Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og luftmakt

Studieprogram: 
Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og luftmakt
Studienivå: 
Syklus 1
Studiepoeng: 
180
Varighet: 
6 semester
Kull: 
2019
Studiemodeller
Informasjon

Militære studier med fordypning i ledelse og luftmakt

Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og luftmakt er en profesjonsutdanning tilpasset Luftforsvarets behov. Under utdanningen skal kadettene tilføres kompetanse slik at de kan se sin respektive fagkompetanse (bransjer) og lederskap (beslutninger) i et helhetsperspektiv/ systemperspektiv (taktisk, operasjonelt, militærstrategisk og politisk nivå). Luftmaktens egenart er på mange måter bestemt av det medium luftmakten opererer i (luftrommet) og hvordan dette utnyttes til å kanalisere militærmakt. Egenskaper som høyde, hastighet og rekkevidde, operasjonstempo og spenn i nivå, skiller luftmakten fra både sjø- og landmakt, og gir føringer på luftoperasjonene og hvordan disse organiseres og ledes (kommando og kontroll). Luftforsvarsoffiseren opererer ikke bare på det taktiske nivået tidlig i sin karriere, men kan i kraft av funksjon og våpenplattform bringes opp på operasjonelt og strategisk nivå. Dette setter økt krav til lederskap, helhetsforståelse og analytisk tenkning. Utdanningen er tilpasset de kravene som stilles til en offiser i Luftforsvaret, men danner også grunnlag for tjeneste i fellesavdelinger og videre studier. Det meste av utdanningen foregår ved FHS' avdeling Luftkrigsskolen i Trondheim.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført og bestått offisersutdanning skal kadettene ha kunnskap om og kunne oppdatere sin kunnskap om:

 1. styrker og svakheter ved anvendelsen av militær makt generelt og luftmakt spesielt i et historisk og samtidig perspektiv, herunder hvordan utviklingen av krigens natur og vesen påvirker den militære profesjonen og militære operasjoner i nåtid og fremtid.
 2. prinsipper for militær ledelse på individ, gruppe/team og organisasjonsnivå som er tilpasset Luftforsvarets organisasjonskultur
 3. offiserens etiske og rettslige handlingsrom.
 4. militærmaktens og luftmaktens rolle i samfunnet og kunne forklare hvordan politiske mål oppnås med militære virkemidler.
 5. norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk som ramme for Norges bruk av militær makt, herunder internasjonale institusjonelle rammer.
 6. sentrale temaer og problemstillinger innenfor militærteori, med fordypning i teori relevant for luftmakten
 7. vitenskapelig teori og metode, Forsvarets freds- og krigsstabstjeneste og kunne forstå styrker og svakheter ved disse.
 8. hvilke strukturer og enheter Forsvaret er satt sammen av, hvilke hovedoppgaver disse har, og hvordan fellesoperasjoner fungerer.
 9. Luftforsvarets kapasiteter, organisasjon og operasjonsmønstre, og hvordan kommando og kontroll utøves i Luftforsvaret
 10. offiserens rolle og ansvar innenfor sin bransje i Luftforsvaret (luftvern, Mission Support, Force Protection, kontroll & varsling, teknisk)
 11. betydningen av kulturforståelse og perspektivrikdom (mangfold) i ledelse av nasjonale og internasjonale luftmilitære operasjoner

Ferdigheter

Etter fullført og bestått offisersutdanning skal kadettene være i stand til å:

 1. anvende teoretiske og praktiske ledelsesverktøy selvstendig og utøve skjønn innenfor sitt fagfelt, gjennom ledelse og gjennomføring av oppdrag, både alene og som del av en gruppe.
 2. vurdere taktiske og stridstekniske oppgaver og oppdrag i lys av kontekstuelle forhold som politikk, strategi, kultur, rettslige rammer og etikk.
 3. planlegge og lede operasjoner innenfor sin egen bransje/fagfelt på taktisk og stridsteknisk nivå nasjonalt og internasjonalt i hele konfliktspennet fra fred via krise til krig.
 4. lede og drive kompetanseutvikling på team- eller troppsnivå.
 5. være fysisk og mentalt robust og skikket til over tid å være i operativ beredskap, samt virke i kritiske situasjoner preget av kaos og usikkerhet.
 6. kommunisere militære problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.
 7. skrive tekster om relevante problemstillinger i den militære profesjon i tråd med vitenskapelig metode. 
 8. identifisere egne og andres lærings- og utviklingsbehov og ta ansvar for sin egen og andres utvikling som offiser

Generell kompetanse

Etter fullført og bestått offisersutdanning skal kadettene være i stand til å:

 1. forstå hvilket verdimessig, etisk og rettslig grunnlag Forsvaret bygger på.
 2. dentifisere seg med den militære profesjonen og det ansvaret offiserer har
 3. utøve sitt lederskap og tjeneste etter Forsvarets verdimessige, etiske og rettslige grunnlag og leve etter disse prinsippene
 4. tenke kritisk og utveksle synspunkter med både overordnede og undergitte og gjennom dette bidra til utvikling og forbedring av Forsvaret.
 5. tilpasse sitt lederskap til de mennesker de har rundt seg og den operasjonshastighet som preger luftoperasjoner