Bachelor i militære studier

Nynorsk navn: 
Bachelor i militære studier
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Studienivå: 
Syklus 1
Studiepoeng: 
180
Varighet: 
6 semester
Kull: 
2018
Studiemodeller
Informasjon

Militære studier med fordypning i ledelse og landmakt

Offisersutdanningene ved FHS er profesjonsutdanninger. Offiserer må kunne føre kommando over militære styrker og ta beslutninger som i ytterste konsekvens kan få følger for menneskers liv og død i situasjoner preget av høy kompleksitet, fare og stress. Bachelor i militære studier skal legge grunnlaget for at offiseren skal kunne utøve sin profesjon under slike forhold, både individuelt og i samarbeid med andre. Dette stiller spesifikke krav til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Utdanningen skal gjennom mentalt og fysisk utfordrende praksis også trene kadettenes evne til å håndtere kompleksitet, usikkerhet og stress.

Etter fullført BA i militære studier, ledelse og landmakt skal offiseren være i stand til å føre en hæravdeling i fred, krise og krig. Å føre en avdeling betyr å ha kommando over avdelingen. Det innebærer å ha ansvar for alt, i og rundt avdelingen, fra å lede den i strid, via kultur og verdier og til utdanning, trening, øving og forvaltning.
Offiseren skal lede utøvelse av militær makt på vegne av staten. Offiseren skal identifisere seg med den militære profesjonen og beherske dens kjernekompetanse tilstrekkelig til, som del av en avdeling, å mestre første tjenestestilling, samt til å utvikle kompetanse videre.
Utvikling av forståelse og verdier skal prioriteres i utdanningen. Utvikling og danning av offiserens langsiktige potensial skal under studiene ved FHS vektlegges mer enn forberedelser rettet spesifikt mot første stilling etter utdannelsen. FHS er det viktigste stedet for å tilegne seg kunnskap, ferdighet og holdninger for hele karrieren. FHS utvikler den enkelte kadett slik at han/hun blir skikket som offiser og militær leder. BA i militære studier, ledelse og landmakt undervises hovedsakelig ved avdeling Krigsskolen.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført og bestått offisersutdanning skal kadettene ha kunnskap om og kunne oppdatere sin kunnskap om:

 1. styrker og svakheter ved anvendelsen av militær makt i et historisk og samtidig perspektiv, herunder hvordan krigens natur og den stadige endringen av krigens karakter påvirker den militære profesjonen og militære operasjoner i nåtid og fremtid.
 2. prinsipper for militær ledelse på individ, gruppe/team og organisasjonsnivå.
 3. offiserens og undergittes etiske og rettslige handlingsrom. 
 4. militærmaktens rolle i samfunnet og kunne forklare hvordan politiske mål oppnås med militære virkemidler.
 5. norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk som ramme for Norges bruk av militær makt, herunder internasjonale institusjonelle rammer.
 6. sentrale temaer og problemstillinger innenfor militærteori, med fordypning i teori og doktriner relevant for eget domene.
 7. vitenskapelig teori og metode, Forsvarets freds- og krigsstabstjeneste og kunne forstå styrker og svakheter ved disse.
 8. hvilke strukturer og enheter Forsvaret er satt sammen av, hvilke hovedoppgaver disse har, og hvordan fellesoperasjoner fungerer.
 9. landmaktens (Hærens og Heimevernets) sammensetning og roller.
 10. sammensetningen av landmilitære avdelinger og stridsmidler og hvordan disse oppnår effekt i operasjoner.
 11. de muligheter og begrensninger som teknologi setter for militær oppdragsløsning.
 12. hvordan innovasjon og integrasjon av systemer og/eller teknologi skaper effekt i militære operasjoner, og kunne bidra til utvikling av ny anvendelse av teknologi i operasjoner.

Ferdigheter

Etter fullført og bestått offisersutdanning skal kadettene være i stand til å:

 1. anvende teoretiske og praktiske ledelsesverktøy selvstendig og utøve skjønn innenfor sitt fagfelt, gjennom ledelse og gjennomføring av oppdrag, både alene og som del av en gruppe.
 2. vurdere taktiske og stridstekniske oppgaver og oppdrag i lys av kontekstuelle forhold som politikk, strategi, kultur, rettslige rammer og etikk.
 3. planlegge og lede operasjoner på taktisk og stridsteknisk nivå nasjonalt og internasjonalt i hele konfliktspennet fra fred via krise til krig.
 4. lede utøvelse av eller trusselen om bruk av vold på taktisk nivå på vegne av staten i krig og krise og fred.
 5. lede og drive kompetanseutvikling på team- eller troppsnivå.
 6. være fysisk og mentalt robust og skikket til over tid å være i operativ beredskap, samt virke i kritiske situasjoner preget av kaos og usikkerhet.
 7. kommunisere militære problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.
 8. skrive tekster om relevante problemstillinger i den militære profesjon i tråd med vitenskapelig metode. 
 9. analysere, planlegge og lede taktiske samvirkeoperasjoner i landstrid i hele konfliktspennet fra fred via krise til krig.
 10. utøve skjønn i ledelse av taktiske samvirkeoperasjoner.
 11. føre en tropp, forstå føring av et kompani og ha kjennskap til å føre en bataljon.
 12. anvende kunnskap om taktiske samvirkeoperasjoner i rollen som stabsoffiser.
 13. bidra til beslutningsprosesser i hele det taktiske samvirkesystemet opp til og med brigadenivået.

