ING3304 Skipsteknisk styring, regulering og HMI

Emnekode: 
ING3304
Kursnavn på engelsk: 
Marine Control Systems, Regulation and HMI
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2023 Vår
Eksamenssemester: 
2023 Vår
Emneansvarlig: 
Terje Fykse
Alexander Sauter
Om emnet

Emnet er et integrert emne med vekt på systemtenkning og modellering i ingeniørens arbeid både i et tverrfaglig perspektiv og i egne fagområder innen instrumentering, styring, reguleringsteknikk og HMI. Emnet skal gjøre kadetten i stand til å arbeide helhetlig og tverrfaglig og inneholder instrumentering: transmittere og aktuatorer,  datakommunikasjon (ethernet, feltbuss), reguleringsteknikk med vekt på praktisk regulering og innstilling av regulatorer, objektorientert programmering av automatiseringsapparat (PLS), menneske-maskin-kommunikasjon (HMI) samt eksempler og oppgaver spesielt knyttet til fremdriftsmaskineri, hjelpemaskineri, startere, frekvensomformere, ventiler og annet skipsteknisk utstyr.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne kan kadetten:

 • gjøre rede for hvordan instrumentering, styring, reguleringsteknikk og HMI inngår i et sammensatt system
 • forklare forskjellige modelleringsteknikker
 • forklare hva som inngår i en livsløpsanalyse
 • forklare begrepene system, delsystem, systemgrenser, systemanalyse, systemsyntese, strategianalyse og usikkerhetsananlyse.
 • gjøre rede for sammenhenger mellom tekniske enkeltelementer og systemmessig helhet.
 • beskrive bergrepene instrumentering, feltbusskommunikasjon, automatisering, reguleringsteknikk og HMI anvendt på kontroll- og sikkerhetssystemer

Ferdigheter

Etter fullført emne kan kadetten:

 • foreta valg og analyse av instrumentering, analysere og stille inn en regulator, programmere et automatiseringsapparat (PLS) til å utføre oppgaver innen sikkerhet, automatisering og overvåkning.
 • foreta funksjonstester og feilsøking på sikkerhets-, automatiserings og overvåkingssystemer.
 • velge utstyr og for HMI og utarbeide bilder og betjening for automatisering og overvåkning.
 • i et team planlegge tverrfaglige ingeniørprosjekter der systemmodellering inngår, og gjennomføre delprosjekter innenfor eget fagområde

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan kadetten:

 • vise konsekvensforståelse (impact)
 • formidle ingeniørfag i en systemmessig kontekst
 • bidra innenfor fagområdet i grupper og prosjekter
Praktisk organisering og arbeidsformer
 • Klasseromsundervisning: Gjennomgang av teori, oppgaveløsning, oppgavegjennomgang og elevpresentasjoner.
 • Laboratorie- og dataøvelser med veiledning.
 • Prosjektarbeid i gruppe: Planlegging, konstruksjon og dokumentasjon.
 • Selvstudium: Oppgaveløsning, informasjonsinnhenting fra internet og rapportskriving.
 • Gjesteforelesninger
Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Pensumliste er under utarbeidelse.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Laboratoriearbeid 2-42Not required
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Laboratoriearbeid
Antall arbeidskrav: 2-4
Påkrevde arbeidskrav:2
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
MappevurderingIndividuell SemesterA-F60 %Not required
ProsjektoppgaveIndividuell SemesterA-F40 %Not required Miniprosjekt
Vurderinger:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:Semester
Karakterskala:A-F
Andel:60 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Prosjektoppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:Semester
Karakterskala:A-F
Andel:40 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar: Miniprosjekt
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Alexander Sauter
Godkjent av: 
Fagråd Sjømilitær Teknologi, 18.04.2018