet gi offiserer med fagkompetanse innenfor militær logistikk til Forsvaret

Kunnskap

Etter fullført og bestått offisersutdanning skal kadettene kunne oppdatere sin kunnskap om og skal: 

 1. Forstå styrker og svakheter ved anvendelsen av militær makt i et historisk og et moderne perspektiv, hvilken rolle logistikken har spilt og spiller, samt kunne diskutere hvordan konsepter og teknologi innen logistikk påvirker den militære profesjonen og militære operasjoner   

 1. Ha kunnskap om samfunnets betydning for Forsvarets logistikk og forstå logistikkens rolle i samfunnets kapasitet og beredskap.  

 1. Ha bred kunnskap om Forsvarets organisasjons- og ledelsesprinsipper og prinsipper for å organisere logistikken og kunne analysere dette ved hjelp av forskningsbasert kunnskap om ledelse av forsyningskjeder   

 1. Kjenne til vitenskapelig metode og kunne anvende dette for å forstå styrker og svakheter ved Forsvarets utøvelse av logistikk i freds- og krigsstabstjeneste 

 1. Ha kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger innen militær logistikk, med fordypning i slik teori relevant for logistikk i eget domene  

 1. Kjenne til ressurstilgjengelighet som avgjørende faktor for militære operasjoner, og prinsipper for effektivisering og beredskap.   

 1. Ha kunnskap om relevante rettssetninger til understøttelse av logistikkfaglige prosesser, og kjennskap til hvordan dette påvirker handlingsrommet for logistikk i militære operasjoner, også i samarbeid med sivile aktører.   

 1. Ha kunnskap om Folkerettens rammer for utøvelsen av militærmakt, forstå muligheter og begrensninger Folkeretten setter for den militære logistikken, og hvordan det påvirker sivil- militært samarbeid.    

 1. Ha bred kunnskap om nivåer for utøvelse av logistikk i militære operasjoner,  

 1. kjenne til anskaffelse, forsyning og forvaltning av materiell i et levetidsperspektiv, og hvordan dette er spesielt for militært materiell.  

 

Ferdigheter

Etter fullført og bestått offisersutdanning skal kadettene være i stand til å 

 1. kunne oppdatere sin kunnskap på fagområdet    

 1. Anvende teoretiske og praktiske ledelsesverktøy for å planlegge, lede og utøve logistikkaktiviteter for understøttelse av operasjoner, nasjonalt og internasjonalt i henhold til styrende dokumenter   

 1. Vurdere og analysere taktiske logistikkoppgaver og -oppdrag i lys av kontekstuelle forhold som strategi, politikk kultur, operasjon, jus og etikk   

 1. Planlegge og lede logistikkoperasjoner på det lavere taktiske/stridstekniske nivået i hele konfliktspennet fra fred via krise til krig   

 1. Forstå og forklare sin rolle som medlem av en gruppe, hvordan en gruppe fungerer, og utvikle samhandlingskompetanse i grupper bestående av både militære og sivile aktører   

 1. Lede endringsprosesser på team/troppsnivå   

 1. Veilede andres kompetanseutvikling   

 1. Ta ansvar for planlegging, ledelse og gjennomføring av arbeidsoppgaver og oppdrag innenfor fagfeltet logistikk både alene og som en del av et team.  

 1. Forstå nettverket av logistikkaktører, militære og sivile, og kunne anvende kunnskap for å bidra til helhetlige løsninger nasjonalt, internasjonalt og i et totalforsvarsperspektiv 

 1. Delta i militære operasjoner sammen med andre nasjonale og internasjonale enheter samt sivile logistikkaktører og ta medansvar for både prosess og leveranse   

 1. Formidle militære problemstillinger og løsninger på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig, med tjeneste og øvelser innenlands, i NATO-sammenheng og som deltaker i internasjonale operasjoner   

 1. Være fysisk og mentalt robust og skikket til over tid å virke i kritiske situasjoner preget av kaos og usikkerhet   

 1. Anvende kvalitative og kvantitative metoder/analyseverktøy for understøttelse av planleggings- og beslutningsprosesser innenfor fagfeltet, og være en aktiv bidragsyter i samspill med andre relevante aktører.

Generell kompetanse

Etter fullført og bestått utdanning skal kadettene være i stand til å: 

 1. Kjenne til hvilke strukturer og enheter Forsvaret og Forsvarets logistikk er satt sammen av, hvilke hovedoppgaver disse har, og hvordan logistikk i operasjoner fungerer   

 1. Tenke kritisk og utveksle synspunkter med både overordnede og undergitte og gjennom dette bidra til utvikling og forbedring av Forsvaret    

 1. Har forståelse for systemkompleksitet i organisasjonen, og hvordan logistikkens rolle er for å oppnå riktig og effektiv kampkraft.  

 1. Kan ivareta logistikkens bidrag i planleggingen og gjennomføringen av militære operasjoner på lavere og midlere nivå.  

Kadetten har opparbeidet seg et godt grunnlag for videre faglig fordypning også på masternivå

Studiemodell: 
Emne2019 Høst2020 Vår2020 Høst2021 Vår2021 Høst2022 Vår
Fellesemner
7.5
7.5
7.5
7.5
Semester 2 - ved grenvis krigsskole
30
 
Hærkadetter ved avdeling Krigsskolen
 
15
 
15
 
Sjøkadetter ved avdeling Sjøkrigsskolen
 
15
 
15
 
Luftkadetter ved avdeling Luftkrigsskolen
 
15
 
15
2. året - i samarbeid med sivil skole
IBE110 Informasjonsteknologi https://studiehandbok.himolde.no/nb/emne/IBE110/2020-host
7.5
SCM305 Anvendt beslutningsanalyse https://studiehandbok.himolde.no/nb/emne/SCM305/2020-host
7.5
LOG500 Styringsmodeller og operasjonsanalyse https://studiehandbok.himolde.no/nb/emne/LOG500/2020-host
7.5
MAT100 Matematikk https://studiehandbok.himolde.no/nb/emne/MAT100/2020-host
7.5
SØK200 Mikroøkonomi https://studiehandbok.himolde.no/nb/emne/S%C3%98K200/2021-var
7.5
BØK205 Økonomistyring og regnskap https://studiehandbok.himolde.no/nb/emne/B%C3%98K205/2021-var
7.5
LOG505 Innkjøpsledelse og forhandling https://studiehandbok.himolde.no/nb/emne/LOG505/2020-var
7.5
MAT110 Statistikk 1 https://studiehandbok.himolde.no/nb/emne/MAT110/2020-var
7.5
3. studieår
15
7.5
7.5
7.5
7.5
15