Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i maskinfag

Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i maskinfag
Studienivå: 
Syklus 1
Studiepoeng: 
243
Varighet: 
7 semester
Kull: 
2017
Studiemodeller
Informasjon

Studiemodellen inneholder emner som er felles for alle bachelorprogrammene på Sjøkrigsskolen. Studiemodellen beskriver hvilke emner som gjennomføres i de ulike semesterne. I de tilfellene hvor emner gjennomføres over flere semester, er fordelingen av studiepoeng ment som en veiledning til studiebelastningen i de ulike semesterne. Studiepoeng i et emne oppnås først når hele emnet er fullført. 

Studiemodell: 
Informasjon

Studiemodellen beskriver hvilke emner som gjennomføres i de ulike semesterne. I de tilfellene hvor emner gjennomføres over flere semester, er fordelingen av studiepoeng ment som en veiledning til studiebelastningen i de ulike semesterne. Studiepoeng i et emne oppnås først når hele emnet er fullført. 

Studiemodell: 
Innledning

Utdanningen skal gi en integrert kompetanse som inneholder felles offisersfag, lederutvikling og bransjefag. I tillegg til den militære profesjonsutdanning som inneholder lederskap og militærmakt, skal dette programmet gi offiserer med fagkompetanse innenfor maskinfag til Sjøforsvaret.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper

Etter endt sjøkrigsskoleutdanning har offiseren:

 • Kunnskap om den militære profesjon og dens kjennetegn, historie, utvikling, tradisjon og egenart som plasserer den sjømilitære profesjon i samfunnet og Sjøforsvaret spesielt. Kjennskap til hvilke oppgaver som er tillagt Sjøforsvaret i dag og marineoffiserens rolle
 • Kunnskap om beslutningstagning på individnivå og gruppenivå, herunder etisk teori og moralsk beslutningstagning
 • Kunnskap om sentrale ledelses- og organisasjonsteorier. Kunnskap om seg selv, samspill og sentrale grunnleggende psykologiske teorier, samt grunnleggende kunnskap om menneskets muligheter og begrensninger fysisk og mentalt. Kunnskap og forståelse for krav som stilles til en offisers operative yteevne i Sjøforsvaret
 • Grunnleggende kunnskaper om militærmaktens muligheter og begrensninger, inkludert legale og politiske hensyn, i fred, krise og krig, med vekt på Sjøforsvarets funksjon
 • Grunnleggende kunnskap om betydningen av kommunikasjon og kulturforståelse i militære operasjoner, herunder engelsk som kommandospråk med vekt på sjømilitær terminologi/ maritim engelsk
 • Bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt, med fordypning i maskinfag, rettet mot Sjøforsvarets behov og STCW og danner grunnlag for å løse ut maritimt sertifikat maskinoffiser klasse 1
 • Grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns- og økonomifag og om hvordan disse kan integreres i ingeniørfaglig problemløsning
 • Som ingeniør, kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, egen rolle i samfunnet samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi, også innenfor militære anvendelser
 • Kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor ingeniørfaget, inkludert anvendelser i militær sammenheng
 • Evne til å oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis, generelt og innenfor Forsvaret

Ferdigheter

Den sjøkrigsskoleutdannede offiser kan:

 • Effektivt ta kloke beslutninger i lys av strategiske og taktiske, samt juridiske og moralske forhold. Lede forberedelse til strid, fungere som leder i stridsmiljø og ta seg av sine menn etter strid. Anvende teoretiske og praktiske ferdigheter for vedlikehold og økning av egen og avdelingens operative yteevne. Bygge og utvikle effektive prestasjonsgrupper, som kjennetegnes ved fokus på oppdragsløsning i lys av sjefens intensjon, sterkt samhold og gjensidig tillit og respekt
 • Velge og anvende teoretiske og praktiske ledelsesverktøy, samt reflektere over sitt lederskap for å kunne forutse, mestre og utnytte endrede forutsetninger og situasjoner. Anvende sin selvinnsikt, og være bevisst egen atferd, tankemønster og emosjoner i relasjon til og i samspill med andre
 • Fremskaffe, velge ut, analysere og presentere informasjon på et relevant metodisk grunnlag, og drøfte dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk
 • Kommunisere effektivt på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig, ved øvelser og operasjoner og vurdere kulturelle faktorer
 • Beherske sitt personlige våpen sikkert
 • Drifte, vedlikeholde, prosjektere og avhende relevant skipsteknisk materiell i Sjøforsvaret
 • Anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor maskinfaget og begrunne sine valg
 • Arbeide i relevante laboratorier og verksteder og behersker metoder og verktøy, inkludert ingeniørfaglig digitale verktøy, som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid
 • Identifisere, planlegge og gjennomføre ingeniørfaglige prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team

Generell kompetanse

Den sjøkrigskolesutdannede offiser:

 • Erkjenner og innehar profesjonens verdigrunnlag og evner å se de etiske problemstillinger som omgir offisersrollen, handler i tråd med verdiene og har en grunnleggende pliktfølelse for seg selv, sine menn, Forsvaret og landet
 • Er fysisk, mentalt og moralsk robust og skikket til over tid å virke i kritiske situasjoner preget av kaos og usikkerhet, herunder kunne påføre fienden tap
 • Er seg bevisst etiske, juridiske, økonomiske og miljømessige konsekvenser av militær virksomhet og evner å realisere denne kunnskapen gjennom sitt virke som offiser
 • Kan delta aktivt i faglige diskusjoner, evner å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidrar til ny kunnskap og utvikling av god praksis
 • Har innsikt i forsvarsmessige, miljømessige, helsemessige, og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor maskinfaget i Sjøforsvaret og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv
 • Kan formidle maskinfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon
 • Kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre
 • Kan bidra til nytenkning, innovasjon og materiellutvikling gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige produkter, systemer og/eller løsninger som er nyttige for Forsvaret
Nasjonale føringer

Sjøkrigsskolen utdanner og trener kadetter iht Nasjonal rammeplan for Bachelor i militære studier med tilhørende fagplaner. For maskinkadettene er utdanningen også lagt opp etter forskrift for Nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning (FOR-2011-02-03-107). Utdanningen er, totalt sett, et 4.5 årig studium.

Dette dokument gir henvisninger til fagplan, emneplaner og aktiviteter skolen vil gjennomføre for å dekke reguleringer gitt i STCW - konvensjonen av 1978 med tillegg av 2010 og FOR 2011-12-22 nr.1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.  For maskinkadetter er det i forhold til tabell A-III/1, A-III/2 samt B-III/1 og B-III/2. Utdypning av innhold/pensum og metoder for å demonstrere kompetanse og kriterier for evaluering av kompetansen er gitt i denne fagplanen og vedlagte emneplaner.