ING0310 Fartøyteknisk verkstedopplæring skipsteknisk

Emnekode: 
ING0310
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
0
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2023 Vår
Emneansvarlig: 
Gisle Strand
Om emnet

Styrt verksted- og fartøysopplæring skal gjøre den kommende maskinoffiseren i stand til å planlegge, gjennomføre og lede monterings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeid innenfor fagområdene maskin, skrog og elektro/automasjon. Fartøysteknisk del på ca. 800 timer, skal tilføre kunnskaper og ferdigheter på maskineri og skipsteknisk materiell de vil arbeide med i Marinen. Målet er at de er best mulig praktisk rustet til å utføre rutinemessig og uforutsette vedlikehold/reparasjonsoppgaver på skipsteknisk materiell i henhold til rutiner og direktiver for materiellforvaltningen.

Faglig innhold omfatter: HMS – oljerelaterte/løsemidler, aktuelt regelverk, Drivstoff-, smøreolje- og kjølevannsprøver og deres prøveresultater med analysevurderinger. Løfteteknikk/utstyr /prosedyrer og regelverk. Sikkerhetstiltak som skal treffes for å sikre et trygt arbeidsmiljø og for bruk av håndverktøy, maskinverktøy og måleinstrumenter. Sikkerhetstiltak som skal treffes for reparasjoner og vedlikehold, herunder sikker isolering av maskineri og utstyr som er påkrevd før personell tillates å arbeide på slikt maskineri eller utstyr. Bruke passende verktøy for monteringer og reparasjoner på ventiler som typisk utføres ombord på skip og i verkstedet. Vedlikehold og reparasjon av BRAVO 12, MTU 396, gassturbin LM2500 og/eller ST18/40 M og disses vedlikeholdsplanlegging. Bruke verktøy og måleutstyr i forbindelse med dette samt bruk av dokumentasjon og tegninger. Vedlikehold/reparasjon av hjelpesystemer, Starteluftkompressor, Gassoljeseparator, Hydraulikk - videregående, Pneumatikk, Kjøle og ventilasjonsanlegg, Sjøkjølevannsystem, Ferskvannsproduksjon, Havari og stasjonære slukkeanlegg. Vedlikehold/reparasjon av høytrykkssystemer. Herunder trykkluft og hydraulikk systemer – metoder og sertifiseringsregimet. Vedlikehold/reparasjon av elektriske systemer, Videregående praktisk på skipselektriske anlegg, feilsøking på anlegg og generator, Installasjon av startesystem og videre praktisk arbeider med PLS. Vedlikehold /reparasjon av skrog og skrogsystemer, dokking, akslinger og akslingssystemer, koblinger, propell, gir, ror, stabilisatorer, fundamenter, oppheng, ventilasjons, brennolje,- ferskvann - og sjøvannssystemer,  tanker, sjøkasser, anti-korrosjons- og malingssystemer.

Innholdet skal, sammen med resterende verkstedteknisk opplæring, dekke verkstedstekniske krav iht STCW- konvensjonen av 1978 med tillegg av 2010 ( STCW-kode: A-III/1, A-III/2 med tilhørende funksjoner)  og FOR 2011-12-22 nr.1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. 

Opplæringen skal samtidig gi forståelse og innsikt i Forsvarets verkstedteknisk infrastruktur, organisering og styring.

  Læringsutbytte

  Kunnskap

  Etter endt opplæring kan kadetten:

  • gjengi vedlikeholdsrutiner og oppgaver på hoved-, hjelpemaskineri og andre skipstekniske systemer i Marinen.
  • beskrive vedlikeholdsrutiner og oppgaver på skrog og skrogsystemer i Marinen.
  • beskrive styrende dokumenter og organisering /systemer for vedlikehold, planlegging og styring.
  • tolke teknisk dokumentasjon og føring av gjeldende bøker.

