LED6410 Luftmilitær ledelse

Emnekode: 
LED6410
Kursnavn på engelsk: 
Luftmilitær Ledelse
Studieprogram: 
Samlingsbasert påbyggingsstudium av flygere og navigatører
Credits: 
30
Undervisningssemester: 
2021 Høst
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk, evt. Engelsk
Minimum antall studenter: 
16
Maksimum antall studenter: 
24
Emneansvarlig: 
Kåre Inge Skarsvåg
Om emnet

Målet med emnet er å videreutvikle den enkeltes lederpotensial slik at man får et styrket grunnlag for å utøve sin profesjon i en luftmilitær kontekst, både individuelt og i samarbeid med andre. Emnet tar utgangspunkt i Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse, der målet er å utvikle ledere som balanserer oppdraget, samspill og utvikling under operasjoner. Fokuset vil være å lede og forstå læringsprosesser i Luftforsvaret og beslutnings-, kommunikasjon- og organisatoriske prosesser på avdelingsnivå og hva som påvirker disse.  Emnet skal også bidra til utvikling og dannelse av eleven som leder gjennom økt bevissthet om egne holdninger og gi økt handlingskompetanse når det gjelder å lede individer og grupper i Luftforsvaret.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Beskrive ulike læringsteorier og læringsprosesser i en organisasjon preget av endring, omorganisering og knapphet på ressurser 

 • Gjøre rede for Luftforsvarets sikkerhetskultur og hva som ligger til grunn for å utvikle og ivareta læring i en slik sikkerhetskultur.

 • Gjøre rede for menneskelig rasjonalitet og beslutningsprosesser, belyse hva som påvirker en beslutning i sitt lederskap. 

 • Gjøre rede for forhold som påvirker menneskelig atferd og yteevne i kriser og lederens ansvar og rolle i håndtering av dette

 • Gjøre rede for stressreaksjoner og mestring av stress på individ, gruppe- og organisasjonsnivå

 • Gjøre rede for ulike kommunikasjonsprosesser i Luftforsvaret herunder håndtering av media

 • Forståelse for kunnskapsledelse, transformasjonsledelse, endringsledelse og veiledning 

 • Forklare den konteksten som lederskapet skal utøves i og hvilke organisatoriske prosesser som påvirker lederskapet 

 • Gjøre rede for hvordan ulike organisatoriske prosesser i en avdeling kan ledes.

Ferdigheter
Etter å ha gjennomført emnet kan eleven: 

 • Anvende modeller for utvikling, læring  og endring av organisasjoner på team og avdelingsnivå. 

 • Forklare de mest nødvendige mellommenneskelige og psykologiske aspekter som ligger til grunn for godt lederskap.

 • Forklare de faktorer som virker inn på beslutningsprosessen hos individer eller sosiale systemer, herunder normative og beskrivende (deskriptive) teorier. 

 • Kunne redegjøre for grunnleggende typer av makt og gjøre etiske vurderinger i tråd med Forsvarets Verdigrunnlag i sitt lederskap

 • Anvende faglig kunnskap om stressreaksjoner og mestring av stress for egen selvivaretagelse og robusthetsutvikling

 • Forklare prinsipper for kompetanseledelse og anvende disse i ledelse av undergitte spesialister

 • Redegjøre for ulike typer kommunikasjonsprosesser og gjennomføring av samtale med undergitte, herunder veiledningssamtaler, medarbeidersamtaler og kollegastøtte

 • Forstå og lede de organisatoriske prosesser som oppstår i en organisasjon

Generell kompetanse

Etter å ha gjennomført emnet kan eleven: 

 • Gjøre rede for viktige prinsipper for læring og læringsprosesser, herunder hvordan gode læringsprosesser kan bidra til utvikling i en organisasjon.

 • Anvende forskningsbasert kunnskap om hva som påvirker beslutninger i lederskapet

 • Forklare hvordan stress og stressmestring påvirker lederskapet

 • Forklare den konteksten som lederskapet skal utøves i, hvilke organisatoriske prosesser vil påvirke lederskapet og hvordan håndtere disse?

