LOG3104 Defence resource management

Emnekode: 
LOG3104
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2023 Vår
Eksamenssemester: 
2023 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk, evt. Engelsk
Emneansvarlig: 
Lasse Elvemo
Om emnet

Kadettene skal gis en innføring i virksomhetsstyring i Forsvaret og grunnleggende teorier knyttet til økonomisk styring i offentlig sektor generelt og Forsvaret spesielt. Kadettene gis innføring i teori som danner grunnlaget for fagområdet logistikk, og som er sentral for å kunne forstå kost- nytte betraktninger og prinsipper for effektivisering. Kadettene skal gis innføring i ressursstyring i et større perspektiv i Forsvaret, og hvordan innsatsfaktorene materiell, personell, økonomi, eba og ikt sammen skaper grunnlag for utøvelsen av militære operasjoner. Kadettene skal gis innføring i ERP systemer som gjennomgående styringsverktøy for prosesser knyttet til ressursstyring og logistikk.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter fullført emne kan kadettene:

 • Beskrive ulike former for økonomistyring og hvordan styring av økonomi henger sammen med utøvelsen av militær makt.
 • Beskrive grunnleggende kostnadsteori, kjenne til ulike typer kostnader og kostnadsarter
 • Beskrive forskjeller og likheter mellom regnskap i det private og statlige
 • Gjøre rede for budsjettets hovedfunksjon, grunnleggende prinsipper, ulike former for budsjettoppfølgning og hvordan budsjettprosessen skjer i Forsvaret
 • Gjøre rede for hvordan Forsvaret benytter balansert målstyring i sin virksomhetsplanlegging og oppfølging av virksomhetsplanen.
 • Beskrive grunnleggende teorier knyttet til New Public Management (NPM)
 • Gjøre rede for- og diskutere hvordan det offentlige kan benytte markedsmekanismer som konkurranseutsetting, outsourcing, benchmarking og kundeorientering i sin virksomhetsstyring
 • Gjøre rede for generell agent/prinsipal-teori og se denne i sammenheng med virksomhetsstyring i Forsvaret
 • Forklare bruk av insentiv som styringsverktøy. Forstå hvilke primæreffekter og vridningseffekter et slikt verktøy kan medføre.
 • Beskrive hvordan moralsk motivasjon skiller seg fra økonomiske incentiver
 • Beskrive Forsvarets investeringsplaner og avkastningskrav i det offentlige
 • Beskrive prinsipper for en bærekraftig Forsvarsøkonomi
 • Forklare og diskutere inngående omkring ulike typer horisontal samhandel (HS), omfanget av HS i Forsvaret samt vurdere fordeler og ulemper med HS.

 

Ferdigheter:

Etter fullført emne kan kadetten:

 • Gjennomføre nytte-/kostnadsanalyser for militær aktivitet og operasjoner.
 • Utarbeide et strategisk målkart og knytte kritiske suksessfaktorer til dette.
 • Se utførelsen av militær aktivitet i en større sammenheng, og kunne nytte ressursmessige analyseverktøy for å bidra til forbedringer av praksis.

 

Generell kompetanse:

Etter fullfør emne kan kadetten:

 • Reflektere om ressursdomenet som helhet, og hvordan ressurstilgjengelighet henger sammen med logistisk understøttelse av operasjoner.
 • Bidra til opplysning og refleksjon rundt nødvendigheten av-, og ulempene med målstyring og prestasjonsmålinger
 • Bidra til å optimalisere bruken av Forsvarets ressurser/innsatsfaktorer sett opp mot virksomhetens mål og til å utvikle og realisere nye systemer og løsninger.
 • Delta aktivt i faglige diskusjoner, evner å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til ny kunnskap og utvikling av god praksis
 • Bidra til belysning og beslutning av etiske grunnspørsmål knyttet til beslutningstakning 
 • Bidra til at Forsvaret ivaretar forpliktelser til sine omgivelser  (corporate sosial responsibility)
Praktisk organisering og arbeidsformer

Emnet gjennomføres som modul, med kombinasjon av forelesninger, introduksjoner til tema, egenstudie og innleveringer. Emnet skal ha en praksis-komponent hvor besøk til/fra militære avdelinger som arbeider med emnets problemstillinger er aktuelt.

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Busch, Johnsen, Vanebo: Økonomistyring i det offentlige, 4. utgave Universitetsforlaget 2009    

Kapittel 1: Ledelse og økonomistyring i det offentlige      

Kapittel 2: Økonomistyring – noen sentrale begreper

Kapittel 3: Kostnadsteori

Kapittel 4: Regnskapsteori

Kapittel 5: Budsjettstyring

Kapittel 6: Målstyring

Kapittel 8: Konkurranse som virkemiddel

Kapittel 9: Nytte-/kostnadsanalyse

 

Busch, Johnsen, Klausen, Vanebo: Modernisering av offentlig sektor, 3.utgave Universitetsforlaget 2011

Kapittel 3: Fra Public Administration over New PA til NPM

Kapittel 7: Interne markeder

 

Sørensen: En effektiv offentlig sektor, 2.utgave Universitetsforlaget 2013

Kapittel 1: Innledning

Kapitter 2: Samfunnsoppdraget

Kapittel 3: Offentlig virkemiddelbruk

Kapittel 5: Styrings- og finansieringsformer

Kapittel 7: Effektivitet i offentlig sektor

 

Colbjørnsen: Reisen til markedet, 2.utgave Tano 1995

Kapittel 4: Markedsmatrisen

 

Ladegård og Vabo: Ledelse og styring, Fagbokforlaget 2010

Kapittel 1: Ledelse og styring – teoretisk rammeverk

Kapittel 10: Hard og myk styring i offentlig sektor

 

Besanko et al: Economics of strategy, 6th ed John Wiley & Sons Inc

Kapittel 2: The Horizontal Boundaries of the Firm

Kapittel 3: The Vertical Boundaries of the Firm

 

Stabell, C. B., & Fjeldstad, Ø. D. (1998). Configuring Value for Competitive Advantage: On Chains, Shops, and Networks. Strategic Management Journal, 19(5 (May)), 413-437. 

Finansdepartementet (2003). Reglement for økonomistyring i staten (RØS), Bestemmelser om økonomistyring i staten (BØS), Oslo FD (RØS §§ 1-7, 9, 11 og 14, 5 s), (BØS kap 1.1-1.4 og 2.1-2.3, 6 s)

Forsvarssjefen (2018). Direktiv for virksomhetsstyring. Oslo (kap 1-5, 7 s)

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
HjemmeeksamenGruppe24TimerA-F 40Not required Alle hjelpemidler, men eksamen skal hjennomføres individuelt i isolasjon. Det er ikke lov til å samarbeide eller rådspørre seg med andre.
Individuell muntlig eksamenIndividuell40MinutterA-F60Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Hjemmeeksamen
Gruppering:Gruppe
Varighet:24
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel: 40
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler: Alle hjelpemidler, men eksamen skal hjennomføres individuelt i isolasjon. Det er ikke lov til å samarbeide eller rådspørre seg med andre.
Vurderingsform:Individuell muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:40
Varighetstype:Minutter
Karakterskala:A-F
Andel:60
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Lasse Elvemo