Master i militære studier

Studieprogram: 
Master i militære studier
Studienivå: 
Syklus 2
Studiepoeng: 
90
Varighet: 
4 semester
Kull: 
2018
Innledning

Master i militære studier (90 studiepoeng) er et erfaringsbasert profesjonsstudium for tilsatte i Forsvaret/forsvarssektoren. Studiet skal bidra til å dekke Forsvarets behov for utdanning av egne ansatte som skal bekle sentrale posisjoner innenfor forsvarssektoren, nasjonalt og internasjonalt. Studiet kvalifiserer for stillinger i forsvarssektoren der den militæroperative virksomheten planlegges og gjennomføres, samt i de sentrale militære og politiske ledelsesinstitusjonene som arbeider med å videreutvikle Norges militære forsvar i samspill med nasjonale og allierte myndigheter. Militært tilsatte oppnår utdanningsnivået Videregående offisersutdanning (VOU) i Forsvaret ved fullført master i militære studier.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er personell på ulike nivåer i forsvarssektoren, herunder særlig personell som skal bekle midlere og høyere posisjoner i sektoren med krav til VOU-utdanningsnivå.

Opptakskrav

De formelle opptakskravene følger av forskrift om krav til mastergrad 2005-12-01 og Reglement for utdanning i Forsvaret pkt. 9.4.4.3.

Opptakskravet til master i militære studier er ett av følgende utdanningsløp:

  •  Militær bachelorgrad eller relevant sivil bachelorgrad (180 studiepoeng)
  •  Relevant cand.mag. grad
  •  Annen relevant grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
  •  Militær eller relevant sivil utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp. 

I tillegg kreves minst to års relevant tjenesteerfaring.

FHS kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt ovenfor. Opptak på bakgrunn av realkompetanse foretas etter de retningslinjer som er fastsatt av sjef FHS. Dersom det er tvil om søkere oppfyller opptakskravene, vurderes dette av FHS.   

Opptakskravene for studenter som tar enkeltemner, er de samme som for opptak til hele mastergradsstudiet. 

Det stilles i tillegg krav om at studenter som tas opp til master i militære studier tilfredsstiller de gjeldende krav til sikkerhetsklarering.

Foruten de formelle opptakskrav, må søker konkurrere seg til plass etter de rangeringskriterier som er listet opp i RUF pkt. 9.4.4.4 (militære) og 9.4.3.3 (sivile).

Forventet læringsutbytte

Studentene som har gjennomført studieprogrammet master i militære studier skal ha lært hvordan militær makt, alene eller sammen med andre virkemidler, brukes til å løse politiske problemer, hvilke erfaringer som er gjort med slik maktbruk over tid og hvordan det tenkes om fremtidig utvikling og anvendelse av militære virkemidler.   

Læringsutbyttet på programnivå er at studentene skal ha utviklet dypere kunnskap om og en kritisk distanse til ulike syn på hvordan militær makt bør og ikke bør anvendes i ulike sammenhenger. Studentene skal etter gjennomført studium selv kunne bekle posisjoner i forsvarssektoren der den militæroperative virksomheten planlegges og gjennomføres, samt i de sentrale militære og politiske ledelsesinstitusjonene som arbeider med å videreutvikle Norges militære forsvar i samspill med nasjonale og allierte myndigheter. En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:  

 

Kunnskaper

Kandidaten

- har avansert kunnskap om rammebetingelsene som militær makt utøves innenfor i et liberalt vestlig demokrati,

- har spesialisert innsikt i mulighetene og begrensingene ved militær maktanvendelse innenfor ulike relevante rammebetingelser,

- har inngående kunnskaper om det militære fagområdet i et vitenskapsteoretisk og samfunnsmessig perspektiv, samt et reflektert og kritisk forhold til den militære profesjonen,

- kan anvende kunnskapen på nye felter innenfor det militære fagområdet,

- kan analysere nye militærfaglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets (militære studiers) historie, tradisjoner, egenart og samfunnsmessige plass.  

 

Ferdigheter

Kandidaten  

- kan analysere og forholde seg kritisk til ulike relevante informasjonskilder på det militære fagområdet og anvende slike kilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer, også i nye spørsmål og problemstillinger på området,

- kan analysere eksisterende kunnskap på det militære studiefeltet, herunder teorier, modeller og fortolkninger,

- kan arbeide selvstendig med å løse nye praktiske og teoretiske problemer innenfor det militære fagområdet,

- kan bruke relevante metoder for videre militærfaglig utvikling på en selvstendig, reflektert og kritisk måte.  

  

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan analysere fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger på det militære området, herunder både gamle og nye problemstillinger,  

- kan anvende sine ervervede kunnskaper og ferdigheter på nye felt innenfor fagområdet for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter,

- kan formidle omfattende selvstendige arbeider på feltet og behersker militærfaglige uttrykksformer og terminologi i bred forstand,

- kan kommunisere, både innad i den militære sektor og utad i forhold til sivile aktører og myndigheter, om militærfaglige problemstillinger, analyser og konklusjoner. 

 

 

Sensorordning

Se Lov om universiteter og høyskoler § 3-9  og Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Internasjonalisering

Det er lagt til rette for studentutveksling, og studenter kan søke om utvekslingsopphold ved utenlanske institusjoner som FHS har avtale med.  Emner som tas ved utenlanske institusjoner, må ha samme omfang og gi tilsvarende læringsutbytte som emner de erstatter ved FHS.

Studieplanansvarlig: 
Kristine Offerdal
Kjetil Enstad