Praktisk organisering og arbeidsformer

Emnet gjennomføres som en kombinasjon av teori, praksis og refleksjon. Den teoretiske delen av emnet gjennomføres som egenstudier, e-kurs, ordinære og digitaliserte forelesninger. Det forutsettes at det leses mye teori på egen hånd (egenstudier). Samlingene vil gjennomføres blant annet til deling av praksis og erfaringer ute ved avdeling. Refleksjon, både loggskriving og veiledning, gjennomføres for å skape mening, herunder konstruere erfaring av opplevelsene. Intensjonen er at denne tredelte tilnærmingen vil skape en helhet i læringen og utvikle handlingskompetanse for å kunne utøve lederskap i Luftforsvaret. 

Emnet vil ha fire tema; 

 1. Luftforsvarets Læringskultur (1 uke)

 2. Menneskelig rasjonalitet og beslutninger (1 uke)

 3. Kommunikasjon i lederskapet (1 Uke). 

 4. Lederskapets kontekst (1 uke)

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Evaluering og kvalitetssikring

Emnet evalueres iht FHS kvalitetssikringssystem

Supplerende opplysninger

Tema 1 – Luftforsvarets Læringskultur 

Temaet har til hensikt å gi eleven et møte med Luftforsvarets læringskultur, og et innblikk i hvordan man kan igangsette og lede læringsprosesser i en organisasjon preget av endring.
Tema skal også gi innsikt om forhold som påvirker menneskelig atferd i kriser og krevende situasjoner som terror og ulykker eller når grunnleggende verdier er truet (stress under kriser)

Sentralt innhold er:

 • Pedagogiske modeller for læring (T-P-R) Læring i operative miljøer. 

 • Hvorfor/hvordan etablere læringsmiljø i Luftforsvarets avdelinger? 

 • Lederskapsteorier med vekt på  transformasjonsledelse, teamledelse og endringsledelse.

 • Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse (FGL), Holdning, etikk og ledelse (HEL)

 • Luftforsvarets sikkerhetskultur – Åpenhetskultur – Just Culture - Helhetlig Debrief.

 • Ansvar for å bidra til å videreutvikle Luftforsvaret som en «lærende organisasjon»

I tillegg vil følgende tema bli tatt opp: 

 • Idrett og Fysisk Trening som lederverktøy.

 

Tema 2   Menneskelig rasjonalitet og beslutninger   

I forkant av denne samlingen skal studentene levere et skriftlig arbeide (arbeidskrav) 

Tema har som hensikt å forstå menneskelig rasjonalitet og beslutningsprosesser, belyse hva som påvirker beslutninger og atferd i  lederskapet. 

Sentralt innhold er:

 • Beslutningsteorier: analytiske vs intuitive beslutninger eller normative vs deskriptive

 • Hva påvirker beslutninger; situasjonsbevissthet, situasjonsforståelse, menneskelige faktorer.

 • Oppmerksomhet, persepsjon (fysisk, mentalt og sosialt)

 • Lederskap og makt

 • Mestring av stress 

 • Selvledelse og selvivaretagelse og robusthetsutvikling 

 •  Etikk og  utøvelse av militær ledelse.

 • Luftmilitær ledelse i praksis

 

Tema 3  Kommunikasjon i lederskapet (veiledning som lederverktøy)

Tema har som hensikt å gi kunnskap om og ferdigheter til å lede kommunikasjonsprosesser i Luftforsvaret. Hvordan ivareta ansattes utvikling? Hvordan bidra til endring på individ og avdelingsnivå gjennom lederens kommunikasjon? 

Sentrale tema: 

 • Hvorfor er kommunikasjon viktig for lederskapet? Komponenter, teori, språk, formidling uten ord. Barrierer i kommunikasjon

 • Veiledning som lederverktøy 

 • Utviklingssamtale/medarbeidersamtale

 • Kollegastøtte
   

I tillegg vil følgende tema bli tatt opp:

 • Teknologiens påvirkning på lederskapet

 • Kommunikasjonsnettverk i operative miljøer (Luftforsvaret) 

 • Media – hvordan håndtere? 

