LED4101 Militær ledelse

Emnekode: 
LED4101
Kursnavn på engelsk: 
Military Leadership
Studieprogram: 
Master i militære studier
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 2
Undervisningssemester: 
2021 Høst
Eksamenssemester: 
2021 Høst
Emneansvarlig: 
Marius Herberg
Om emnet

Emnet skal bidra til at studentene i sin fremtidige yrkesutøvelse fremstår som tydelige, troverdige og bevisste ledere og medarbeidere med en helhetlig forståelse av hvordan politiske målsettinger kan operasjonaliseres gjennom effektiv ledelse. Emnet søker å skape en forståelse for sammenhengen mellom aktørbasert lederskap og systembasert styring i sektoren. Emnet er profesjonsnært og skal bidra til at studentene får et høyere kunnskaps- og ferdighetsnivå innenfor ledelsesfaget i en militær kontekst. Som leder i Forsvaret må man videre være forberedt på å innta ulike roller som krever en utvidet forståelse av lederskap og styring i forhold til tidligere erfaringer. Dette fordrer faglig fornyelse basert på forskningsbasert kunnskap og ferske erfaringer om utfordringene for den militære profesjonen knyttet til lederskap og styring. Emnet søker derfor å integrere dagsaktuell forskning og relevante ledererfaringer i undervisningen.

 

Læringsutbytte

Kunnskap

 Etter endt emne kan studenten:

  • analysere Forsvarets ledelses- og styringskonsepter samt forsvarssektoren ledelsesmessige organisering- og styringsformer.
  • drøfte ledelse som fenomen, herunder det spesifikke for militært lederskap og styring.
  • drøfte fremtredende dilemmaer og utfordringer knyttet til lederskap og styring av, og i Forsvaret.
  • drøfte betydningen av godt lederskap og følgerskap i en militær kontekst, spesielt på mellomledernivå.
  • redegjøre for forskning, trender og utviklingstrekk med konsekvenser for militært lederskap og styring.

Ferdigheter

Etter endt emne kan studenten:

  • kritisk analysere problemstillinger knyttet til effektiv ledelse (lederskap og styring) i forsvarssektoren i et individ- og organisasjonsperspektiv
  • kritisk reflektere over egen og andres lederplattform- og adferd, i den hensikt å bidra til bedre lederskap og styring på høyere nivå i Forsvaret
  • kritisk vurdere relevansen og virkninger av Forsvarets styrings- og ledelseskonsepter og tilnærminger.

Generell kompetanse

Etter endt emne kan studenten:

  • anvende teoretisk kunnskap i kombinasjon med ledelseserfaringer i utviklings- og analysearbeid.
  • anvende teoretisk kunnskap og erfaring for å forbedre samt utvikle gode ledelsesprosesser på midlere og høyere nivå i Forsvaret.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Studentaktive læringsformer vil bli vektlagt med bruk av problembasert/-orientert læring og bruk av digitale og interaktive lærings- og studieformer der det er hensiktsmessig mht. læringsutbytte. Emnet vil derfor gjennomføres som en blanding av forelesninger, gruppearbeid, tekstseminarer, og individuell studietid, der studentene i utstrakt grad får et utvidet og selvstendig ansvar for læring.

Som en del av vurderingen i emnet skal gruppene hver uke jobbe med "ukens  problem" som innleveres mot slutten av studieuken.  

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Obligatorisk pensum er underutvikling og vil bestå av ca 500 sider, og studentene vil selv måtte velge ca 250 sider pensum.

OVERSIKT:

Bedeian, A. G. & Hunt, J. G. (2006). Academic amnesia and vestigial assumptions of our forefathers. The leadership quarterly, 17(2), 190-205. Hentet fra http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.604.4630&rep=rep1&type=pdf. (15 s.)

Ben-Shalom, U. & Shamir, E. (2011). Mission Command between theory and practice: The case of the IDF. Defence & Security Analysis, 27(2), 101-117. Hentet fra https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14751798.2011.578715 (14 s.)

Boyd, J R (1987). Organic design for Command and Control (36 s). Hentet fra: https://fasttransients.files.wordpress.com/2010/03/organic_design5.pdf 

Busch, Johnsen og Vanebo (2009). Økonomistyring i det offentlige (4.utg)Oslo: Universitetsforlaget. (Kap 1 og 2, 64 s.). 

Campbell, D. J., Hannah, S. T. & Matthews, M. D. (2010). Leadership in military and other dangerous contexts: Introduction to the special topic issue. Military Psychology, 22(1), 1-14. Hentet fra https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08995601003644163. (14 s.)

