MILM6312 Sjømakt og maritme operasjoner

Emnekode: 
MILM6312
Studieprogram: 
Videregående befalsutdanning 1 - Sjø
Studienivå: 
Kvalifiserende kurs
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Hans Jørgen Wiborg
Om emnet

Gi befalet innsikt i samspillet mellom sjømakt, teknologi og operasjoner. Herunder kunnskaper om og forståelse for de overordnede sikkerhetspolitiske rammene for militærmakten. Med dette vil elevene få en bredere forståelse av kompleksiteten ved militærmakten og dens muligheter og begrensinger.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Etter endt utdanning har befalet: 

 • Kunnskap om den historiske utviklingen av sjømakt og teknologi, herunder operasjoner med stor betydning for Norge. 

 • Forståelse for sjømakt som ordensmakt, herunder havrett, suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse 

 • Kjennskap til legalgrunnlaget for bruk av militærmakt og sjøkrigens rett 

 • Kjennskap til Det norske sjøforsvaret med hovedvekt på tiden etter 1945 

 • Kjennskap til norske militære doktriner og sjømaktsbegreper 

 • Kjennskap til hvilke oppgaver som er tillagt Forsvaret og Sjøforsvaret i dag, samt spesialistens rolle. Kunnskap om Forsvarets Operative organisasjon, Sjøforsvarets Organisasjon, samt relevante støtte funksjoner. 

 • Kjennskap til maritim krigføring på taktisk nivå 

 • Kjennskap til operativ planlegging på stridsteknisk nivå 

 

Ferdigheter 

Etter endt utdanning: 

 • kan befalet anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger  

 • kan befalet diskutere forholdet mellom sjømakt og teknologi og hvordan dette påvirker maritime operasjoner 

 • Bidra i forbindelse med ledelse og gjennomføring av maritime operasjoner 

 • Kommunisere effektivt på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig, ved øvelser og militære operasjoner 

 • Beherske relevante faglige verktøy og uttrykksformer 

 

Generell kompetanse 

Etter endt utdanning: 

 • har befalet forståelse for bruk av sjømakt og gjennomføring av maritime operasjoner som et sikkerhetspolitisk virkemiddel nasjonalt og internasjonalt 

 • har befalet forståelse for og innsikt i den historiske utviklingen av sjømakt og samspillet mellom teknologi og sjømakt  

 • har befalet innsikt i aktuelle sikkerhetspolitiske utfordringer og Forsvarets rolle  

 • har befalet grunnleggende kjennskap til Forsvaret og spesielt Sjøforsvarets oppbygning og relevans 

 • kan befalet utveksle synspunkter, holde seg faglig oppdatert og formidle relevant fagstoff muntlig og skriftlig 

Praktisk organisering og arbeidsformer

Emnet blir undervist i 9 uker. Emnet koordineres med operativ engelsk. 

Arbeidsmåter:

 • Klasseromsundervisning: Forelesninger, gruppeoppgaver og elevpresentasjoner 

 • Veiledning: Elevene får arbeidsoppgaver med veiledning.  

 • Selvstudium: Arbeid med å tilegne seg pensum og med forskjellige elevoppgaver. 

 • Spill. Elevene får i oppdrag å planlegge et gulvspill i et relevant scenario 

 

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til og reglement for befalsutdanning i Forsvaret.

Pensum

Tema som behandles er militærhistorie med hovedvekt på sjøkrigshistorie, sjømakt og operasjoner 

 • NATO og nasjonal kommando-organisasjon, herunder FOH og Marinens organisering 

 • Organisering av hovedkvater (J og N-struktur) samt måter å organisere maritime styrker (type- task og warfare organisering) 

 • Prinsipper for Sjøkrig og hovedkrigføringsområdene (i lys av historisk case) 

 • Grunnleggende kunnskap om KE og KV s plattformer, samt særlig relevante samarbeidspartnere innen fellesoperasjoner - innretning og oppgaver. 

 • Stridsteknisk maritim planlegging med bakgrunn i Stabshåndbok for Sjøforsvaret, STP 41 

 

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Øvinger 1 1RequiredDeltagelse på øvelser Bulwark. Øvelsen ses i sammenheng med emnet MILM6311.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Antall arbeidskrav: 1
Påkrevde arbeidskrav: 1
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:Deltagelse på øvelser Bulwark. Øvelsen ses i sammenheng med emnet MILM6311.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig skoleeksamenIndividuell 4TimerA-F 100 %Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig skoleeksamen
Gruppering:Individuell
Varighet: 4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel: 100 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Ole Markus Andresen
Steffen Berge Øverland
Godkjent av: 
Øyvind Tengesdal