ING0303 Elektroteknisk verkstedopplæring

Emnekode: 
ING0303
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
0
Undervisningssemester: 
2020 Sommer
Emneansvarlig: 
Arild Sæbø
Om emnet

Styrt verkstedsopplæring skal gjøre kadettene i stand til å planlegge, gjennomføre og lede monterings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeid innenfor fagområde elektro og automasjon.

Elektroteknisk verkstedopplæring skal tilføre kadettene praktiske ferdigheter slik at de er i stand til å planlegge, installere, vedlikeholde og feilsøke på maritime elektrisk anlegg. De skal ha gode kunnskaper om nødvendig utstyr og materiell, kunne bruke relevante forskrifter og aktuelt arbeidsunderlag, og kunne utføre arbeidet slik at helse, sikkerhet og kvalitet ivaretas.

Faglig innhold:

 • sikker bruk av håndverktøy og måleinstrumenter i elektriske installasjoner
 • planlegge, installere og kontrollere elektriske installasjoner/arbeider selvstendig
 • vedlikehold og reparasjon av utstyr på elektriske anlegg, instrumenttavler, elektriske motorer, generatorer og kontrollsystemer
 • grunnleggende feilsøking og feilretting i maritime elektriske anlegg
 • tegning og tolking av elektriske og elektroniske diagrammer inkludert skjemateknikk
 • faremomenter og sikkerhetskrav for arbeid på elektriske anlegg, herunder sikker isolering av elektrisk utstyr som er påkrevd før personell tillates å arbeide på slikt utstyr

STCW-kode:

 • A-III/6
 • A-III/7

STCW-funksjon:

 • Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på det operative og støttenivået.
 • Vedlikehold og reparasjoner på det operative og støttenivået.
Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt opplæring kan kadetten:

 • gjennomføre planlegging, utførelse og arbeid sikkert på maritime elektriske anlegg
 • beskrive sikkerhetskrav og gjeldende forskrifter og normer ved arbeid i elektriske anlegg

Ferdigheter 

Etter endt opplæring kan kadetten:

 • anvende verktøy, maskiner og instrumenter riktig ut fra sikkerhetsmessige, vedlikeholdsmessige og reparasjonstekniske betraktninger
 • gjennomføre grunnleggende feilsøking og feilretting i maritime elektriske anlegg
 • beherske og anvende grunnleggende arbeidsmetoder
 • beherske grunnleggende målemetoder og feilsøkingsmetodikk
 • anvende grunnleggende kompetanse innen maritime elektriske maskiner/anlegg og behersker aktuelle metoder og verktøy

Generell kompetanse

Etter endt opplæring kan kadetten:

 • gjengi oppbygningen og virkemåte for et elektrisk anlegg på et marinefartøy..
 • formidle kunnskap om hvordan arbeidet kan utføres, slik at helse, sikkerhet og kvalitet ivaretas.
 • vise til et bevisst forhold til sikkerhet ved arbeid på elektriske anlegg og maskiner.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Praktisk verkstedsopplæring med kortfattet teoretisk innføring hvor dette er nødvendig.

Kurset gjennomføres på verksted iht. emneplan og Registreringsbok verkstedteknisk opplæring marineingeniører elektro ved Sjøkrigsskolen

Pensum

Anderson, P. Elenergi Vg1, Elforlaget: siste utgave , ISBN 978-82-7345-530-7

Johnsen, S. Elektriske anlegg Vg2 elenergi, Elforlaget, siste utgave,
ISBN 978-82-7345-529-1

Hanssen & Visnes. Kortslutningsberegninger, Elforlaget, siste utgave,
ISBN 978-82-7345-538-3

Nilsen, Ø. Skjemasymboler, Elforlaget, siste utgave, ISBN 978-82-7345-460-7

Urang & Grøndal. Elektriske installasjoner i praksis-øvinger, Elforlaget, siste utgave, ISBN 978-82-7345-454-6

Ormbostad, J. E. Montørhåndboka NEK 400, Elforlaget, siste utgave

FSE-forskrift om sikkerhet ved arbeid og drift av elektriske anlegg (2006-utg.)

Registreringsbok verkstedteknisk opplæring marineingeniører elektro kadetter ved Sjøkrigsskolen, Avdeling for teknologi 

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Required• Veiledning • Skriftlig rapport av utført overhalings-/reparasjonsaktivitet, på engelsk. Kadetter signerer i registreringsboken etter utføring av enkelt aktiviteter med dato og signatur. Opplæringsansvarlig verksmester kontrasignerer for at kadetten har gjennomført delmålet med godkjent resultat.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:• Veiledning • Skriftlig rapport av utført overhalings-/reparasjonsaktivitet, på engelsk. Kadetter signerer i registreringsboken etter utføring av enkelt aktiviteter med dato og signatur. Opplæringsansvarlig verksmester kontrasignerer for at kadetten har gjennomført delmålet med godkjent resultat.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
PraksisIndividuell 360TimerGjennomført100Not required Kadettene vurderes etter hvordan de har løst oppgavene med hensyn til selvstendighet, orden, flid og nøyaktighet. Kursbevis utstedes ved fullført verkstedsopplæring.
Vurderinger:
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:Individuell
Varighet: 360
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Gjennomført
Andel:100
Justerende muntlig:Not required
Kommentar: Kadettene vurderes etter hvordan de har løst oppgavene med hensyn til selvstendighet, orden, flid og nøyaktighet. Kursbevis utstedes ved fullført verkstedsopplæring.
Hjelpemidler:
Godkjent av: 
Fagråd Sjømilitær Teknologi, 18.04.2018