ING0304 Fartøyteknisk verkstedopplæring skipsteknisk

Emnekode: 
ING0304
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
0
Undervisningssemester: 
2021 Sommer
Emneansvarlig: 
Arild Sæbø
Om emnet

Styrt verkstedsopplæring skal gjøre kadetten i stand til å planlegge, gjennomføre og lede monterings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeid innenfor fagområdene maskin, skrog og elektro/automasjon. Det fartøystekniske delen skal tilføre kadettene kunnskaper og ferdigheter på maskineri og skipsteknisk materiell de vil arbeide med i Marinen. Målet er at de er best mulig rustet til å utføre rutinemessige og uforutsette vedlikeholds/reparasjonsoppgaver på skipsteknisk materiell i henhold til rutiner og direktiver for materiellforvaltningen. Opplæringen skal gi praktiske ferdigheter nødvendig for havaribekjempelse og kontroll. Innholdet skal, sammen med resterende verkstedteknisk opplæring, dekke verkstedstekniske krav gitt i STCW- konvensjonen av 1978 med tillegg av 2010 og FOR 2011-12-22 nr.1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. Opplæringen skal samtidig gi forståelse og innsikt i Forsvarets verkstedteknisk infrastruktur, organisering og styring.

STCW-kode: A-III/6 og  A-III/7. STCW-funksjon: Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på det operative og støttenivå nivå. Vedlikehold og reparasjoner på det operative og støttenivå nivå

Emnet dekker følgende faglig innhold: HMS – oljerelaterte/løsemidler, aktuelt regelverk. Løfteteknikk/utstyr /prosedyrer og regelverk. Sikkerhetstiltak som skal treffes for å sikre et trygt arbeidsmiljø og for bruk av håndverktøy, maskinverkttreningøy og måleinstrumenter. Sikkerhetstiltak som skal treffes for reparasjoner og vedlikehold, herunder sikker isolering av maskineri og utstyr som er påkrevd før personell tillates å arbeide på slikt maskineri eller utstyr. Vedlikeholde og reparasjon av utstyr på elektriske anlegg, instrumenttavler, elektriske motorer, generatorer, effektbrytere og kontrollsystemer. Installasjon, feilsøking og feilretting i maritime elektriske anlegg. Vedlikehold av belysningsanlegg. Metoder for å utføre sikre nød- eller midlertidige reparasjoner på elektriske maskiner og anlegg. Vedlikehold av elektriske motorer, lagerbytte og oppretting av akselsystemer. Kapslingsarter og elektrisk utstyr i ex-områder. Prinsipper og vedlikehold av navigasjonsutstyr og kommunikasjonssystemer. Elektro hydrauliske kontrollsystemer. Elektro pneumatiske kontrollsystemer. Vedlikehold/reparasjon av hjelpesystemer, Starteluftkompressor, Gassoljeseparator, Hydraulikk - videregående, Pneumatikk, Kjøle og ventilasjonsanlegg, Sjøkjølevannsystem, Ferskvannsproduksjon, Havari og stasjonære slukkeanlegg. Dieselmotor med hjelpesystemer, regulator og sensorer. Bruke dokumentasjon og tegninger.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt opplæring kan kadetten:

 • beskrive installasjon, feilsøking og feilretting i maritime elektriske anlegg.
 • gjennomføre vedlikeholdsrutiner og oppgaver på hoved- og hjelpemaskineri og andre skipstekniske systemer i Marinen.
 • greie ut om styrende dokumenter og organisering /systemer for vedlikehold, planlegging og styring.
 • gjengi prinsipper og vedlikehold av navigasjonsutstyr og kommunikasjonssystemer.
 • forklare teknisk dokumentasjon og føring av gjeldende bøker.

Ferdigheter

Etter endt opplæring kan kadetten:

 • overhale og inspisere de vanligste elektriske anlegg maskin- og motorkomponenter og hjelpesystemer ombord på marinens fartøyer.
 • anvende kunnskap om vedlikehold og reparasjon på praktiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
 • finne, vurdere og bruke fagstoff til å løse en problemstilling.
 • beherske relevante verktøy og metoder for vedlikehold av elektriske maskiner ombord på skip.

Generell kompetanse

Etter endt opplæring kan kadetten:

 • arbeide sikkert ved vedlikehold og reparasjoner.
 • vise forståelse for nøyaktighet og orden ved verkstedarbeid.
 • vise innsikt i infrastruktur og organisering av Forsvarets verksteder.
 • planlegge å gjennomføre vedlikeholdsoppgaver alene og som deltager i en gruppe, og i henhold til gitte retningslinjer.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Emnet gir fartøyrettet verkstedserfaring. Elektrokadetten skal delta i flest mulig arbeidsoppgaver innen LOM 2-vedlikehold rettet mot utvalgte motorer/skipstekniske og elektriske anlegg materiell i Marinen. Tema er listet i Registreringsbok, Verkstedteknisk opplæring marineingeniør elektro kadetter ved Sjøkrigsskolen.  Kadetter signerer i registreringsboken etter utføring av enkeltaktiviteter med dato og signatur. Registreringsboken signeres/stemples av opplæringsansvarlig for det respektive delemner.

Fartøyteknisk verkstedopplæring er del 3 av utdanningens styrte verkstedopplæring.

Emnet forutsetter gjennomført Bachelor i militære studier - Marineingeniør elektro, slik at elektorkadetten har teoretiske kunnskap og praktiske ferdigheter for aktiv deltakelse i demontering, overhaling og montering av skipsteknisk utstyr.

Kurset gjennomføres sammenhengende eller delt våren etter semester 7.

Arbeidsmåter:

 • Gjennomgang av pensum med bruk av øvelser/oppgaver samt spørsmål/diskusjoner
 • Selvstendig arbeid vektlegges
Evaluering og kvalitetssikring

Gjennomføring evalueres skriftlig etter gjennomføring og som del av etterundersøkelser av utdanningen.

Pensum
 • Tegninger og håndbøker på maskin/motorteknisk/elektroteknisk utstyr.
 • Kurskompendier fra fartøytreningssentre.
 • Sæbø, A. (2017), Registreringsbok verkstedteknisk opplæring marineingeniør elektorkadetter ved Sjøkrigsskolen, SKSK trykkeri.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
PraksisIndividuell800TimerGjennomført Not requiredKadettene vurderes etter hvordan de har løst oppgavene med hensyn til selvstendighet, orden, flid og nøyaktighet. Kursbevis utstedes ved fullført verkstedsopplæring.
Vurderinger:
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:Individuell
Varighet:800
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Gjennomført
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Kadettene vurderes etter hvordan de har løst oppgavene med hensyn til selvstendighet, orden, flid og nøyaktighet. Kursbevis utstedes ved fullført verkstedsopplæring.
Hjelpemidler:
Godkjent av: 
Fagråd Sjømilitær Teknologi, 18.04.2018