OPG3202 Bacheloroppgave

Emnekode: 
OPG3202
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og ingeniørfag (Militær bygg- og anleggsteknikk/Militær geomatikk)
Credits: 
20
Undervisningssemester: 
2023 Høst
Eksamenssemester: 
2023 Høst
Emneansvarlig: 
Lars Roar Uggerud Dugstad
Om emnet

Studentene skal utføre en større selvstendig oppgave av tverrfaglig art, men med hovedvekt på egen fagretning. Bacheloroppgaven tar utgangspunkt i en realistisk og faglig relevant problemstilling, og legges opp slik at kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder i studiet blir benyttet.

Metodedelen av emnet består også av statistikkundervisning med vekt på sannsynlighetsregning. Emnet gir dermed en grunnleggende innføring om sannsynlighetsbegrepet, betingede sannsynligheter, stokastiske variabler, sannsynlighetsfordelinger, forventning og varians, fordelinger som binomisk, poisson, hypergeometrisk, normal og eksponential, og sentralgrenseteoremet.

Læringsutbytte

Med fullført og bestått emne skal studentene være i stand til å:

Kunnskap

 • kunne vise til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt
 • ha forståelse for metodisk arbeid
 • ha evne til systematisk/vitenskapelig vurdering

Ferdigheter

 • kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis
 • ha evne til refleksjon om fagområdets problemstillinger
 • kunne gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer
 • kunne anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor eget fagfelt og begrunne sine valg
 • ha ferdigheter i å utarbeide konkrete problemstillinger av samfunnsmessig interesse innen fagområdet
 • kunne finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse

 • ha innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger som er av relevans for problemstillingen
 • ha innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv
 • kunne formidle faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • kunne reflektere over egen faglig utøvelse
Praktisk organisering og arbeidsformer

Prosjektet gjennomføres fortrinnsvis som gruppearbeid, men med mulighet for individuelle oppgaver der dette er mest hensiktsmessig. Det lages en prosjektskisse med en tilhørende fremdriftsplan som skal godkjennes. Det utarbeides til slutt en skriftlig rapport etter fastsatte retningslinjer. Hvert prosjekt blir tildelt en faglig veileder som følger opp prosjektet, og gir studentene støtte ved behov.

Sensorordning
Pensum

Relevant støttelitteratur kan bestilles på forespørsel.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Not requiredProsjektskisse skal godkjennes.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Prosjektskisse skal godkjennes.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
BacheloroppgaveGruppe Uke(r)A-F Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Bacheloroppgave
Gruppering:Gruppe
Varighet:
Varighetstype:Uke(r)
Karakterskala:A-F
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Halvard Bjerke