 • Det skrevne og det muntlige ord

 • Transformasjonsledelse og kommunikasjon

 

Tema 4 Lederskapets Kontekst  

I forkant av denne samlingen skal studentene levere et skriftlig arbeide (arbeidskrav). 

Hensikten med denne samlinger er å forstå den konteksten som lederskapet skal utøves i, hvilke organisatoriske prosesser vil påvirke lederskapet og hvordan håndtere disse? Gjennom samlingen vil elevene kunne forstå og lede organisatoriske prosesser i en avdeling.

Sentrale emner er: 

 • Ledelse og Styring (FGL)

 • Virksomhetsstyring og Linjeledelse 

 • Å forstå og lede de organisatoriske prosesser i en avdeling (org teori) 

 • Organisasjonskultur og organisasjonsadferd

 • Linjeledelse 

 • Offiserens rolle i Luftforsvaret

 • Endringsledelse i Forsvaret

 • Kunnskapsledelse/Hvordan lede kompetanse? (OF-OR)

 • Hva er det som hemmer og hva som fremmer Forsvarets evne til å bli en lærende organisasjon?

Pensum

Antonacopoulou, E.P. (2006), “The Relationship between Individual and Organisational Learning: New Evidence from Managerial Learning Practices”, Management Learning, 37(4), 455-473. (18 s)

Bass, Bernhard (1990) Lederskap. i Marthinsen (2019) Perspektiver på ledelse (s 21-37) 16 s

Boe, Ole (2019) Lederens evne til å takle stress i operasjoner. Militær Ledelse (s 313-336) (23s)

Brun, W. & Kobbeltvedt, T. (2005). Beslutningstaking i operative situasjoner. I J. Eid & B.H. Johnsen. Operativ psykologi. (ss. 155-178). Bergen: Fagbokforlaget. (24s)

Cannon-Bowers, J.A. & Salas, E. (1998), Individual and Team Decision Making Under Stress. In J.A Cannon-Bowers and E. Salas, Making Decisions Under Stress. Washington: APA, p 17-39. (21 s)

Dragsnes, Jens Gunnar (2020) Hva har de norske kampflyskvadronene lært av Libya operasjonen? i Fredriksen, Moldjord og Steiro, Klar til Strid. Oslo:Orkana Akademisk. (23s)

Drucker, Peter F. (1999) Managing Oneself. Boston:Harvard Business Review. (20s)

Eid, J. (2005). Emosjoner, stress og mestring. I J. Eid & B.H. Johnsen (red). Operativ psykologi, (ss. 98-118). Bergen: Fagbokforlaget. (10s)

Eidhamar, Are (2014) Vekst og utvikling etter traumatiske hendelser PACEM 17:2 (6s)

Firing, K. (2005). Skriving som refleksjonsform i erfaringsbasert lederutvikling.  I C. Moldjord, H. Nordvik & A. (20s)

Firing, K., & Lien, D. O. (2007). Pedagogisk grunnlagstenkning og veiledning. I K. Firing, K. Hellemsvik, & J. Haarberg (red.), Kryssild - Militært lederskap i en ny tid (ss. 259-274). Trondheim: Tapir forlag. (17s)

Flin, R. & Arbuthnot, K. (2002). Incident Command. Tales from the Hot Seat, Ch 1, 2, 3 og 4. Hampshire: Ashgate (s 3-58). (55 s)

Forsvaret. (2006). Forsvarets pedagogiske grunnsyn. (FPG). Oslo: Forsvarets skolesenter. (57s).

Forsvaret (2019) Luftforsvarets offiser og spesialistkorps. Policy til bruk i forbindelse med implementeringen av OMT i Luftforsvaret. 10s

Forsvaret (2018) Forsvarets Doktrine for Luftoperasjoner  Kap 7 Norsk Luftmilitær kultur 138 - 148 (10 s)

Forsvarsstaben. (2012). Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse i Forsvaret. Oslo: Forsvarsstaben. (13s) 

Forsvarsdepartementet (2015). Forsvarssektorens verdigrunnlag. Oslo: Departementenes servicesenter (ca 10 sider).

