ING3306 Automasjon av skips- og våpentekniske systemer

Emnekode: 
ING3306
Kursnavn på engelsk: 
Automation of Ships and Weapons Systems
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2023 Vår
Eksamenssemester: 
2023 Vår
Emneansvarlig: 
Alexander Sauter
Om emnet

Gode kunnskaper om automatiserte anlegg og generell styringsteknikk er viktig i ingeniørfagene. Emnet gir grunnlag i PLS-programmering, systemtopologi, kommunikasjon og operatørsystemer spesielt rettet mot skipstekniske anlegg som fremdriftsmaskineri, hjelpesystemer og sikkerhetssystemer.

Emnet dekker følgende faglig innhold: Programmering av PLS: PLSens oppbygning og funksjonsmåte; Konfigurering av hardware og kommunikasjon; Programoppbygning: POU, funksjoner og funksjonsblokker; Bruk av digitale og analoge inn- og utganger; Programmering av styresystemer; Feilsøking i maskinvare, prosessnettverk og programvare. Styringsteknikk teori: Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) systemer; Prosesskontroll, prosessnedstenging og nødavstenging systemer; Strukturert design og dokumentasjon av PLS program; Generell instrumentering og smarte instrumenter; Instrumentering i eksplosjonsfarlige områder; Nettverk og kommunikasjon på marinefartøyer med vekt på feltbuss.

Emnet følger STCW-kode: A-III/6, A-III/7 og STCW-funksjon: Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på det operative og støttenivået, Vedlikehold og reparasjoner på det operative og støttenivået.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne kan kadetten:

 • beskrive sentrale begreper og metoder i styringsteknikk, PLS-programmering, systemtopologi, kommunikasjon og operatørsystemer
 • forklare virkemåte for lokale nett og Internet: Ethernet og Wi-Fi, TCP/IP
 • bevise et faglig grunnlag for emner basert på styringsteknikk og grunnleggende PLS-programmering
 • bevise oversikt over virkemåte og teknologi for automatiserte anlegg

Ferdigheter

Etter fullført emne kan kadetten:  

 • bruke relevante begrepsapparat innen automatiserte anlegg i marinefartøyer
 • gjøre rede for grunnleggende metoder i styringsteknikk, PLS-programmering og automatiserte anlegg
 • bruke kjennskap til automatiserte skipstekniske anlegg og kan drive feilsøking i disse
 • konfigurere og programmere en PLS
 • analysere enkle situasjoner i bruk av lokale nett og Internet

Generell kompetanse

Etter fullført emne kan kadetten: 

 • presentere innsikt i automatiserte anlegg i marinefartøyer
 • formidle kunnskap om automatiserte anlegg i marinefartøyer
Praktisk organisering og arbeidsformer
 • 8 timer/uke undervisning, hvorav 4 timer teori og 4 timer praktisk laboratorieøvelser
 • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner
 • Programmeringsøvelser på PC med simulering av PLS-programmer
 • Programmeringsøvelser på PLS med tilkoblet PC og utstyr til inn- og utganger
 • Oppgaveløsning og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer,
 • Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium.
 • Prosjekt
 • Prøver
Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum
  • Hanssen, D. H. (2015). Programmerbare logiske styringer. En praktisk tilnærming til IEC 61131-3 - Basert på CODESYS (4. utg.). Fagbokforlaget, ISBN 9788245017977.
  • Assev, S. M., & Mikalsen, A. B. (2012). Drift av lokalnettverk. Design og sikkerhet (7. utg.). TISIP/Akademika forlag, ISBN 9788232100378.
  • Datablader og håndbøker fra PLS-leverandør.
  Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
  Øvinger Required
  Prosjekt1 Not required
  Tester2 Required
  Obligatoriske arbeidskrav:
  Obligatorisk arbeidskrav:Øvinger
  Antall arbeidskrav:
  Påkrevde arbeidskrav:
  Fremmøteplikt:Required
  Kommentar:
  Obligatorisk arbeidskrav:Prosjekt
  Antall arbeidskrav:1
  Påkrevde arbeidskrav:
  Fremmøteplikt:Not required
  Kommentar:
  Obligatorisk arbeidskrav:Tester
  Antall arbeidskrav:2
  Påkrevde arbeidskrav:
  Fremmøteplikt:Required
  Kommentar:
  VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
  Skriftlig eksamenIndividuell4TimerA-F45 %Not required
  MappevurderingIndividuell -A-F55 %Not required
  Vurderinger:
  Vurderingsform:Skriftlig eksamen
  Gruppering:Individuell
  Varighet:4
  Varighetstype:Timer
  Karakterskala:A-F
  Andel:45 %
  Justerende muntlig:Not required
  Kommentar:
  Hjelpemidler:
  Vurderingsform:Mappevurdering
  Gruppering:Individuell
  Varighet:
  Varighetstype:-
  Karakterskala:A-F
  Andel:55 %
  Justerende muntlig:Not required
  Kommentar:
  Hjelpemidler:
  Forfattere: 
  Terje Fykse
  Godkjent av: 
  Fagråd Sjømilitær Teknologi, 18.04.2018