Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i logistikk og ressursstyring

Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i logistikk og ressursstyring
Studienivå: 
Syklus 1
Studiepoeng: 
205
Varighet: 
6 semester
Kull: 
2017
Studiemodeller
Informasjon

Studiemodellen inneholder emner som er felles for alle bachelorprogrammene på Sjøkrigsskolen. Studiemodellen beskriver hvilke emner som gjennomføres i de ulike semesterne. I de tilfellene hvor emner gjennomføres over flere semester, er fordelingen av studiepoeng ment som en veiledning til studiebelastningen i de ulike semesterne. Studiepoeng i et emne oppnås først når hele emnet er fullført. 

Studiemodell: 
Informasjon

Studiemodellen beskriver hvilke emner som gjennomføres i de ulike semesterne. I de tilfellene hvor emner gjennomføres over flere semester, er fordelingen av studiepoeng ment som en veiledning til studiebelastningen i de ulike semesterne. Studiepoeng i et emne oppnås først når hele emnet er fullført. 

Studiemodell: 
Innledning

På Sjøkrigsskolen får du en unik lederutdanning som er krevende både praktisk, akademisk, fysisk og mentalt. Studiet er bygget opp av ulike moduler hvor det legges vekt på at læring oppstår i samhandlingen mellom teori og praksis. Logistikklinjen er felles for de tre krigsskolene i Forsvaret og gjennomføres ved Sjøkrigsskolen i Bergen. 

I løpet av studiet vil du få et høyt kunnskapsnivå innenfor relevante fagområder som logistikk, juss og økonomi, samt et solid fundament av metode. Utdanningen skal gjøre deg kvalifisert til å ivareta spesialist- og rådgivningsoppgaver innenfor det logistiske, økonomiske og administrative emneområdet.

Som logistiker vil du støtte militære operasjoner og er ofte blant de første som kommer til et operasjonsområde og de siste som drar hjem. Dette stiller høye krav til nivået og kvaliteten på utdanningen.

Utdanningen har en varighet på tre år og fører til en bachelorgrad. Utdanningen begynner i juli måned. Etter endt utdanning er du sikret jobb i Forsvaret når du gjennomfører plikttjenesten. Her vil du jobbe med ansvar for personell, økonomi og logistikk i en av Forsvarets avdelinger.

Studiet kvalifiserer for karriere og videreutdanning på høyere nivå i Forsvaret, samt ved nasjonale og internasjonale universiteter og høyskoler.

Målgruppe

Forsvaret ønsker å finne de best kvalifiserte og mest motiverte ungdommene til sine utdanninger. Alle kvalifiserte søkere må derfor gjennom Forsvarets opptak og seleksjon (FOS). Dette er en felles seleksjon hvor du må gjennomføre blant annet fysiske tester for å se om du oppfyller minstekravene til utdanningen du søker. I løpet av opptaket ønsker vi å bli kjent med deg for å se hvem du er, hva du står for, og hvilke holdninger du har. Egnede kandidater vil mot slutten av opptaket få tilbud om skoleplass ved Sjøkrigsskolen.

Opptakskrav
 • Ha fullført og bestått grunnleggende befalsutdanning
 • Ha generell studiekompetanse
 • Bestå fysiske minstekrav for lederutdanning i Forsvaret
 • Ha plettfri vandel
 • Kunne sikkerhetsklareres​
Forventet læringsutbytte

Hensikt

Utdanningen skal gi en integrert kompetanse som inneholder felles offisersfag, lederutvikling og bransjefag. I tillegg til den militære profesjonsutdanning som inneholder lederskap og militærmakt, skal dette programmet gi offiserer med fagkompetanse innenfor logistikk og økonomiske fag til Forsvaret.

Kunnskaper

Etter endt sjøkrigsskoleutdanning har offiseren:

