OPG3301 Bacheloroppgave

Emnekode: 
OPG3301
Kursnavn på engelsk: 
Bachelor's thesis
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
20
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2023 Høst
Eksamenssemester: 
2023 Høst
Emneansvarlig: 
Gisle Strand
Om emnet

Bacheloroppgaven skal gi kadettene anledning til å anvende kunnskaper og ferdigheter de har tilegnet seg ved bransjeutdanningen ved avdeling Sjøkrigsskolen. Oppgaven skal skal gi øvelse i å gjennomføre et større arbeid alene eller i gruppe. Den skal gi kadettene tid til fordypning og trening i å løse teoretiske, eksperimentelle eller praktiske problemstillinger.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt oppgave kan kadetten:

 • greie ut om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor sitt oppgaveområde.
 • forklare hvordan etablering og systematisk gjennomføring av prosjekter foregår.
 • bevise innsikt i prosjektprosessen.

Ferdigheter

Etter endt oppgave kan kadetten:

 • anvende sin kunnskap til å identifisere, formulere, spesifisere, planlegge og løse tekniske oppgaver på en systematisk måte.
 • delta i planlegging og gjennomføring av mindre prosjekter.
 • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • beherske relevante faglige verktøy og uttrykksformer.

Generell kompetanse

Etter endt oppgave kan kadetten:

 • arbeide med prosjekt som arbeidsform
 • planlegge å gjennomføre varierte arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, alene og som deltager i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser
Praktisk organisering og arbeidsformer

Det skal legges vekt på oppgavens relevans for Sjøforsvaret. Problemstilling fremmes til Seksjon for sjømilitær teknologi for godkjenning. Bacheloroppgaven gjennomføres i siste semester. Valg av oppgave gjøres i vårsemesteret før. Det oppnevnes en eller flere faglige veiledere til hver oppgave. 

Oppgaven gjennomføres selvstendig eller i små grupper, bransjevis eller tverrfaglig innenfor teknisk bransje. Oppgaven kan eksempelvis være en litteraturstudie, en teoretisk analyse, en datasimuleringsoppgave eller en eksperimentell/praktisk oppgave med bruk av Sjøkrigsskolens laboratorier eller Sjøforsvarets materiell.

Arbeidet skal presenteres skriftlig i form av en oppgave. Oppgaven skal også presenteres muntlig for et større publikum. 

Sensorordning

Bachelorrapporten blir vurdert av faglig(e) veileder(e) og en oppnevnt sensor. Sensur skal inneholde en skriftlig beskrivelse i henhold til statutter for ”Marineingeniørenes pris”.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Rapport(er) Not requiredSkriftlig rapport/oppgave
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Rapport(er)
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Skriftlig rapport/oppgave
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Bacheloroppgave- SemesterA-F100Not requiredDen skriftlige oppgaven blir vurdert av faglig(e) veileder(e) og en oppnevnt sensor. Sensur skal inneholde en skriftlig beskrivelse i henhold til statutter for ”Marineingeniørenes pris”.
Vurderinger:
Vurderingsform:Bacheloroppgave
Gruppering:-
Varighet:
Varighetstype:Semester
Karakterskala:A-F
Andel:100
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Den skriftlige oppgaven blir vurdert av faglig(e) veileder(e) og en oppnevnt sensor. Sensur skal inneholde en skriftlig beskrivelse i henhold til statutter for ”Marineingeniørenes pris”.
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Oppgaveløsning540TimerDet berammes inntil 50 timer veiledning per oppgave
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Oppgaveløsning
Varighet:540
Varighetstype:Timer
Kommentar:Det berammes inntil 50 timer veiledning per oppgave
Godkjent av: 
Fagråd Sjømilitær Teknologi, 18.04.2018