Generell kompetanse

Etter fullført og bestått offisersutdanning skal kadettene være i stand til å:

 1. forstå hvilket verdimessig, etisk og rettslig grunnlag Forsvaret bygger på.
 2. identifisere seg med den militære profesjonen og det ansvaret offiserer har.
 3. utøve sitt lederskap og tjeneste i samsvar med Forsvarets verdimessige, etiske og rettslige grunnlag og leve etter disse prinsippene.
 4. tenke kritisk og utveksle synspunkter med både overordnede, sideordnede og undergitte og gjennom dette bidra til utvikling og forbedring av Forsvaret.
Informasjon

Militære studier med fordypning i ledelse og luftmakt

Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og luftmakt er en profesjonsutdanning tilpasset Luftforsvarets behov. Under utdanningen skal kadettene tilføres kompetanse slik at de kan se sin respektive fagkompetanse (bransjer) og lederskap (beslutninger) i et helhetsperspektiv/ systemperspektiv (taktisk, operasjonelt, militærstrategisk og politisk nivå). Luftmaktens egenart er på mange måter bestemt av det medium luftmakten opererer i (luftrommet) og hvordan dette utnyttes til å kanalisere militærmakt. Egenskaper som høyde, hastighet og rekkevidde, operasjonstempo og spenn i nivå, skiller luftmakten fra både sjø- og landmakt, og gir føringer på luftoperasjonene og hvordan disse organiseres og ledes (kommando og kontroll). Luftforsvarsoffiseren opererer ikke bare på det taktiske nivået tidlig i sin karriere, men kan i kraft av funksjon og våpenplattform bringes opp på operasjonelt og strategisk nivå. Dette setter økt krav til lederskap, helhetsforståelse og analytisk tenkning. Utdanningen er tilpasset de kravene som stilles til en offiser i Luftforsvaret, men danner også grunnlag for tjeneste i fellesavdelinger og videre studier. Det meste av utdanningen foregår ved FHS' avdeling Luftkrigsskolen i Trondheim.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført og bestått offisersutdanning skal kadettene ha kunnskap om og kunne oppdatere sin kunnskap om:

 1. styrker og svakheter ved anvendelsen av militær makt generelt og luftmakt spesielt i et historisk og samtidig perspektiv, herunder hvordan utviklingen av krigens natur og vesen påvirker den militære profesjonen og militære operasjoner i nåtid og fremtid.
 2. prinsipper for militær ledelse på individ, gruppe/team og organisasjonsnivå som er tilpasset Luftforsvarets organisasjonskultur
 3. offiserens etiske og rettslige handlingsrom.
 4. militærmaktens og luftmaktens rolle i samfunnet og kunne forklare hvordan politiske mål oppnås med militære virkemidler.
 5. norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk som ramme for Norges bruk av militær makt, herunder internasjonale institusjonelle rammer.
 6. sentrale temaer og problemstillinger innenfor militærteori, med fordypning i teori relevant for luftmakten
 7. vitenskapelig teori og metode, Forsvarets freds- og krigsstabstjeneste og kunne forstå styrker og svakheter ved disse.
 8. hvilke strukturer og enheter Forsvaret er satt sammen av, hvilke hovedoppgaver disse har, og hvordan fellesoperasjoner fungerer.
 9. Luftforsvarets kapasiteter, organisasjon og operasjonsmønstre, og hvordan kommando og kontroll utøves i Luftforsvaret
 10. offiserens rolle og ansvar innenfor sin bransje i Luftforsvaret (luftvern, Mission Support, Force Protection, kontroll & varsling, teknisk)
 11. betydningen av kulturforståelse og perspektivrikdom (mangfold) i ledelse av nasjonale og internasjonale luftmilitære operasjoner

Ferdigheter

Etter fullført og bestått offisersutdanning skal kadettene være i stand til å:

 1. anvende teoretiske og praktiske ledelsesverktøy selvstendig og utøve skjønn innenfor sitt fagfelt, gjennom ledelse og gjennomføring av oppdrag, både alene og som del av en gruppe.
 2. vurdere taktiske og stridstekniske oppgaver og oppdrag i lys av kontekstuelle forhold som politikk, strategi, kultur, rettslige rammer og etikk.
 3. planlegge og lede operasjoner innenfor sin egen bransje/fagfelt på taktisk og stridsteknisk nivå nasjonalt og internasjonalt i hele konfliktspennet fra fred via krise til krig.
 4. lede og drive kompetanseutvikling på team- eller troppsnivå.
 5. være fysisk og mentalt robust og skikket til over tid å være i operativ beredskap, samt virke i kritiske situasjoner preget av kaos og usikkerhet.
 6. kommunisere militære problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.
 7. skrive tekster om relevante problemstillinger i den militære profesjon i tråd med vitenskapelig metode. 
 8. identifisere egne og andres lærings- og utviklingsbehov og ta ansvar for sin egen og andres utvikling som offiser

Generell kompetanse

Etter fullført og bestått offisersutdanning skal kadettene være i stand til å:

 1. forstå hvilket verdimessig, etisk og rettslig grunnlag Forsvaret bygger på.
 2. dentifisere seg med den militære profesjonen og det ansvaret offiserer har
 3. utøve sitt lederskap og tjeneste etter Forsvarets verdimessige, etiske og rettslige grunnlag og leve etter disse prinsippene
 4. tenke kritisk og utveksle synspunkter med både overordnede og undergitte og gjennom dette bidra til utvikling og forbedring av Forsvaret.
 5. tilpasse sitt lederskap til de mennesker de har rundt seg og den operasjonshastighet som preger luftoperasjoner
Informasjon

Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse - sjømakt og militær navigasjon, kombinert med nødvendig funksjonsrettet utdanning, forbereder offiserene til å kunne tjenestegjøre på lavere og midlere nivå i Sjøforsvaret og Forsvaret, i både krigs- og fredsoppsetninger. Utdanningen gir kadettene et grunnlag for sivil og militær videreutdanning. I tillegg til den militære profesjonsutdanningen, som inneholder lederskap og militærmakt, får kadettene nautisk og operativ kompetanse. Før man kan tiltre stilling ombord på fartøy må man fullføre fag og funksjonsutdanningen som kreves for den spesikke fartøystypen og stilling. Utdanningens første semester gjennomføres ved Heistadmoen og Linderud, resten av utdanningen foregår på Sjøkrigsskolen.

Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse - sjømakt og militær navigasjon er en sertifikatgivende utdanning der henvisninger i studieplan, emneplaner og aktiviteter gjennomføres for å dekke reguleringer gitt i STCW - konvensjonen av 1978 med tillegg av 2010 og FOR 2011-12-22 nr. 1523 (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-22-1523) Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. Med forbehold om godkjenning av Sjøfartsdirektoratet.

Forventet læringsutbytte for Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse - sjømakt og militær navigasjon:

Kunnskap

Etter fullført og bestått offisersutdanning kan kadetten:

 • beskrive hvilke oppgaver som er tillagt Sjøforsvaret i dag og marineoffiserens rolle 
 • beskrive kravene som stilles til en offisers operative yteevne i Sjøforsvaret  
 • forklare betydningen av kommunikasjon og kulturforståelse i militære operasjoner, samt bruke engelsk som kommandospråk med vekt på sjømilitær terminologi / maritim engelsk 
 • oppdatere sin kunnskap om operativ marineoffisersrollen, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis
 • gjengi forsknings- og utviklingsarbeid, nytenking og innovasjon innenfor maritime fag og militær anvendelser av fagområdet, samt kan oppdatere sin kunnskap om den teknologiske utviklingen innen den sjømilitære stridsarenaen. 
 • forklare metoder og teknikker som anvendes i militær navigasjon.
 • greie ut om sjømilitære emner for å kunne gå inn i operative stillinger ombord.
 • bevise bred kjennskap til nautiske emner som gir et helhetlig maritimt perspektiv rettet mot Sjøforsvarets behov og STCW-konvensjonen, som danner grunnlaget for å løse ut maritimt sertifikat dekksoffiser klasse 1 (D1).
 • forklare naturvitenskapelige fag og metoder som grunnlag for å forstå de avanserte teknologiske systemene som Sjøforsvaret bruker, samt innen teknisk kommunikasjonsutveksling med spesialistene ombord.
 • bevise grunnleggende kunnskap i engelsk med vekt på sjømilitær terminologi (maritim engelsk).
 • forklare om drift, vedlikehold og operasjon av Sjøforsvarets fartøyer og kunnskap om ledelse knyttet til dette. Kjennskap til aktuelle nasjonale og internasjonale regler og forskrifter for drift og operasjon av skip generelt og marinefartøyers særegenhet spesielt.

Ferdigheter

Etter fullført og bestått offisersutdanning kan kadetten:

 • effektivt ta kloke beslutninger i lys av strategiske og taktiske, fysiske og tekniske, samt juridiske og moralske forhold. Lede forberedelse til strid, fungere som leder i stridsmiljø og ta seg av sine menn etter strid. Anvende teoretiske og praktiske ferdigheter for vedlikehold og økning av egen og avdelingens operative yteevne. Bygge og utvikle effektive prestasjonsgrupper, som kjennetegnes ved fokus på oppdragsløsning i lys av sjefens intensjon, sterkt samhold og gjensidig tillit og respekt 
 • velge og anvende teoretiske og praktiske ledelsesverktøy, samt reflektere over sitt lederskap for å kunne forutse, mestre og utnytte endrede forutsetninger og situasjoner. Anvende sin selvinnsikt, og være bevisst egen atferd, tankemønster og emosjoner i relasjon til og i samspill med andre.
 • finne, vurdere, bruke og henvis til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • anvende faglig kunnskap og arbeide både selvstendig og i team  
 • bidra i forbindelse med ledelse og gjennomføring av maritime operasjoner
 • anvende faglig kunnskap for å kunne bruke Sjøforsvarets navigasjons og broutrusning om bord på sitt fartøy
 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning for å utnytte ethvert potensial i fartøy, besetning, vær og omgivelser til å skaffe seg en fordel i forhold til motparten.
 • anvende kunnskap om og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse operative, teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor operativ ledelse om bord og begrunne sine valg
 • anvende relevante faglige verktøy, teknikker og taktikker i fysisk og psykisk krevende operasjoner  
 • fremskaffe, velge ut, vurdere og presentere informasjon på et relevant metodisk grunnlag, og drøfte dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk
 • kommunisere effektivt på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig, ved øvelser og sjømilitære operasjoner og vurdere kulturelle faktorer
 • anvende metoder, simulatorer, skolefartøy og annet verktøy som danner grunnlag for å navigere og operere Sjøforsvarets fartøyer sikkert og effektivt. Bidra til å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger knyttet til operasjon og drift av Sjøforsvarets fartøyer og beherske og anvende eksisterende teknologi i Sjøforsvaret

Generell kompetanse

Etter fullført og bestått offisersutdanning kan kadetten:

 • vise fysisk, mental og moralsk robusthet og over tid virke i kritiske situasjoner preget av kaos og usikkerhet, herunder kunne påføre fienden tap. 
 • beskrive juridiske, økonomiske og miljømessige konsekvenser av militær virksomhet og realisere denne kunnskapen gjennom sitt virke som offiser.
 • reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon. 
 • bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.
 • forklare forsvarsmessige, miljømessige, helsemessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innen nautiske emner i Sjøforsvaret og kan sette disse i et etisk, taktisk og livsløpsperspektiv.
 • formidle nautisk og operativ kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser for den operative anvendelsen av fartøyet.
 • beherske faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.
 • bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.
 • bidra til nytenkning, innovasjon, materiell, taktikkutvikling og nye systemer gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige produkter, taktikker og/eller løsninger som er nyttig for Forsvaret.
 • bevise tilstrekkelige forkunnskaper for å kunne gjennomføre bransjerettede spesialkurs.
Informasjon

Studieretningen skal gi en integrert kompetanse som inneholder felles offisersfag, lederutvikling og bransjefag. I tillegg til den militære profesjonsutdanning som inneholder lederskap, forsvarskunnskap og militærmakt, skal dette programmet gi offiserer med fagkompetanse innenfor militær logistikk til Forsvaret

Kunnskap

Etter fullført og bestått offisersutdanning skal kadettene kunne oppdatere sin kunnskap om og skal: 

 1. Forstå styrker og svakheter ved anvendelsen av militær makt i et historisk og et moderne perspektiv, hvilken rolle logistikken har spilt og spiller, samt kunne diskutere hvordan konsepter og teknologi innen logistikk påvirker den militære profesjonen og militære operasjoner   

 1. Ha kunnskap om samfunnets betydning for Forsvarets logistikk og forstå logistikkens rolle i samfunnets kapasitet og beredskap.  