Fredriksen, P. & Moldjord, C. (2015). Kompendium Kollegastøtte. Kollegastøttekurs for luftoperativt personell. Des 2015, Luftkrigsskolen, Trondheim. (70 s)

Fredriksen, P og Moldjord, C (2020) Norske kampflygeres motivasjon for krig i Libya i Fredriksen, Moldjord og Steiro, Klar for Strid. Oslo: Orkana Akademisk. (18s)

Gardner, W. L., Avolio, B. J., Luthans, F., May, D. R., & Walumbwa, F. O. (2005). Can you see the real me? A self-based model of authentic leader and follower development. Leadership Quarterly, 16(3), s. 343-372 (30 sider)

Gravråkmo, A. (2005)  Lederutvikling med vekt på selvledelse og egenutvikling i Moldjord et al (2005) Militær ledelse og de menneskelige faktorene. Trondheim: Tapir forlag. (ss. 179-202) (23s)

Hebditch, D. (2017). ‘Planning, fast and slow: or how to make military planning work for you’. Hentet 20.04.2020 fra https://cove.army.gov.au/sites/default/files/10-12/12/MAJ-Hebditch-Planning-Fast-and-Slow.pdf

Henriksen R. og Skjevdal J. (1995) Håndbok i lederskap for Luftforsvaret (HFL 400-1. Luftforsvarsstaben (400s)

Herberg, Marius, Glenn-Egil Torgersen og Torbjørn Rundmo. 2018. "Competence for the Unforeseen - The importance of human, social and organizational factors". I Interaction: ‘Samhandling’ Under Risk: A Step Ahead of the Unforeseen, redigert av Glenn-Egil Torgersen, 267–300. Cappelen Damm Akademisk 33s

Irgens (2007) Profesjon og Organisasjon. Oslo:Fagbokforlaget (s.70-90, 98-114) (36s)

Irgens, E. J. (2011). Dynamiske og lærende organisasjoner: ledelse og utvikling i et arbeidsliv i endring. Bergen: Fagbokforlaget, s 1-116 (116s).

Johansen, R. B., Fosse, T. H. & Boe, O. (2019). Militær Ledelse: Bergen: Bokforlaget (-> Kapittel 1, 2, 5, 7 og 10)  (107s))

Kahneman, D (2012). Tenke, fort og langsomt s.7-160. Oslo: Pax Forlag (153s)

Kahneman, D. og Klein, G. (2009). Conditions for intuitive expertise: a failure to disagree. American Psychologist, 64(6), s. 515-526. (10s)

Kennair, L.E.O (2007). Følelsenes funksjon og krigerens mentalitet i Moldjord et al (2007) Liv og lære i operative miljøer. Oslo: Fagbokforlaget (s 394-427) (34s)

Kennair, L.E.O (2005). Hvorfor kriger mennesker? Et evolusjonspsykologisk perspektiv i Moldjord et al (2005) Militær ledelse og de menneskelige faktorene. Trondheim: Tapir forlag. (s 43-61) (18s)

Kirkhaug, Rudi (2019) Lederskap - person og funksjon Oslo: Universitetsforlaget. (s. 18-79) (61s)

Lord Moran (1945) The anatomy of courage.(2007 edition)  New York:Carrol and Graf publishers (100 s)

Luftforsvarsstaben (1995). Håndbok i lederskap for Luftforsvaret. Kap 1, Å utøve Ledelse s 23-71 (48 s), Kap 7, Problemløsning – Beslutningstaking s 253-293, Oslo, Luftforsvarsstaben.(40 s)

Moldjord, C. & Fredriksen, P.K. (2017). Debriefing – Strategisk læringsverktøy i operative organisasjoner. I: T. Heier (2017). Kompetanseforvaltning i Forsvaret. Bergen, Fagbokforlaget (11 s).

