Videregående befalsutdanning 1 - SKSK

  • Organisering

    Heltid
  • Søknadsfrist

    Løpende
  • Startsemester

    Høst

Innhold

Videregående befalsutdanning (VBU) skal utvikle et befalskorps bestående av dyktige militære ledere. Dette er avgjørende for at Forsvaret skal kunne løse stadig mer krevende og sammensatte oppgaver i fred, krise og krig.

VBU er i denne sammenheng en grunnpilar i den militærfaglige profesjonsutviklingen som strekker seg fra grunnleggende soldatutdanning til de høyeste lederkurs i Forsvaret. Utdanningen skal være rettet mot Sjøforsvarets kjernevirksomhet: planlegging, ledelse og gjennomføring av sjømilitære operasjoner, og ikke duplisere utdanning som gis av sivile utdanningsinstitusjoner.

Videregående befalsutdanning skal gi befalet de nødvendige forutsetninger for å besette spesialist- og lederfunksjoner. Utdanningen skal baseres på en felles profesjonsplattform, som blant annet omfatter holdninger, etikk og ledelse, samt gi tilstrekkelig militærfaglig grunnlag for å kunne bekle stillinger på ulike nivå i organisasjonen. For å sikre en gjennomgående progresjon i både fag og karriere, skal det enkelte utdanningsnivå utnytte og videreutvikle befalets erfaringer fra forutgående utdannings- og tjenestenivå.

Videregående befalsutdannelse 1 (VBU 1) skal bygge på tidligere utdanning. Utdanningen skal øke forståelsen av den sjømilitære profesjonen og bidra til utvikling av eget lederskap. Dette betyr utdanning innenfor sjømilitært ledelse og etikk, sjømakt, maritime operasjoner, militær idrett & trening, forvaltning og operativ engelsk.

Opptakskrav

Kvalifisering for et utdanningsnivå forutsetter bestått utdanning på forutgående nivå.

Rett type utdanning skal komme på rett tidspunkt i karrieren og skal være tilpasset tjenstlige krav. Målgruppen for de respektive utdanningsnivå er derfor befal med tilstrekkelig tjenesteerfaring fra forutgående nivå for å kunne bekle stillinger på neste organisatoriske nivå.

For VBU1 er opptakskravet OR 5+, men anbefalt OR 5+ og 3 års tjenesteerfaring.