 1. Ha bred kunnskap om Forsvarets organisasjons- og ledelsesprinsipper og prinsipper for å organisere logistikken og kunne analysere dette ved hjelp av forskningsbasert kunnskap om ledelse av forsyningskjeder   

 1. Kjenne til vitenskapelig metode og kunne anvende dette for å forstå styrker og svakheter ved Forsvarets utøvelse av logistikk i freds- og krigsstabstjeneste 

 1. Ha kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger innen militær logistikk, med fordypning i slik teori relevant for logistikk i eget domene  

 1. Kjenne til ressurstilgjengelighet som avgjørende faktor for militære operasjoner, og prinsipper for effektivisering og beredskap.   

 1. Ha kunnskap om relevante rettssetninger til understøttelse av logistikkfaglige prosesser, og kjennskap til hvordan dette påvirker handlingsrommet for logistikk i militære operasjoner, også i samarbeid med sivile aktører.   

 1. Ha kunnskap om Folkerettens rammer for utøvelsen av militærmakt, forstå muligheter og begrensninger Folkeretten setter for den militære logistikken, og hvordan det påvirker sivil- militært samarbeid.    

 1. Ha bred kunnskap om nivåer for utøvelse av logistikk i militære operasjoner,  

 1. kjenne til anskaffelse, forsyning og forvaltning av materiell i et levetidsperspektiv, og hvordan dette er spesielt for militært materiell.  

 

Ferdigheter

Etter fullført og bestått offisersutdanning skal kadettene være i stand til å 

 1. kunne oppdatere sin kunnskap på fagområdet    

 1. Anvende teoretiske og praktiske ledelsesverktøy for å planlegge, lede og utøve logistikkaktiviteter for understøttelse av operasjoner, nasjonalt og internasjonalt i henhold til styrende dokumenter   

 1. Vurdere og analysere taktiske logistikkoppgaver og -oppdrag i lys av kontekstuelle forhold som strategi, politikk kultur, operasjon, jus og etikk   

 1. Planlegge og lede logistikkoperasjoner på det lavere taktiske/stridstekniske nivået i hele konfliktspennet fra fred via krise til krig   

 1. Forstå og forklare sin rolle som medlem av en gruppe, hvordan en gruppe fungerer, og utvikle samhandlingskompetanse i grupper bestående av både militære og sivile aktører   

 1. Lede endringsprosesser på team/troppsnivå   

 1. Veilede andres kompetanseutvikling   

 1. Ta ansvar for planlegging, ledelse og gjennomføring av arbeidsoppgaver og oppdrag innenfor fagfeltet logistikk både alene og som en del av et team.  

 1. Forstå nettverket av logistikkaktører, militære og sivile, og kunne anvende kunnskap for å bidra til helhetlige løsninger nasjonalt, internasjonalt og i et totalforsvarsperspektiv 

 1. Delta i militære operasjoner sammen med andre nasjonale og internasjonale enheter samt sivile logistikkaktører og ta medansvar for både prosess og leveranse   

 1. Formidle militære problemstillinger og løsninger på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig, med tjeneste og øvelser innenlands, i NATO-sammenheng og som deltaker i internasjonale operasjoner   

 1. Være fysisk og mentalt robust og skikket til over tid å virke i kritiske situasjoner preget av kaos og usikkerhet   

 1. Anvende kvalitative og kvantitative metoder/analyseverktøy for understøttelse av planleggings- og beslutningsprosesser innenfor fagfeltet, og være en aktiv bidragsyter i samspill med andre relevante aktører.

Generell kompetanse

Etter fullført og bestått utdanning skal kadettene være i stand til å: 

 1. Kjenne til hvilke strukturer og enheter Forsvaret og Forsvarets logistikk er satt sammen av, hvilke hovedoppgaver disse har, og hvordan logistikk i operasjoner fungerer   

 1. Tenke kritisk og utveksle synspunkter med både overordnede og undergitte og gjennom dette bidra til utvikling og forbedring av Forsvaret    

 1. Har forståelse for systemkompleksitet i organisasjonen, og hvordan logistikkens rolle er for å oppnå riktig og effektiv kampkraft.  

 1. Kan ivareta logistikkens bidrag i planleggingen og gjennomføringen av militære operasjoner på lavere og midlere nivå.  

Kadetten har opparbeidet seg et godt grunnlag for videre faglig fordypning også på masternivå

Studiemodell: 
Emne2018 Høst2019 Vår2019 Høst2020 Vår2020 Høst2021 Vår
Fellesemner
7.5
7.5
7.5
7.5
Semester 2 - ved grenvis krigsskole
30
 
Hærkadetter ved avdeling Krigsskolen
 
15
 
15
 
Sjøkadetter ved avdeling Sjøkrigsskolen
 
15
 
15
 
Luftkadetter ved avdeling Luftkrigsskolen
 
15
 
15
Andre studieår - gjennomføres i samarbeid med Høgskolen i Molde
MAT100 Matematikk https://www.himolde.no/studier/emner/log/2019/host/mat100.html
7.5
IBE110 Informasjonsteknologi https://www.himolde.no/studier/emner/log/2019/host/ibe110.html
7.5
SCM305 Anvendt beslutningsanalyse
7.5
LOG500 Styringsmodeller og operasjonsanalyse
7.5
MAT110 Statistikk 1 https://www.himolde.no/studier/emner/log/2020/var/mat110.html
7.5
SØK220 Mikroøkonomi
7.5
BØK205 Økonomistyring og regnskap https://www.himolde.no/studier/emner/os/2020/var/b%C3%B8k205.html
7.5
LOG505 Innkjøpsledelse og forhandling https://www.himolde.no/studier/emner/log/2020/var/log505.html
7.5
15
7.5
7.5
7.5
7.5
15
Informasjon

Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse - marineingeniør maskin, kombinert med nødvendig funksjonsrettet utdanning, forbereder offiserene til å kunne tjenestegjøre på lavere og midlere nivå i Sjøforsvaret og Forsvaret, i både krigs- og fredsoppsetninger. Utdanningen gir kadettene et grunnlag for sivil og militær videreutdanning. I tillegg til den militære profesjonsutdanningen, som inneholder lederskap og militærmakt, får kadettene teknisk og operativ ingeniørkompetanse innenfor operasjon, ledelse, drift og vedlikehold av maskineri, skrog og tilhørende systemer i Sjøforsvaret. Før man kan tiltre stilling ombord på fartøy må man fullføre verkstedopplæringen, samt fag og funksjonsutdanningen som kreves for den spesikke fartøystypen og stilling. Utdanningens første semester gjennomføres ved Heistadmoen og Linderud, resten av utdanningen foregår på Sjøkrigsskolen.

Studieplanen er utarbeidet i henhold til de rammer og retningslinjer som er gitt i Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning FOR-2018-05-18-870 og det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.

Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse - marineingeniør maskin (180 stp.) består av alle emner under ingeniørfaglig basis, programfaglig basis og teknisk spesialisering samt fellesemnene Sjørett med havrett, Grunnleggende offiserskompetanse, Offiseren som leder og Militær problemløsning og metode. Sistnevnte dekker deler av matematikk kravet under ingeniørfaglig basis og innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder i hht. §3 Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning). Resterende studiepoeng dekker Forsvarets krav til grunnleggende offisersutdanning.

Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse - Marineingeniør maskin er en sertifikatgivende utdanning der henvisninger i studieplan, emneplaner og aktiviteter gjennomføres for å dekke reguleringer gitt i STCW - konvensjonen av 1978 med tillegg av 2010 og FOR 2011-12-22 nr. 1523 (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-22-1523) Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. For maskinkadetter tabell A-III/1, A-III/2, B-III/1 og B-III/2. Med forbehold om godkjenning av Sjøfartsdirektoratet.

Forventet læringsutbytte for Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse - marineingeniør maskin:

Kunnskap

Etter fullført og bestått offisersutdanning kan kadetten:

 1. beskrive hvilke oppgaver som er tillagt Sjøforsvaret i dag og marineoffiserens rolle. 
 2. beskrive kravene som stilles til en offisers operative yteevne i Sjøforsvaret.  
 3. forklare betydningen av kommunikasjon og kulturforståelse i militære operasjoner, samt bruke engelsk som kommandospråk med vekt på sjømilitær terminologi/maritim engelsk. 
 4. forklare hvordan matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns- og økonomifag kan brukes til å løse ingeniørfaglige problemer i Sjøforsvaret. 
 5. gjengi hovedtrekk i teknologiens historie og teknologiutvikling, samt beskrive ingeniørens rolle i samfunnet og konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi, også innenfor militære anvendelser.
 6. gjengi hovedtrekk fra forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt, samt beskrive relevante metoder og arbeidsmåter innenfor ingeniørfaget, inkludert anvendelser i militær sammenheng.
 7. oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom kritisk informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis, generelt og innenfor Forsvaret.
 8. vise til bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt, med fordypning i maskinfag, rettet mot Sjøforsvarets behov og STCW, som grunnlag for å løse ut maritimt sertifikat maskinoffiser klasse 1.

Ferdigheter

Etter fullført og bestått offisersutdanning kan kadetten:

 1. effektivt ta kloke beslutninger i lys av strategiske og taktiske, fysiske og tekniske, samt juridiske og moralske forhold. Lede forberedelse til strid, fungere som leder i stridsmiljø og ta seg av sine menn etter strid. Anvende teoretiske og praktiske ferdigheter for vedlikehold og økning av egen og avdelingens operative yteevne. Bygge og utvikle effektive prestasjonsgrupper, som kjennetegnes ved fokus på oppdragsløsning i lys av sjefens intensjon, sterkt samhold og gjensidig tillit og respekt 
 2. velge og anvende teoretiske og praktiske ledelsesverktøy, samt reflektere over sitt lederskap for å kunne forutse, mestre og utnytte endrede forutsetninger og situasjoner. Anvende sin selvinnsikt, og være bevisst egen atferd, tankemønster og emosjoner i relasjon til og i samspill med andre 
 3. finne, vurdere, bruke og henvis til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 4. arbeide i relevante fysiske og digitale laboratorier og verksteder og beherske metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid.
 5. identifisere, planlegge og gjennomføre ingeniørfaglige prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter, både selvstendig og i team.
 6. drifte, vedlikeholde, prosjektere og avhende relevant skipsteknisk materiell i Sjøforsvaret.
 7. anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor maskinfaget og begrunne sine valg. 
 8. håndtere styring og overvåkning av fartøyenes skipstekniske systemer og hjelpesystemer på lavere nivå (manuell/lokal) ved bortfall av automatisk styring eller nettverk. 
 9. arbeide sikkert i høy- og lavspenningsanlegg, og gjennom handling og holdninger bidra til trygge arbeidsforhold i skipselektriske anlegg 
 10. bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.
 11. bruke kunnskap om faglig relevant programvare og har bred ingeniørfaglig digital kompetanse, inkludert grunnleggende programmeringsferdigheter.

