ING3302 Anvendt lineær algebra og statistikk

Emnekode: 
ING3302
Kursnavn på engelsk: 
Applied Linear Algebra and Statistics
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2022 Høst
Eksamenssemester: 
2022 Høst
Emneansvarlig: 
Ellen Margit Berle
Om emnet

Emnet skal gi kadetten et faglig grunnlag i sannsynlighetsregning og statistikk som andre emner kan bygge videre på, og kunnskap om metoder og økonomiske modeller som et viktig verktøy i problemløsning knyttet til tjenesten i Sjøforsvaret.

​Emnet er planlagt gjennomført av sivil tilbyder.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne kan kadetten:

 • forklare hvordan verktøyene, metodene og teorien i lineær algebra kan brukes til å løse praktiske problem
 • gjøre rede for viktige teorier innen kjerneområdene sannsynlighetsregning og statistikk
 • referere til flere muligheter når det gjelder stokastiske modeller
 • beskrive grunnlagene i teorien om å fatte beslutninger under usikkerhet
 • gjøre rede for sentrale begreper, resultater og metoder innen stokastiske metoder, samt når ulike resultater og metoder kan komme til anvendelse for å løse ingeniørfaglige og andre praktiske problemer

Ferdigheter

Etter fullført emne kan kadetten:

 • benytte et relevant matematisk og statistisk symbol- og formelapparat og manipulere symboler og formler
 • løse kompliserte tekniske problemer vha. metodene i lineær algebra
 • formulere og løse stokastiske problemer, både analytisk og numerisk, og vurdere og gjøre rede for sine resultater
 • gjennomføre enkel økonomisk modellering
 • bruke stokastiske og statistiske metoder og verktøy relevant for sitt fagfelt

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan kadetten:

 • kommunisere med andre om stokastiske og økonomiske modeller både muntlig, skriftlig og i et formelapparat
 • forklare hvordan usikkerhet kan modelleres, måles og beregnes
 • referere hvordan ny kunnskap og metode innen stokastisk modellering utvikles, og hvilken betydning dette har for ingeniørfaglig praksis
Praktisk organisering og arbeidsformer

Det legges vekt på å bruke eksempler fra andre tekniske emner og fra tjeneste i Sjøforsvaret som illustrasjon av emnet.

Det forventes ca 16 timer arbeidsinnsats per uke (forelesning, oppgaveløsning, prosjekt, selvstudium).

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Antall sider pensum: 64 (i tillegg til kompendium)

 • Croft, A., Davison, R., Hargreaves, M., & Flint, J. (2013). Engineering Mathematics – A Foundation for Electronic, Electrical, Communications and System Engineers (4.utg.). Harlow: Pearson-Education (kap. 8).
 • Berle, E., Langholm, T., & Meen, K.: Kompendium. Sjøkrigsskolen 2018 (kap.: Sannsynlighetsmodeller, Markovkjeder og Matematisk statistikk).
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell4TimerProsent50 %Not requiredEksamen må bestås.Godkjent kalkulator og skolens formelsamling
MappevurderingIndividuell1SemesterProsent50 %Not requiredMappen er basert på 1 til 2 prøver, 2 til 3 innleveringer og 1 prosjektoppgave.
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Prosent
Andel:50 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Eksamen må bestås.
Hjelpemidler:Godkjent kalkulator og skolens formelsamling
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:Semester
Karakterskala:Prosent
Andel:50 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Mappen er basert på 1 til 2 prøver, 2 til 3 innleveringer og 1 prosjektoppgave.
Hjelpemidler:
Godkjent av: 
Fagråd Sjømilitær Teknologi, 18.04.2018