 • Kunnskap om den militære profesjon og dens kjennetegn, historie, utvikling, tradisjon og egenart som plasserer den militære profesjon i samfunnet og i Forsvaret spesielt. Kjennskap til hvilke oppgaver som er tillagt den aktuelle forsvarsgren i dag og offiserens rolle
 • Kunnskap om beslutningstagning på individnivå og gruppenivå, herunder etisk teori og moralsk beslutningstagning
 • Kunnskap om sentrale ledelses- og organisasjonsteorier. Kunnskap om seg selv, samspill og sentrale grunnleggende psykologiske teorier, samt grunnleggende kunnskap om menneskets muligheter og begrensninger fysisk og mentalt. Kunnskap og forståelse for krav som stilles til en offisers operative yteevne i Forsvaret
 • Grunnleggende kunnskaper om militærmaktens muligheter og begrensninger, inkludert legale og politiske hensyn, i fred, krise og krig
 • Grunnleggende kunnskap om betydningen av kommunikasjon og kulturforståelse i militære operasjoner, herunder engelsk som kommandospråk
 • Bred kunnskap om teori og metoder innenfor logistikk og økonomisk styring og hvordan dette kan anvendes på problemstillinger knyttet til offentlig virksomhet generelt og Forsvarets spesielt, og hvordan logistikkstøtten påvirker militære operasjoner. Grunnleggende forståelse for samfunnsøkonomiske sammenhenger og hvordan disse påvirker offentlig virksomhet
 • Grunnleggende kunnskap om prosjektteori og hvilke sentrale tema som påvirker materiellinvesteringer i Forsvaret
 • Grunnleggende kunnskap om relevante rettssetninger til understøttelse av forvaltningsmessige og logistikkfaglige prosesser
 • Grunnleggende kunnskap om sentrale begreper, teorier og modeller innenfor markedsføring i og utenfor Forsvaret
 • Evne til selvstendig å oppdatere sin kunnskap, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis
 • Kjennskap til forskningsutfordringer, nytenking og innovasjon innenfor fagområdet

Ferdigheter

Den sjøkrigsskoleutdannede offiser kan:

 • Effektivt ta kloke beslutninger i lys av strategiske og taktiske, samt juridiske og moralske forhold. Lede forberedelse til strid, fungere som leder i stridsmiljø og ta seg av sine menn etter strid. Anvende teoretiske og praktiske ferdigheter for vedlikehold og økning av egen og avdelingens operative yteevne. Bygge og utvikle effektive prestasjonsgrupper, som kjennetegnes ved fokus på oppdragsløsning i lys av sjefens intensjon, sterkt samhold og gjensidig tillit og respekt
 • Velge og anvende teoretiske og praktiske ledelsesverktøy, samt reflektere over sitt lederskap for å kunne forutse, mestre og utnytte endrede forutsetninger og situasjoner. Anvende sin selvinnsikt og være bevisst egen atferd, tankemønster og emosjoner i relasjon til og i samspill med andre
 • Arbeide både selvstendig og i team og anvende logistikkfaglige kunnskaper og metoder til understøttelse av militære operasjoner
 • Fremskaffe, velge ut, analysere og presentere informasjon på et relevant metodisk grunnlag, og drøfte dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk. Gi råd og anbefalinger innen fagfeltet
 • Kommunisere effektivt på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig, ved øvelser og operasjoner og vurdere kulturelle faktorer
 • Beherske sitt personlige våpen sikkert
 • Anvende kvalitative og kvantitative metoder/analyseverktøy for understøttelse av planleggings- og beslutningsprosesser innenfor fagfeltet, herunder utføre budsjettering, økonomisk analyse og enkel regnskapsførsel
 • Anvende og kritisk kunne vurdere planlegging og gjennomføring, samt kontrollere resultatene av, ulike markedsføringstiltak

Generell kompetanse

Den sjøkrigskoleutdannede offiser:

 • Erkjenner og innehar profesjonens verdigrunnlag og evner å se de etiske problemstillinger som omgir offisersrollen, handler i tråd med verdiene og har en grunnleggende pliktfølelse for seg selv, sine menn, Forsvaret og landet
 • Er fysisk, mentalt og moralsk robust og skikket til over tid å virke i kritiske situasjoner preget av kaos og usikkerhet, herunder kunne påføre fienden tap
 • Er seg bevisst etiske, juridiske, økonomiske og miljømessige konsekvenser av militær virksomhet, herunder forvaltningsetiske tema og problemstillinger, og evner å realisere denne kunnskapen gjennom sitt virke som offiser
 • Kan bidra til å optimalisere bruken av Forsvarets ressurser/innsatsfaktorer sett opp mot virksomhetens mål og til å utvikle og realisere nye systemer og løsninger
 • Kan ivareta spesialist og rådgivningsoppgaver innen økonomi-, logistikk- og merkantilt fagområde
 • Kan delta aktivt i faglige diskusjoner, evner å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidrar til ny kunnskap og utvikling av god praksis
 • Har et godt grunnlag for faglig fordypning på masternivå
Studieplanansvarlig: 
Håkon Lindberg
Lasse Elvemo
Forfattere: 
Lasse Elvemo