Generell kompetanse

Etter fullført og bestått offisersutdanning kan kadetten:

 1. forstå hvilket verdimessig, etisk og rettslig grunnlag Forsvaret bygger på.
 2. identifisere seg med den militære profesjonen og det ansvaret offiserer har.
 3. utøve sitt lederskap og tjeneste i samsvar med Forsvarets verdimessige, etiske og rettslige grunnlag og leve etter disse prinsippene.
 4. tenke kritisk og utveksle synspunkter med både overordnede, sideordnede og undergitte og gjennom dette bidra til utvikling og forbedring av Forsvaret.
 5. vise fysisk, mental og moralsk robusthet og over tid virke i kritiske situasjoner preget av kaos og usikkerhet, herunder kunne påføre fienden tap 
 6. beskrive juridiske, økonomiske og miljømessige konsekvenser av militær virksomhet og realisere denne kunnskapen gjennom sitt virke som offiser 
 7. reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon. 
 8. bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.
 9. forklare forsvarsmessige, miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor maskinfaget i Sjøforsvaret og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
 10. formidle maskinfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.
 11. identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.
Informasjon

Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse - marineingniør elektro, kombinert med nødvendig funksjonsrettet utdanning, forbereder offiserene til å kunne tjenestegjøre på lavere og midlere nivå i Sjøforsvaret og Forsvaret, i både krigs- og fredsoppsetninger. Utdanningen gir kadettene et grunnlag for sivil og militær videreutdanning. I tillegg til den militære profesjonsutdanningen, som inneholder lederskap og militærmakt, får kadettene teknisk og operativ ingeniørkompetanse innenfor operasjon, ledelse, drift og vedlikehold av skipselektriske anlegg og automasjonsanlegg i Sjøforsvaret. Før man kan tiltre stilling ombord på fartøy må man fullføre verkstedopplæringen, samt fag og funksjonsutdanningen som kreves for den spesikke fartøystypen og stilling. Utdanningens første semester gjennomføres ved Heistadmoen og avdeling Krigsskolen, resten av utdanningen gjennomføres på Sjøkrigsskolen.

Studieplanen er utarbeidet i henhold til de rammer og retningslinjer som er gitt i Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning FOR-2018-05-18-870 og det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.

Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse - marineingeniør elektro(180 sp.) består av alle emner under ingeniørfaglig basis, programfaglig basis og teknisk spesialisering samt fellesemnene Grunnleggende offiserskompetanse, Offiseren som leder og Militær problemløsning og metode. Sistnevnte dekker deler av matematikk kravet under ingeniørfaglig basis og innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder som beskrevet i §3 Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning. Resterende studiepoeng dekker Forsvarets krav til grunnleggende offisersutdanning.

Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse - marineingeniør elektro er en sertifikatgivende utdanning der henvisninger i studieplan, emneplaner og aktiviteter gjennomføres for å dekke reguleringer gitt i STCW - konvensjonen av 1978 med tillegg av 2010 og FOR 2011-12-22 nr. 1523 (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-22-1523) Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. For elektrokadetter tabell A-III/6, A-III/7 og B-III/6. Med forbehold om godkjenning av Sjøfartsdirektoratet.

Forventet læringsutbytte for Bachelor i militær ledelse med fordypning i ledelse - marineingeniør elektro:

Kunnskap

Etter fullført og bestått offisersutdanning kan kadetten:

 1. beskrive hvilke oppgaver som er tillagt Sjøforsvaret i dag og marineoffiserens rolle 
 2. beskrive kravene som stilles til en offisers operative yteevne i Sjøforsvaret  
 3. forklare betydningen av kommunikasjon og kulturforståelse i militære operasjoner, samt bruke engelsk som kommandospråk med vekt på sjømilitær terminologi / maritim engelsk 
 4. forklare hvordan matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns- og økonomifag kan brukes til å løse ingeniørfaglige problemer i Sjøforsvaret 
 5. gjengi hovedtrekk i teknologiens historie og teknologiutvikling, samt beskrive ingeniørens rolle i samfunnet og konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi, også innenfor militære anvendelser 
 6. gjengi hovedtrekk fra forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt, samt beskrive relevante metoder og arbeidsmåter innenfor ingeniørfaget, inkludert anvendelser i militær sammenheng  
 7. oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom kritisk informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis, generelt og innenfor Forsvaret 
 8. vise til bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt, med fordypning i elektro- og automasjonsfag, rettet mot Sjøforsvarets behov og STCW, som grunnlag for å løse ut Skipselektrooffiserssertifikatet.

Ferdigheter

Etter fullført og bestått offisersutdanning kan kadetten:

 1. effektivt ta kloke beslutninger i lys av strategiske og taktiske, fysiske og tekniske, samt juridiske og moralske forhold. Lede forberedelse til strid, fungere som leder i stridsmiljø og ta seg av sine menn etter strid. Anvende teoretiske og praktiske ferdigheter for vedlikehold og økning av egen og avdelingens operative yteevne. Bygge og utvikle effektive prestasjonsgrupper, som kjennetegnes ved fokus på oppdragsløsning i lys av sjefens intensjon, sterkt samhold og gjensidig tillit og respekt 
 2. velge og anvende teoretiske og praktiske ledelsesverktøy, samt reflektere over sitt lederskap for å kunne forutse, mestre og utnytte endrede forutsetninger og situasjoner. Anvende sin selvinnsikt, og være bevisst egen atferd, tankemønster og emosjoner i relasjon til og i samspill med andre.
 3. finne, vurdere, bruke og henvis til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 4. arbeide i relevante fysiske og digitale laboratorier og verksteder og beherske metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid. 
 5. identifisere, planlegge og gjennomføre ingeniørfaglige prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter, både selvstendig og i tverrfaglige team i Sjøforsvaret. 
 6. drifte, vedlikeholde, prosjektere og avhende relevant skipsteknisk materiell i Sjøforsvaret.
 7. anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor elektro- og automasjonsfaget og begrunne sine valg.
 8. håndtere styring og overvåkning av fartøyenes skipstekniske systemer og hjelpesystemer på lavere nivå (manuell/lokal) ved bortfall av automatisk styring eller nettverk. 
 9. arbeide sikkert i høy- og lavspenningsanlegg, og gjennom handling og holdninger bidra til trygge arbeidsforhold i skipselektriske anlegg.
 10.  bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.
 11. vise til kunnskap om faglig relevant programvare og har bred ingeniørfaglig digital kompetanse, inkludert grunnleggende programmeringsferdigheter.

