Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse - Marineingeniør maskin

Studieprogram: 
Militære studier med fordypning i ledelse - Marineingeniør maskin
Studienivå: 
Syklus 1
Studiepoeng: 
225
Varighet: 
7 semester
Kull: 
2019
Studiemodeller
Informasjon

Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse - marineingeniør maskin, kombinert med nødvendig funksjonsrettet utdanning, forbereder offiserene til å kunne tjenestegjøre på lavere og midlere nivå i Sjøforsvaret og Forsvaret, i både krigs- og fredsoppsetninger. Utdanningen gir kadettene et grunnlag for sivil og militær videreutdanning. I tillegg til den militære profesjonsutdanningen, som inneholder lederskap og militærmakt, får kadettene teknisk og operativ ingeniørkompetanse innenfor operasjon, ledelse, drift og vedlikehold av maskineri, skrog og tilhørende systemer i Sjøforsvaret. Før man kan tiltre stilling ombord på fartøy må man fullføre verkstedopplæringen, samt fag og funksjonsutdanningen som kreves for den spesikke fartøystypen og stilling. Utdanningens første semester gjennomføres ved Heistadmoen og Linderud, resten av utdanningen foregår på Sjøkrigsskolen.

Studieplanen er utarbeidet i henhold til de rammer og retningslinjer som er gitt i Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning FOR-2018-05-18-870 og det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.

Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse - marineingeniør maskin (180 stp.) består av alle emner under ingeniørfaglig basis, programfaglig basis og teknisk spesialisering samt fellesemnene Sjørett med havrett, Grunnleggende offiserskompetanse, Offiseren som leder og Militær problemløsning og metode. Sistnevnte dekker deler av matematikk kravet under ingeniørfaglig basis og innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder i hht. §3 Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning). Resterende studiepoeng dekker Forsvarets krav til grunnleggende offisersutdanning.

Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse - Marineingeniør maskin er en sertifikatgivende utdanning der henvisninger i studieplan, emneplaner og aktiviteter gjennomføres for å dekke reguleringer gitt i STCW - konvensjonen av 1978 med tillegg av 2010 og FOR 2011-12-22 nr. 1523 (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-22-1523) Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. For maskinkadetter tabell A-III/1, A-III/2, B-III/1 og B-III/2. Med forbehold om godkjenning av Sjøfartsdirektoratet.

Forventet læringsutbytte for Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse - marineingeniør maskin:

Kunnskap

Etter fullført og bestått offisersutdanning kan kadetten:

 1. beskrive hvilke oppgaver som er tillagt Sjøforsvaret i dag og marineoffiserens rolle. 
 2. beskrive kravene som stilles til en offisers operative yteevne i Sjøforsvaret.  
 3. forklare betydningen av kommunikasjon og kulturforståelse i militære operasjoner, samt bruke engelsk som kommandospråk med vekt på sjømilitær terminologi/maritim engelsk. 
 4. forklare hvordan matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns- og økonomifag kan brukes til å løse ingeniørfaglige problemer i Sjøforsvaret. 
 5. gjengi hovedtrekk i teknologiens historie og teknologiutvikling, samt beskrive ingeniørens rolle i samfunnet og konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi, også innenfor militære anvendelser.
 6. gjengi hovedtrekk fra forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt, samt beskrive relevante metoder og arbeidsmåter innenfor ingeniørfaget, inkludert anvendelser i militær sammenheng.
 7. oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom kritisk informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis, generelt og innenfor Forsvaret.
 8. vise til bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt, med fordypning i maskinfag, rettet mot Sjøforsvarets behov og STCW, som grunnlag for å løse ut maritimt sertifikat maskinoffiser klasse 1.

Ferdigheter

Etter fullført og bestått offisersutdanning kan kadetten:

 1. effektivt ta kloke beslutninger i lys av strategiske og taktiske, fysiske og tekniske, samt juridiske og moralske forhold. Lede forberedelse til strid, fungere som leder i stridsmiljø og ta seg av sine menn etter strid. Anvende teoretiske og praktiske ferdigheter for vedlikehold og økning av egen og avdelingens operative yteevne. Bygge og utvikle effektive prestasjonsgrupper, som kjennetegnes ved fokus på oppdragsløsning i lys av sjefens intensjon, sterkt samhold og gjensidig tillit og respekt 
 2. velge og anvende teoretiske og praktiske ledelsesverktøy, samt reflektere over sitt lederskap for å kunne forutse, mestre og utnytte endrede forutsetninger og situasjoner. Anvende sin selvinnsikt, og være bevisst egen atferd, tankemønster og emosjoner i relasjon til og i samspill med andre 
 3. finne, vurdere, bruke og henvis til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 4. arbeide i relevante fysiske og digitale laboratorier og verksteder og beherske metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid.
 5. identifisere, planlegge og gjennomføre ingeniørfaglige prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter, både selvstendig og i team.
 6. drifte, vedlikeholde, prosjektere og avhende relevant skipsteknisk materiell i Sjøforsvaret.
 7. anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor maskinfaget og begrunne sine valg. 
 8. håndtere styring og overvåkning av fartøyenes skipstekniske systemer og hjelpesystemer på lavere nivå (manuell/lokal) ved bortfall av automatisk styring eller nettverk. 
 9. arbeide sikkert i høy- og lavspenningsanlegg, og gjennom handling og holdninger bidra til trygge arbeidsforhold i skipselektriske anlegg 
 10. bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.
 11. bruke kunnskap om faglig relevant programvare og har bred ingeniørfaglig digital kompetanse, inkludert grunnleggende programmeringsferdigheter.

Generell kompetanse

Etter fullført og bestått offisersutdanning kan kadetten:

 1. forstå hvilket verdimessig, etisk og rettslig grunnlag Forsvaret bygger på.
 2. identifisere seg med den militære profesjonen og det ansvaret offiserer har.
 3. utøve sitt lederskap og tjeneste i samsvar med Forsvarets verdimessige, etiske og rettslige grunnlag og leve etter disse prinsippene.
 4. tenke kritisk og utveksle synspunkter med både overordnede, sideordnede og undergitte og gjennom dette bidra til utvikling og forbedring av Forsvaret.
 5. vise fysisk, mental og moralsk robusthet og over tid virke i kritiske situasjoner preget av kaos og usikkerhet, herunder kunne påføre fienden tap 
 6. beskrive juridiske, økonomiske og miljømessige konsekvenser av militær virksomhet og realisere denne kunnskapen gjennom sitt virke som offiser 
 7. reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon. 
 8. bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.
 9. forklare forsvarsmessige, miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor maskinfaget i Sjøforsvaret og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
 10. formidle maskinfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.
 11. identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.