Videregående befalsutdanning 2 - SKSK

 • Organisering

  Heltid
 • Studiepoeng

  0
 • Søknadsfrist

  Løpende
 • Startsemester

  Høst

Innhold

Videregående befalsutdanning nivå 2

Videregående befalsutdanning (VBU) skal utvikle et befalskorps bestående av dyktige militære ledere. Dette er avgjørende for at Forsvaret skal kunne løse stadig mer krevende og sammensatte oppgaver i fred, krise og krig.

VBU er i denne sammenheng en grunnpilar i den militærfaglige profesjonsutviklingen som strekker seg fra grunnleggende soldatutdanning til de høyeste lederkurs i Forsvaret. Utdanningen skal være rettet mot Sjøforsvarets kjernevirksomhet: planlegging, ledelse og gjennomføring av sjømilitære operasjoner, og ikke duplisere utdanning som gis av sivile utdanningsinstitusjoner.

 

Befalsutdanningens formål

VBU skal gi befalet de nødvendige forutsetninger for å besette spesialist- og lederfunksjoner. Utdanningen skal baseres på en felles profesjonsplattform, som blant annet omfatter holdninger, etikk og ledelse, samt gi tilstrekkelig militærfaglig grunnlag for å kunne bekle stillinger på ulike nivå i organisasjonen. For å sikre en gjennomgående progresjon i både fag og karriere, skal det enkelte utdanningsnivå utnytte og videreutvikle befalets erfaringer fra forutgående utdannings- og tjenestenivå.

Videregående befalsutdannelse 2 (VBU 2) skal bygge på tidligere utdanning. Utdanningen skal videreutvikle forståelsen av den sjømilitære profesjonen og bidra til utvikling av eget lederskap. Dette betyr utdanning innenfor sjømilitært lederskap, sjømakt, maritime operasjoner, militær idrett & trening og engelsk.

Fagplanen er en samling av teoriemner, øvelser og aktiviteter som skal føre til beskrevet kompetanse etter nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. VBU 2 er tiltenkt personell med ulike, men relevante spesialistutdanninger for tjeneste i Sjøforsvaret. Innholdet er felles og uavhengig av bransjebakgrunn, men skreddersys i prosjekter eller oppgaver med hensikt å styrke det aktuelle våpen og den konkrete detalj.

Opptakskrav

Kvalifisering for et utdanningsnivå forutsetter bestått utdanning på forutgående nivå.

Rett type utdanning skal komme på rett tidspunkt i karrieren og skal være tilpasset tjenstlige krav. Målgruppen for de respektive utdanningsnivå er derfor befal med tilstrekkelig tjenesteerfaring fra forutgående nivå for å kunne bekle stillinger på neste organisatoriske nivå.

Krav til tjenesteerfaring for det enkelte nivå i den videregående befalsutdanningen er oppsummert nedenfor:

VBU 1 OR 5+, men anbefalt OR 5+ og 3 års tjenesteerfaring

VBU 2 OR 6 og minimum tre års tjenesteerfaring

VBU 3 OR 7 og minimum tre års tjenesteerfaring

HBU OR 8 og minimum tre års tjenesteerfaring