Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og landmakt

Studieprogram: 
Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og landmakt
Studienivå: 
Syklus 1
Studiepoeng: 
180
Varighet: 
6 semester
Kull: 
2019
Studiemodeller
Informasjon

Militære studier med fordypning i ledelse og landmakt

Offisersutdanningene ved FHS er profesjonsutdanninger. Offiserer må kunne føre kommando over militære styrker og ta beslutninger som i ytterste konsekvens kan få følger for menneskers liv og død i situasjoner preget av høy kompleksitet, fare og stress. Bachelor i militære studier skal legge grunnlaget for at offiseren skal kunne utøve sin profesjon under slike forhold, både individuelt og i samarbeid med andre. Dette stiller spesifikke krav til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Utdanningen skal gjennom mentalt og fysisk utfordrende praksis også trene kadettenes evne til å håndtere kompleksitet, usikkerhet og stress.

Etter fullført BA i militære studier, ledelse og landmakt skal offiseren være i stand til å føre en hæravdeling i fred, krise og krig. Å føre en avdeling betyr å ha kommando over avdelingen. Det innebærer å ha ansvar for alt, i og rundt avdelingen, fra å lede den i strid, via kultur og verdier og til utdanning, trening, øving og forvaltning.
Offiseren skal lede utøvelse av militær makt på vegne av staten. Offiseren skal identifisere seg med den militære profesjonen og beherske dens kjernekompetanse tilstrekkelig til, som del av en avdeling, å mestre første tjenestestilling, samt til å utvikle kompetanse videre.
Utvikling av forståelse og verdier skal prioriteres i utdanningen. Utvikling og danning av offiserens langsiktige potensial skal under studiene ved FHS vektlegges mer enn forberedelser rettet spesifikt mot første stilling etter utdannelsen. FHS er det viktigste stedet for å tilegne seg kunnskap, ferdighet og holdninger for hele karrieren. FHS utvikler den enkelte kadett slik at han/hun blir skikket som offiser og militær leder. BA i militære studier, ledelse og landmakt undervises hovedsakelig ved avdeling Krigsskolen.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført og bestått offisersutdanning skal kadettene ha kunnskap om og kunne oppdatere sin kunnskap om:

 1. styrker og svakheter ved anvendelsen av militær makt i et historisk og samtidig perspektiv, herunder hvordan krigens natur og den stadige endringen av krigens karakter påvirker den militære profesjonen og militære operasjoner i nåtid og fremtid.
 2. prinsipper for militær ledelse på individ, gruppe/team og organisasjonsnivå.
 3. offiserens og undergittes etiske og rettslige handlingsrom. 
 4. militærmaktens rolle i samfunnet og kunne forklare hvordan politiske mål oppnås med militære virkemidler.
 5. norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk som ramme for Norges bruk av militær makt, herunder internasjonale institusjonelle rammer.
 6. sentrale temaer og problemstillinger innenfor militærteori, med fordypning i teori og doktriner relevant for eget domene.
 7. vitenskapelig teori og metode, Forsvarets freds- og krigsstabstjeneste og kunne forstå styrker og svakheter ved disse.
 8. hvilke strukturer og enheter Forsvaret er satt sammen av, hvilke hovedoppgaver disse har, og hvordan fellesoperasjoner fungerer.
 9. landmaktens (Hærens og Heimevernets) sammensetning og roller.
 10. sammensetningen av landmilitære avdelinger og stridsmidler og hvordan disse oppnår effekt i operasjoner.
 11. de muligheter og begrensninger som teknologi setter for militær oppdragsløsning.
 12. hvordan innovasjon og integrasjon av systemer og/eller teknologi skaper effekt i militære operasjoner, og kunne bidra til utvikling av ny anvendelse av teknologi i operasjoner.

Ferdigheter

Etter fullført og bestått offisersutdanning skal kadettene være i stand til å:

 1. anvende teoretiske og praktiske ledelsesverktøy selvstendig og utøve skjønn innenfor sitt fagfelt, gjennom ledelse og gjennomføring av oppdrag, både alene og som del av en gruppe.
 2. vurdere taktiske og stridstekniske oppgaver og oppdrag i lys av kontekstuelle forhold som politikk, strategi, kultur, rettslige rammer og etikk.
 3. planlegge og lede operasjoner på taktisk og stridsteknisk nivå nasjonalt og internasjonalt i hele konfliktspennet fra fred via krise til krig.
 4. lede utøvelse av eller trusselen om bruk av vold på taktisk nivå på vegne av staten i krig og krise og fred.
 5. lede og drive kompetanseutvikling på team- eller troppsnivå.
 6. være fysisk og mentalt robust og skikket til over tid å være i operativ beredskap, samt virke i kritiske situasjoner preget av kaos og usikkerhet.
 7. kommunisere militære problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.
 8. skrive tekster om relevante problemstillinger i den militære profesjon i tråd med vitenskapelig metode. 
 9. analysere, planlegge og lede taktiske samvirkeoperasjoner i landstrid i hele konfliktspennet fra fred via krise til krig.
 10. utøve skjønn i ledelse av taktiske samvirkeoperasjoner.
 11. føre en tropp, forstå føring av et kompani og ha kjennskap til å føre en bataljon.
 12. anvende kunnskap om taktiske samvirkeoperasjoner i rollen som stabsoffiser.
 13. bidra til beslutningsprosesser i hele det taktiske samvirkesystemet opp til og med brigadenivået.

Generell kompetanse

Etter fullført og bestått offisersutdanning skal kadettene være i stand til å:

 1. forstå hvilket verdimessig, etisk og rettslig grunnlag Forsvaret bygger på.
 2. identifisere seg med den militære profesjonen og det ansvaret offiserer har.
 3. utøve sitt lederskap og tjeneste i samsvar med Forsvarets verdimessige, etiske og rettslige grunnlag og leve etter disse prinsippene.
 4. tenke kritisk og utveksle synspunkter med både overordnede, sideordnede og undergitte og gjennom dette bidra til utvikling og forbedring av Forsvaret.
Sensorordning

Studiet benytter ulike vurderingsformer, både tradisjonelle, som skriftlige og muntlige eksamener, og også vurderinger knyttet til praksisarenaer. Godkjente obligatoriske arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen i samtlige emner som har obligatoriske arbeidskrav. Omfang, antall og form varierer mellom emnene.