  Ferdigheter

  Etter endt opplæring kan kadetten:

  • overhale og inspisere de vanligste elektro-, maskin- og motorkomponenter samt skrog og skrogsystemer ombord på marinens fartøyer.
  • anvende kunnskap om vedlikehold og reparasjon på praktiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
  • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
  • finne, vurdere og bruke fagstoff til å løse en problemstilling.
  • beherske relevante verktøy og metoder for tyngre vedlikehold av større maskin- og motorkomponenter ombord på skip.

  Generell kompetanse

  Etter endt opplæring kan kadetten:

  • arbeide sikkert ved vedlikehold og reparasjoner.
  • demonstrere og vise forståelse for nøyaktighet og orden ved verkstedarbeid.
  • demonstrere innsikt i infrastruktur og organisering av Forsvarets verksteder.
  • planlegge og gjennomføre vedlikeholdsoppgaver alene og som deltager i en gruppe, og i henhold til gitte retningslinjer.
  • formidle problemstillinger og løsninger med verkstedpersonell.
  • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
  Praktisk organisering og arbeidsformer

  Emnet gir fartøyrettet verkstedserfaring. Maskin/elektro-offiserene skal delta i flest mulig arbeidsoppgaver innen verkstedsvedlikehold rettet mot utvalgte motorer og skipsteknisk materiell i Marinen.
  Emner er listet i Registreringsbok, Verkstedteknisk opplæring marineingeniør maskin/elektro kadetter ved Sjøkrigsskolen. Offiserene fyller selv ut og registrerer arbeid utført på anviste deler i boken med signatur. Ansvarlig signerer og stempler på egen plass.

  Organisering og koordinering: Dette er siste del av Sjøkrigsskolens styrte verksted- og fartøysopplæring. Emnet forutsetter gjennomført Sjøkrigsskole slik at offiserene har teoretiske kunnskap og praktiske ferdigheter for aktiv deltakelse i demontering, overhaling og montering av skipsteknisk utstyr.

  Opplæringen gjennomføres sammenhengende eller delt etter endt Bachelorprogram.

  Arbeidsmåter

  • Gjennomgang av pensum med bruk av øvelser/oppgaver samt spørsmål/diskusjoner
  • Selvstendig arbeid vektlegges
  Pensum

  Sjøkrigskolen (G Strand og M Kluck), Registreringsbok verkstedteknisk opplæring marineingeniør maskin/elektrokadetter ved Sjøkrigsskolen, SKSK trykkeri

  Kompendier fra SKSK , FLO-vedl og  KNMT/SSS 

  Maskintegninger og håndbøker på maskin/motorteknisk utstyr.

  Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
  Praksis Not required• Obligatorisk deltagelse i undervisning • Utføre pålagte oppgaver Kadetter signerer i registreringsboken etter utføring av enkeltaktiviteter med dato og signatur. Registreringsboken signeres/stemples av opplæringsansvarlig for det respektive delemner.
  Obligatoriske arbeidskrav:
  Obligatorisk arbeidskrav:Praksis
  Antall arbeidskrav:
  Påkrevde arbeidskrav:
  Fremmøteplikt:Not required
  Kommentar:• Obligatorisk deltagelse i undervisning • Utføre pålagte oppgaver Kadetter signerer i registreringsboken etter utføring av enkeltaktiviteter med dato og signatur. Registreringsboken signeres/stemples av opplæringsansvarlig for det respektive delemner.
  VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
  PraksisIndividuell800TimerGjennomført Not requiredKadettene vurderes etter hvordan de har løst oppgavene med hensyn til selvstendighet, nysgjerrighet, orden, flid og nøyaktighet. Kursbevis utstedes ved fullført verkstedsopplæring.
  Vurderinger:
  Vurderingsform:Praksis
  Gruppering:Individuell
  Varighet:800
  Varighetstype:Timer
  Karakterskala:Gjennomført
  Andel:
  Justerende muntlig:Not required
  Kommentar:Kadettene vurderes etter hvordan de har løst oppgavene med hensyn til selvstendighet, nysgjerrighet, orden, flid og nøyaktighet. Kursbevis utstedes ved fullført verkstedsopplæring.
  Hjelpemidler:
  Godkjent av: 
  Fagråd Sjømilitær Teknologi, 18.04.2018