Generell kompetanse

Etter fullført og bestått offisersutdanning kan kadetten:

 1. vise fysisk, mental og moralsk robusthet og over tid virke i kritiske situasjoner preget av kaos og usikkerhet, herunder kunne påføre fienden tap. 
 2. beskrive juridiske, økonomiske og miljømessige konsekvenser av militær virksomhet og realisere denne kunnskapen gjennom sitt virke som offiser.
 3. reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon. 
 4. bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.
 5. forklare forsvarsmessige, miljømessige, helsemessige, og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor elektro- og automasjonsfaget i Sjøforsvaret og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv. 
 6. formidle elektro- og automasjonsfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.
 7. identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.
Informasjon

Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse - marineingeniør våpensystemer, elektronikk og data, kombinert med nødvendig funksjonsrettet utdanning, forbereder offiserene til å kunne tjenestegjøre på lavere og midlere nivå i Sjøforsvaret og Forsvaret, i både krigs- og fredsoppsetninger. Utdanningen gir kadettene et grunnlag for sivil og militær videreutdanning. I tillegg til den militære profesjonsutdanningen, som inneholder lederskap og militærmakt, får kadettene teknisk og operativ ingeniørkompetanse innenfor operasjon, ledelse, drift og vedlikehold av våpentekniske systemer i Sjøforsvaret. Før man kan tiltre stilling ombord på fartøy må man fullføre verkstedopplæringen, samt fag og funksjonsutdanningen som kreves for den spesikke fartøystypen og stilling. Utdanningens første semester gjennomføres ved Heistadmoen og ved avdeling Krigsskolen. Resten av utdanningen foregår ved avdeling Sjøkrigsskolen.

Studieplanen er utarbeidet i henhold til de rammer og retningslinjer som er gitt i Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning FOR-2018-05-18-870 og det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.

Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse - marineingeniør våpensystemer, elektronikk og data (180 sp.) består av alle emner under ingeniørfaglig basis, programfaglig basis og teknisk spesialisering samt fellesemnene Grunnleggende offiserskompetanse, Offiseren som leder og Militær problemløsning og metode. Sistnevnte dekker deler av matematikk kravet under ingeniørfaglig basis og innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder som beskrevet i §3 Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning. Resterende emner dekker Forsvarets krav til grunnleggende offisersutdanning.

Forventet læringsutbytte for Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse - marineingeniør våpensystemer, elektronikk og data :

Kunnskap

Etter fullført og bestått offisersutdanning kan kadetten:

 1. beskrive hvilke oppgaver som er tillagt Sjøforsvaret i dag og marineoffiserens rolle 
 2. beskrive kravene som stilles til en offisers operative yteevne i Sjøforsvaret. 
 3. forklare betydningen av kommunikasjon og kulturforståelse i militære operasjoner, samt bruke engelsk som kommandospråk med vekt på sjømilitær terminologi / maritim engelsk. 
 4. forklare hvordan matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns- og økonomifag kan brukes til å løse ingeniørfaglige problemer i Sjøforsvaret.
 5. gjengi hovedtrekk i teknologiens historie og teknologiutvikling, samt beskrive ingeniørens rolle i samfunnet og konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi, også innenfor militære anvendelser. 
 6. gjengi hovedtrekk fra forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt, samt beskrive relevante metoder og arbeidsmåter innenfor ingeniørfaget, inkludert anvendelser i militær sammenheng.  
 7. oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom kritisk informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis, generelt og innenfor Forsvaret.
 8. vise til bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt, med fordypning i elektronikk, data og våpentekniske emner, rettet mot Sjøforsvarets behov.

Ferdigheter

Etter fullført og bestått offisersutdanning kan kadetten:

 1. effektivt ta kloke beslutninger i lys av strategiske og taktiske, fysiske og tekniske, samt juridiske og moralske forhold. Lede forberedelse til strid, fungere som leder i stridsmiljø og ta seg av sine menn etter strid. Anvende teoretiske og praktiske ferdigheter for vedlikehold og økning av egen og avdelingens operative yteevne. Bygge og utvikle effektive prestasjonsgrupper, som kjennetegnes ved fokus på oppdragsløsning i lys av sjefens intensjon, sterkt samhold og gjensidig tillit og respekt 
 2. velge og anvende teoretiske og praktiske ledelsesverktøy, samt reflektere over sitt lederskap for å kunne forutse, mestre og utnytte endrede forutsetninger og situasjoner. Anvende sin selvinnsikt, og være bevisst egen atferd, tankemønster og emosjoner i relasjon til og i samspill med andre
 3. finne, vurdere, bruke og henvis til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 4. arbeide i relevante fysiske og digitale laboratorier og verksteder og beherske metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid. 
 5. identifisere, planlegge og gjennomføre ingeniørfaglige prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter, både selvstendig og i tverrfaglige team i Sjøforsvaret. 
 6. drifte, vedlikeholde, prosjektere og avhende relevant våpenteknisk materiell i Sjøforsvaret. 
 7. anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor elektronikk-, data- og våpentekniske fag og begrunne sine valg.
 8. operere fartøyenes våpentekniske systemer også ved bortfall av overordnet datamaskin eller nettverk.
 9. bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.
 10. vise til kunnskap om faglig relevant programvare og har bred ingeniørfaglig digital kompetanse, inkludert grunnleggende programmeringsferdigheter.

Generell kompetanse

Etter fullført og bestått offisersutdanning kan kadetten:

 1. vise fysisk, mental og moralsk robusthet og over tid virke i kritiske situasjoner preget av kaos og usikkerhet, herunder kunne påføre fienden tap.
 2. beskrive juridiske, økonomiske og miljømessige konsekvenser av militær virksomhet og realisere denne kunnskapen gjennom sitt virke som offiser. 
 3. reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon. 
 4. bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.
 5. forklare forsvarsmessige, miljømessige, helsemessige, og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor elektronikk-, data- og våpenteknikkområdet i Sjøforsvaret og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
 6. formidle elektronikk-, data- og våpentekniskfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.
 7. identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.
Innledning

Offisersutdanningen er en profesjonsutdanning. Offiserer må kunne føre kommando over militære styrker og ta beslutninger i situasjoner preget av høy kompleksitet, fare og stress. Offiserens beslutninger kan i ytterste konsekvens kan få følger for menneskers liv og død. Bachelor i militære studier skal legge grunnlaget for at offiseren skal kunne utøve sin profesjon under slike forhold, både individuelt og i samarbeid med andre. Dette stiller spesifikke krav til kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Utdanningen består av teoretiske studier og mentalt og fysisk utfordrende praksis og trening. 

