MILM6322 Sjømakt og maritime operasjoner

Emnekode: 
MILM6322
Studieprogram: 
Videregående befalsutdanning 2 Sjø
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Emneansvarlig: 
Steffen Vambheim Vågenes
Om emnet

Emnet skal gi befalet økt forståelse for ulike faktorer som internasjonal politikk, geografi, jus, økonomi og teknologi legger føringer for anvendelse av militærmakt og gjennomføring av maritime operasjoner, nasjonalt og internasjonalt. Emnet vil også se på ulike konseptuelle modeller for organisering, ledelse og gjennomføring av maritime operasjoner. Med dette vil elevene få en bredere forståelse for sjømaktens muligheter og begrensinger. 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter endt utdanning har befalet: 

Kjennskap til norsk sikkerhets og forsvarspolitikk  

 • Kjennskap til noen aktuelle tema, aktører og regioner av betydning for norsk sikkerhets og forsvarspolitikk.  

 • Kjennskap til militær teori, norske militære doktriner og sjømaktsbegreper.   

 • Forståelse for sjømakt som ordensmakt, herunder havrett, suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse.   

 • Kjennskap til legalgrunnlaget for bruk av militærmakt og sjøkrigens rett.   

 • Kjennskap til Forsvarets Operative organisasjon, Sjøforsvarets Organisasjon, samt relevante støttefunksjoner.   

 • Kjennskap til Forsvaret oppgaver og Sjøforsvarets rolle i å løse disse.   

 • Kjennskap til maritim krigføring og operativ planprosess på taktisk nivå.   

Ferdigheter   

Etter endt utdanning:   

 •  behersker befalet relevante faglige verktøy og uttrykksformer. 
 • kan befalet kommunisere effektivt på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig, ved øvelser og militære operasjoner.   

 • kan befalet bidra i ledelse og gjennomføring av maritime operasjoner. 

 • kan befalet utveksle synspunkter, holde seg faglig oppdatert og formidle relevant fagstoff muntlig og skriftlig.    

Generell kompetanse   

Etter endt utdanning:     

 • har befalet kjennskap til aktuelle sikkerhetspolitiske utfordringer for Norge.  

 • har befalet forståelse for bruk av sjømakt og gjennomføring av maritime operasjoner virkemiddel nasjonalt og internasjonalt.  

 • kan selvstendig eller som deltaker i gruppe planlegge, lede, gjennomføre og evaluere arbeidsoppgaver, prosesser og prosjekter i tråd med Forsvarets gjeldende verdier, holdninger, krav og retningslinjer. 

Praktisk organisering og arbeidsformer

Emnet blir undervist i 8-9 uker. Emnet deles i to deler: Sjømakt og Maritime operasjoner. Hver del har 8 timer pr. uke.  Emnet koordineres med operativ engelsk og ledelse.   

Arbeidsmåter:  

Selvstudie, klasseromsundervisning, forelesninger, gruppe- og plenumsdiskusjoner, gruppeoppgaver, tilfellestudie, er, spill og elevpresentasjoner   

Veiledning: 

Elevene får arbeidsoppgaver med veiledning.    

  

Selvstudium: Arbeid med å tilegne seg pensum og forskjellige elevoppgaver. 

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til reglement for befalsutdanning i Forsvaret.  

Pensum

Etteretningstjenesten. (2021). Forsvarets Etteretningsdoktrine. Oslo S. 6 - 46 

Forsvarsstaben. (2021) Kommando og kontroll under operativ virksomhet i Forsvaret, Oslo (BERGENSET) 

Sjøforsvarsstaben. (2018) Instruks for Kommando og Kontroll, Bergen (BEGRENSET) 

Forsvarsstaben. (2019). Forsvarets Fellesoperative Doktrine. Oslo: Forsvarets Høgskole, S. Kap 2, 136 – 139. Kap 6, 253 - 258 

Forsvarsstaben. (2015). Forsvarets Doktrine for Maritime Operasjoner. Oslo: Sjøforsvarsstaben, S. 48 – 98 

Hughes, W. P. (2018). Fleet Tactics and Naval Operations (3rd Edition ed.). Annapolis, MD: Naval Institute Press. Kap 1, S. 9-34 

KNM Tordenskjold, (2013). STP- 41 Stabshåndbok for Sjøforsvaret. Bergen: KNM Tordenskjold S. 12-30, 67-132 

NATO. (2015). ATP-01, vol 1 Allied Maritime Tactical Instructions and Procedures. NATO Standardisation Office.  

Sider: 8-1 til 8 -4,  9-1 til 9-11, 10-1 til 10-12, 12-1 til 12-4, 13-1 til 13-16. 

Eller 

NATO(2002). MTP-01 vol 1 Multinational Maritime Tactical Instructions and Procedures. NATO Standardisation Office.  

Sider: 5-1 til 5-3, 5-8, 7-1 til 7-8, 8-1 til 8-11, 9-1 til 9-11, 13-1 til 13-13 

Strømmen, T. I. (2020). Sjøkontroll: viktig og misforstått. Necesse, 5(1), S. 111-121.  

I tillegg vil pensum i sjømakt avhenge av aktuelle saker i nyhetsbildet og vil bli kunngjort underveis. Ytterligere er forelesninger og foreleste presentasjoner også pensum i emnet. 

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Øvinger11RequiredDeltagelse på øvelse Bulwark. Øvelsen ses i sammenheng med emnet MILM6311. 
Individuell skriftlig arbeidsoppgave11Not requiredInnlevering skriftlig oppgave. 4000 til 6000 tegn.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:Deltagelse på øvelse Bulwark. Øvelsen ses i sammenheng med emnet MILM6311. 
Obligatorisk arbeidskrav:Individuell skriftlig arbeidsoppgave
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Innlevering skriftlig oppgave. 4000 til 6000 tegn.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell4TimerA-F100%Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:100%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Sanna Wiik