ING3211 Innføring militær geomatikk

Emnekode: 
ING3211
Kursnavn på engelsk: 
Introduction to military geomatics
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og ingeniørfag (Militær bygg- og anleggsteknikk/Militær geomatikk)
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2022 Høst
Eksamenssemester: 
2022 Høst
Emneansvarlig: 
Halvard Bjerke
Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til militær geomatikk (MilGeo) og geografiske informasjonssystemer (GIS) er en fordel.

Om emnet

Emnet skal kunne appellere til de som ønsker en innføring i geografiske informasjonssystemer (GIS) satt i en militær sammenheng. Emnet skal gi studenten grunnleggende kunnskaper og ferdigheter knyttet til faget geomatikk, med hovedvekt på bruk av GIS i en militær kontekst. Det legges stor vekt på teoretiske problemstillinger, samtidig som det benyttes ulike tekniske hjelpemidler og relevant programvare for å gi studenten grunnleggende praktiske ferdigheter. Grunnleggende begreper og prinsipper innen geomatikk blir beskrevet, før emnet tar for seg hvert ledd i prosessen med innsamling, bearbeiding, analyse og presentasjon av geografisk informasjon. Kunnskap og ferdigheter som studenten opparbeider seg i emnet, danner grunnlag for de resterende tekniske spesialiseringsemnene i studiet.

Læringsutbytte

Med fullført og bestått emne skal studentene være i stand til å:

Kunnskap

 • beskrive fagfeltets (geomatikk og militær geomatikk) historie og samfunnspåvirkning
 • beskrive ulike MilGeo-kapasiteter i Forsvaret
 • forklare teorier, begrensninger og praktisk anvendelse av GIS
 • forklare det geodetiske grunnlaget og prinsipper for ulike koordinatsystemer
 • forklare ulike datamodeller for geografisk informasjon og beskrive relevante kvalitetsfaktorer
 • beskrive ulike innsamlingsmetoder og deres anvendelsesområder
 • forklare grunnprinsippene for representasjon av geografiske data og kartografisk kommunikasjon
 • beskrive prinsippene i Etterretningsdoktrinen
 • beskrive hvordan GIS kan brukes for å gi beslutnings- og oppdragsstøtte
 • beskrive MilGeo sin rolle i Intelligence Preparation of the Operational Environment (IPOE), med fokus på trinn 1 og 2

Ferdigheter

 • anvende grunnleggende funksjoner i GIS-programvare
 • benytte et utvalg av innsamlingsmetoder
 • benytte GIS til å løse problemstillinger for ulike avdelinger i Forsvaret
 • utføre enkle lendeanalyser i henhold til IPOE

Generell kompetanse

 • planlegge og gjennomføre innsamling, bearbeiding, analyse og presentasjon av geografisk informasjon
Praktisk organisering og arbeidsformer

Undervisningen organiseres i timeplanlagte arbeidsøkter, hvor studentene jobber med fagstoff som blir presentert både av foreleser og av studentene selv. Alle tradisjonelle forelesninger, samt oppsatte veiledningstimer i plenum, vil bli strømmet og gjort opptak av. Oppgaver og obligatoriske øvinger omfatter problemløsing, diskusjoner, samarbeid og individuelt arbeid. Bruk av relevant programvare vil inngå.

Mellom de timeplanlagte arbeidsøktene er det nødvendig å arbeide individuelt og/eller i grupper med fagstoff og oppgaver/øvinger.

I de timeplanlagte arbeidsøktene vil studentene bidra til hverandres læring ved å gi en medstudentvurdering, der man vurderes hverandres arbeid og gir læringsfremmende tilbakemeldinger.

Emnet vil primært benytte Office 365 som læringsplattform, og er dermed tilgjengelig for andre utenfor Krigsskolen. Deler av emnet krever fysisk oppmøte og deltakelse fra Krigsskolen på Linderud.

Sensorordning
Pensum

Følgende inngår som pensum i emnet:

 • Knut Grinderud et al. (2016) GIS - Geografiens språk i vår tidsalder (2. utg.) Trondheim: Fagbokforlaget (ISBN 9788245019957)
 • Håndbok Militær Geomatikk (MilGeo) innen landmilitær virksomhet. Hentet fra Fobid
 • Forsvarets Etterretningsdoktrine (2021) Hentet fra Fobid

Eventuelle tillegg i pensum vil bli gjort tilgjengelig ved oppstart av emnet.

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Øvinger55Not requiredAlle 5 øvinger må være godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
Antall arbeidskrav:5
Påkrevde arbeidskrav:5
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Alle 5 øvinger må være godkjent.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell3TimerA-F Not required Ingen hjelpemidler er tillatt.
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:3
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:Ingen hjelpemidler er tillatt.
Forfattere: 
Halvard Bjerke