Målgruppe

Utdanningen er rettet inn mot søkere med interesse for å bli offiser i det norske Forsvar. En offiser har høyere militær akademisk utdanning med fordypning innen et fagområde. Offiseren kan være troppssjef for 20–30 soldater, jobbe med personell- eller økonomistyring, og planlegge, lede og gjennomføre militære operasjoner. Mulighetene er mange. Du kan ta en offisersutdanning ved Forsvarets høgskole uten å ha tidligere militær erfaring. Utdanningen gir bachelorgrad på 180 studiepoeng. Med en bachelorgrad i militære studier vil du være kvalifisert for utfordrende og ansvarsfulle stillinger både i og utenfor Forsvaret. Etter endt utdanning er du sikret relevant jobb med fast ansettelse. Bachelorgraden kvalifiserer for videre studier på masternivå.

Opptakskrav
 • Genrell studiekompetanse
 • Bestått sesjon med minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå)
 • Tilfredstille fysiske minstekrav for utdanningen

Enkelte av studieretningen har i tillegg særkrav for opptak se: Forsvarets nettsider

Forventet læringsutbytte

Felles læringsutbyttebeskrivelser for studieprogrammet

Kunnskap  

Etter fullført og bestått offisersutdanning kan kadettene:

 1. forklare styrker og svakheter ved anvendelsen av militær makt i et historisk og samtidig perspektiv, herunder hvordan utviklingen av krigens natur og vesen kan påvirke den militære profesjonen og militære operasjoner i nåtid og fremtid. 

 1. drøfte prinsipper for militær ledelse på individ, gruppe/team og organisasjonsnivå.  

 1. redegjøre for offiserens etiske og rettslige handlingsrom.   

 1. drøfte militærmaktens rolle i samfunnet og kunne forklare hvordan politiske mål oppnås med militære virkemidler. 

 1. redegjøre for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk som ramme for Norges bruk av militær makt, herunder internasjonale institusjonelle rammer. 

 1. redegjøre for sentrale temaer og problemstillinger innenfor militærteori, med fordypning i teori relevant for eget domene.  

 1. anvende vitenskapelig teori og metode, Forsvarets freds- og krigsstabstjeneste og kunne forklare styrker og svakheter ved disse.  

 1. redegjøre for hvilke strukturer og enheter Forsvaret er satt sammen av, hvilke hovedoppgaver disse har, og hvordan fellesoperasjoner fungerer. 

 

Ferdigheter

Etter fullført og bestått offisersutdanning kan kadettene:

 1. anvende teoretiske og praktiske ledelsesverktøy selvstendig og utøve skjønn innenfor sitt fagfelt, gjennom ledelse og gjennomføring av oppdrag, både alene og som del av en gruppe. 

 1. vurdere taktiske og stridstekniske oppgaver og oppdrag i lys av kontekstuelle forhold som politikk, strategi, kultur, rettslige rammer og etikk. 

 1. planlegge og lede operasjoner på taktisk og stridsteknisk nivå nasjonalt og internasjonalt i hele konfliktspennet fra fred via krise til krig. 

 1. lede og drive kompetanseutvikling på team- eller troppsnivå. 

 1. være fysisk og mentalt robust og skikket til over tid å være i operativ beredskap, samt virke i kritiske situasjoner preget av kaos og usikkerhet. 

 1. kommunisere militære problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig på norsk og engelsk. 

 1. skrive tekster om relevante problemstillinger i den militære profesjon i tråd med vitenskapelig metode.   

 

Generell kompetanse 

 

Etter fullført og bestått offisersutdanning kan kadettene: 

 1. redegjøre for hvilket verdimessig, etisk og rettslig grunnlag Forsvaret bygger på.  

 2. identifisere seg med den militære profesjonen og det ansvaret offiserer har. 

 3. utøve sitt lederskap og tjeneste etter Forsvarets verdimessige, etiske og rettslige grunnlag og leve etter disse prinsippene. 

 1. tenke kritisk og utveksle synspunkter med både overordnede og undergitte og gjennom dette bidra til utvikling og forbedring av Forsvaret.  

 

Studieprogrammet har 8 ulike studieretninger:

 • Militære studier med fordypning i ledelse og landmakt
 • Militære studier med fordypning i ledelse og luftmakt
 • Militære studier med fordypning i ledelse, navigasjon og sjømakt (nautikk)
 • Militære studier med fordypning i ledelse og logistikk
 • Militære studier med fordypning i ledelse og maskinfag
 • Militære studier med fordypning i ledelse og elektrofag
 • Militære studier med fordypning i ledelse, elektronikk og data
 • Militære studier med fordypning i ledelse og bygg- og anleggsteknikk
Praksis

Alle studieretningen vil ha relevante praksiselementer i studieløpet.

Krav om skikkethet og autorisasjon

For å bli tatt opp til studiene må følgende krav tilfredstilles:

 • Norsk statsborger
 • Plettfri vandel
 • Kunne sikkerhetsklareres for nivå: Hemmelig
Evaluering og kvalitetssikring

Forsvarets høgskole har et felles kvalitetssystem for all akkerdiert utdanning, som følger normer gitt av NOKUT.

Varighet og omfang

Studieretningene går over 3-3,5 år.

Internasjonalisering

Moderne militær teori og praksis er internasjonal i sin natur. Dette avspeiles i pensum og undervisning. Forsvarets høgskole arbeider med internasjonaliseringsavtaler for alle studieretningene. 

Studieplanansvarlig: 
Sven G. Holtsmark
Forfattere: 
Sven G. Holtsmark