Diesen, S. (2013). Strategisk styring og ledelse i norsk offentlig sektor. Minerva. (9 s.) Hentet fra https://www.minervanett.no/strategisk-styring-og-ledelse-i-norsk-offentlig-sektor/.

Forsvarsstaben (2012). Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse i Forsvaret. Oslo: Forsvarsstaben. Hentet fra:Forsvarets grunnsyn på ledelse.pdf (11 s.)

Forsvarsstaben (2019). Forsvarets Fellesoperative Doktrine. Oslo: Forsvarsstaben. Hentet fra https://fhs.brage.unit.no/fhs-xmlui/handle/11250/2631948 (Kap. 6, 16 s.)

Hammond, J S, Keeney, R L, Raiffa, H. (1998). The Hidden Traps in Decicion making. Harvard Business Review, oct/nov, 2-11. (9 s.) Hentet fra: https://www.researchgate.net/publication/12948100_The_Hidden_Traps_in_Decision_Making

Johansen, R B., Fosse, T H., Boe. O C, (2019). Militær Ledelse.  Fagbokforlaget: Oslo. (Kapittel 1, 3, 7, 9) (113 s.)

Johnsen, Å. & Lunde, S. (2011). Ledelsesidealer i Forsvaret. Magma Tidsskrift for økonomi og ledelse, 13(1), 42-50. (8 s.) Hentet fra https://www.magma.no/ledelsesidealer-i-forsvaret.

Johnsen, Å. (2007). Resultatstyring i offentlig sektor : konkurranse uten marked. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 2, 4, 5) (100 s.)

Kim, Y. C., Star, S. & Ramaya, R. (2011). Military leadership in the 21st century. Science and Practice. Cengage Learning: Singapore. (Kap. 1) (25 s.). Bergen: Fagbokforlaget.

Ladegård, G, og Vabo, S I. (2010). Ledelse og styring (kap 1 og 3). Bergen: Fagbokforlaget (39 s.)     
   
Lunenburg, F C. (2011). Leadership versus Management - A key distinction, at least in theory? International Journal of Management, Business and Administration, 14/1, 1-5. (4 s). Hentet fra: https://cs.anu.edu.au/courses/comp3120/local_docs/readings/Lunenburg_Lea...

Martinsen, Ø. L. (2015). Perspektiver på ledelse (4. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. (Innledning + Kap. 1, 3 & 6, 49 s.)

Mintzberg, Henry (1996). Managing government. Governing management. Harvard Business Review, 74(3): 75–83. (8 s.) https://hbr.org/1996/05/managing-government-governing-management

Moldoveanu, M., Naryandas, D. (2019). The Future of Leadership Development. Harvard Business Review, march/april, 2-10. (8 s.)

Offerdal, A. & Jacobsen, J. O. (1993). Auftragstaktik in the Norwegian Armed Forces. Defence Analysis, 9(2), 211–223. (12 s.)

Rattsø, J og Sørensen R J (2008). Pengerikelighetens utfordringer i offentlig sektor. Magma (3,5 s) Hentet fra: https://www.magma.no/pengerikelighetens-utfordringer-i-offentlig-sektor

Røvik, K. A. (2010). Managementtrender. Praktisk Økonomi & Finans, 26(3), 61–72. Hentet fra https://www.idunn.no/pof/2010/03/art10. (11 s.)

Sørensen, R., Pettersen, G., Aambakk, J. I. (2007). Militær ledelse: en sammenligning av ledelse i Forsvaret med ledelse i privat og offentlig sektor. Magma Tidsskrift for økonomi og ledelse, 10(5), 51–62. Hentet fra https://www.magma.no/militaer-ledelse. (11 s.)

Ulmer, W. F. (2010). Military leadership into the 21st century: another “bridge too far?”. Parameters, 40, 135-155. Hentet fra "Military Leadership into the 21st Century: Another "Bridge Too Far?"" by Walter F. Ulmer Jr. (armywarcollege.edu) (20 s.)

Vego, M. (2015). On operational leadership. JFQ: Joint Force Quarterly, 77, 60-69. Hentet fra http://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/jfq/jfq-77/jfq-77_60-69_Vego.pdf. (7 s.)

Westli, H. K., Bergheim, K., Eid, J.  (2012). Lederutvikling i Forsvaret. Magma Tidsskrift for økonomi og ledelse, 15(1), 69–76. Hentet fra https://www.magma.no/lederutvikling-i-forsvaret. (7 s.)