Moldjord, C og Fredriksen, P (2020) Frykt og stolthet blant norske kampflygere i Libya i Fredriksen, Moldjord og Steiro, Klar for Strid. Oslo: Orkana Akademisk (24s)

Nielsen, K. og Kvale, S (2004). Mesterlære - læring som sosial praksis. Oslo: Gyldendal (17s) 

Olsen, Olav K , Eid, Jarle & Larsson, Gerry (2010) Leadership and Ethical Justice Behavior in a High Moral Intensity Operational Context, Military Psychology, 22:sup1, S137-S156, DOI: 10.1080/08995601003644437 (19s)

Sjøvold, E. (2009). Før du vurderer teambygging - Myter og fakta om ledergrupper og effektivitet. Magma,1/2009. (3 s)

Skaalvik og Skaalvik (2018) Skolen som læringsarena. Oslo:Universitetsforlaget Kap 2 Selvoppfatning, Kap 3 Motivasjon (s 94-194) (100 s) 

Spurkeland, Jan (2017) Relasjonsledelse  Kap 1 og 8 (s 15-43 og 187-213) (54s)

Spurkeland, Jan (2011) Prestasjonshjelp - hvordan gjøre andre gode? Oslo:Universitetsforlaget (s99-129) (30 s)

Sweeney, Patrick J. (2010) Do Soldiers Reevaluate Trust in Their Leaders Prior to Combat Operations?, Military Psychology, 22:sup1, S70-S88, DOI: 10.1080/08995601003644312 (20s)

Tveiten,S. (2019) Veiledning - mer enn ord. oslo: Fagbokforlaget(s. 19-28 , 34-44 og 114-126) (35s)

Div artikler om ledelse ca 100 sider 
 

Antall sider: max 2040

Støttelitteratur

Forsvarets stabskole (2019). Forsvarets Fellesoperative Doktrine. Oslo: Forsvarsstaben. Kapitlene 3, 5, 6 og 7 og  (132 sider)

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Paper11Not requiredDet skal leveres en paper før samling 2 og en paper før samling 3. Første paper vurderes bestått/ikke bestått. Andre paper vurderes A-F. størrelse ca 12 sider.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Paper
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Det skal leveres en paper før samling 2 og en paper før samling 3. Første paper vurderes bestått/ikke bestått. Andre paper vurderes A-F. størrelse ca 12 sider.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Individuell muntlig eksamenIndividuell TimerA-F Not requiredTema : «Min anvendelse av lederskap i operative miljøer»
Individuell paperinnleveringIndividuell 17Uke(r)A-F Not required Alle
Vurderinger:
Vurderingsform:Individuell muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Tema : «Min anvendelse av lederskap i operative miljøer»
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Individuell paperinnlevering
Gruppering:Individuell
Varighet: 17
Varighetstype:Uke(r)
Karakterskala:A-F
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:Alle
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Individuell SemesterOrganiseringen av studiet må ta høyde for at dette skal være gjennomførbart samtidig som den enkelte står i full jobb, dvs. det skal være et deltidsstudium hvor den enkelte må påregne å bruke av sin fritid for å kunne gjennomføre studiet. Det må tilrettelegges for at den enkelte elev skal kunne delta på samlingene og det anbefales at deltakerne kan benytte 20% av arbeidstiden til studietid (en dag i uken).Dette for at studenten skal kunne oppfylle de leveransekrav som stilles til studiet.
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Individuell
Varighet:
Varighetstype:Semester
Kommentar:Organiseringen av studiet må ta høyde for at dette skal være gjennomførbart samtidig som den enkelte står i full jobb, dvs. det skal være et deltidsstudium hvor den enkelte må påregne å bruke av sin fritid for å kunne gjennomføre studiet. Det må tilrettelegges for at den enkelte elev skal kunne delta på samlingene og det anbefales at deltakerne kan benytte 20% av arbeidstiden til studietid (en dag i uken).Dette for at studenten skal kunne oppfylle de leveransekrav som stilles til studiet.
Forfattere: 
Kåre Inge Skarsvåg