Wong, L., Bliese, P. & McGurk, D. (2003). Military Leadership: A context specific review. The Leadership Quarterly, 14(6), 657-692. Hentet fra https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.no/&httpsredir=1&article=1004&context=usarmyresearch. (35 s.)

Yukl, G. & Lepsinger, R. (2005). Why Integrating the Leading and Managing Roles Is Essential for Organizational Effectiveness. Organizational Dynamics, 34(4), 361–375. Hentet fra https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S009026160500040.

Why Integrating the Leading and Managing Roles Is Essential for Organizational Effectiveness - ScienceDirect

(14 s.)

 

Anbefalt tilvalgslitteratur:

Bestemmelser om økonomistyring i staten (BØS), Oslo FD (kap1.1-1.4 og 2.1-2.3, 6 s)

Bass, B. M. (2006). Transformational leadership (2. utg.). (Kap. 1, 19 s.)

Berg, I. H. & Nyhus, S. K. (2015). Makroøkonomiske trender 2015 – utvikling i norsk og internasjonal forsvarsøkonomi (FFI-rapport 00322/2015). Hentet fra https://www.ffi.no/no/Rapporter/15-00322.pdf. (45 s.)

Parrington J. & Findlay M. (2013). Mission Command: Addressing Challenges and Sharing Insights. JFQ: Joint Force Quarterly, (71), 103-107. (5 s.)

Finansdepartementet (2011). Veileder i etatsstyring. Departementenes servicesenter - 11/2011.

Forsvarsdepartementet. (2012). Forsvarssektorens verdigrunnlag. Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/fd/dokumenter/rapporter-og-regelverk/forsvarssektorens-verdigrunnlag-endelig_september-2012.pdf. (9 s.)

Finansdepartementet (2003). Reglement for økonomistyring i staten (RØS) (§§ 1-7, 9, 11 og 14, 5 s)

Forsvarssjefen (2018). Direktiv for virksomhetsstyring. Oslo (kap1-5, 7 s

Gullichsen S. (2015). Prinsipper for en bærekraftig forsvarsøkonomi (FFI-rapport 01432/2015). Hentet fra https://www.ffi.no/no/Rapporter/15-01432.pdf. (39 s.)

Johansen, R. B. (2017). Ledelse og lederutdanning – Forsvarets flaggskip? Norsk Militært Tidsskrift, 187(3) 14-22. (8 s.)

Read, G. E. (2004). Toxic Leadership. Military Review, 84(4), 67-71. Hentet fra http://www.george-reed.com/uploads/3/4/4/5/34450740/toxic_leadership.pdf. (14 s.).

Smith, E. (2002). ”Statsrådens politiske og konstitusjonelle ansvar for statlige virksomheter med styre”, i Stat og Rett. Artikler i Utvalg 1980-2001 2002 ss. 492-508. (Universitetsforlaget, 2002).

Neaseon, C Jr. (1998). Operational leadership – what is it? School of advanced military Studies. US Army Command and Staff College. USA: Kansas. (40 s.)  https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a357894.pdf2

Johansen, R B, Larsson, G (2019). Hva er god fellesoperativ ledelse? Norsk militært tidsskrift, 2/19.

King, A. (2011) Military Command In The Last Decade. International affairs, 87/2, 377-396. 

Hayes, C D. (2008). Developing The Navys Operational Leaders, A Critical Look. Naval War College Review, 3/61, 77-108

Busch, Johnsen og Vanebo(2009). Økonomistyring i det offentlige. Oslo, Universitetsforlaget. (Kap7 (10 s)

Richards, C. (). Boyds OODA LOOP. Its not what you think (35 s.) Hentet fra: https://fasttransients.files.wordpress.com/2018/05/boyds-real-ooda-loopx.pdf

Forsvarsstaben (2018). Bestemmelse for økonomistyring. Oslo FST (kap1-7, 5 s)

https://hbr.org/2004/01/managers-and-leaders-are-they-different

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Paper55Not requiredGruppens svar på ukens problem utgjør ukentlige arbeidskrav.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Paper
Antall arbeidskrav:5
Påkrevde arbeidskrav:5
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Gruppens svar på ukens problem utgjør ukentlige arbeidskrav.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Muntlig eksamenIndividuell 30MinutterA-F 100 %Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet: 30
Varighetstype:Minutter
Karakterskala:A-F
Andel: 100 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Marius Herberg