MILM1201 Landmaktens grunnlag

Emnekode: 
MILM1201
Kursnavn på engelsk: 
Land Power Basics
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
15
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2021 Vår
Eksamenssemester: 
2020 Vår
Emneansvarlig: 
Ola Kjørstad
Roar Wold
Om emnet

Hensikten med emne MILM1201 - Landmaktens grunnlag er å skape forståelse for Forsvarets doktrine for landoperasjoner (FDLO) Emnet er delt i to. En praktisk del der man fokuserer på troppssjefen, og en teoretisk del med tre deltemaer.

Den praktiske delen skal omsette teori til praksis og gi kadettene forståelse for hvilke utfordringer en troppssjef står overfor i strid. Kadettene får her trening i å lede operasjoner som troppssjef under vinterforhold. De teoretiske deltemaene tar utgangspunkt i styrende dokumenter i Forsvaret. Temaene skal skape forståelse for innholdet i dokumentene, men også gi grunnlag for å forstå hva som ligger til grunn for innholdet. På denne måten etableres det et praktisk og teoretisk grunnlag for å kunne planlegge og lede operasjoner på tropps-, kompani-, og bataljonsnivå senere i studiet.

Offisersutvikling er gjennomgående i all utdanning på Krigsskolen. Utover faglig kunnskap ivaretas offisersutvikling gjennom å identifisere de krav som stilles til den militære profesjonsutøver og ledere i strid (lederidentitet).

 

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emnet kan kadetten:

 • forklare troppssjefens rolle og oppgaver og under hvilke forhold disse skal utføres.
 • forklare hvordan vinterforhold påvirker soldater, avdelinger og oppdragsløsning.
 • forklare hvordan brigaden er organisert og tenkt anvendt
 • forstå hvilke juridiske rammefaktorer som er styrende for anvendelse av landmakten

Ferdigheter:

Etter fullført emnet kan kadetten:

 • anvende personlig, militært materiell under vinterforhold.
 • ivareta egen stridsevne under vinterforhold
 • analysere Forsvarets doktrine for landoperasjoners (FDLO) teoretiske plattform.

Generell kompetanse:

Etter fullført emnet kan kadetten:

 • kjenne til Hærens organisasjon og rolle i Forsvaret
 • forstå Heimevernets rolle i Forsvaret og HV’s betydning for samfunnssikkerhet.
 • kjenne til Sjø- og Luftforsvarets roller og oppgaver.
 • ha innsikt i hva som kreves for å ivareta avdelingens stridsevne under vinterforhold

 

Praktisk organisering og arbeidsformer

Den praktiske delen gjennomføres i regi av Hærens våpenskole (HVS) på Rena. Den teoretiske delen gjennomføres ved Krigsskolen. I overgangen mellom den praktiske perioden på Rena og oppstart på Linderud gjennomføres TØUT Bagn. TØUT Bagn er en arena der man får innblikk i offisersyrkets realiteter, og er med på å skape profesjonsidentitet.

Med utgangspunkt i erfaringer fra semester 1 skal kadettene lage en handlingsplan for egen lederutvikling. Dette skal skape forutsetning for videre offisersutvikling.

Følgende metodiske tilnærming benyttes for praksisperioden på Rena:

 • I forkant av aktivitet gis det tilstrekkelig informasjon om aktivitetene og tid til nødvendig individuelle og kollektive forberedelser.
 • I etterkant settes det av tid til å reflektere over, diskutere og dele egne erfaringer relatert til emnets tematikker. Etterarbeidet skal ikke bare er tilbakeskuende, men også rettes fremover mot videre offisersutvikling.  

Den teoretiske delen av emnet anvender forelesninger, egenstudier, kollokviegrupper og seminarundervisning. Forelesninger holdes som et supplement til det pensumet som kadettene leser på egenhånd. Seminarene avsluttes med en felles gjennomgang og diskusjon i plenum hvor seminargruppene kan diskutere problemstillingene, og gå mer i dybden på spesifikke problemstillinger innen temaet. Kadettene skal også reflektere over egne erfaringer og dele disse med hverandre.

Som et pedagogisk virkemiddel vil emnet støtte seg på historiske eksempler til å eksemplifisere teoretiske begreper og uttrykk. Historiske eksempler vil bidra til å synliggjøre offiserens rolle i krig og ekstreme situasjoner (offisersidentitet). Eksemplene vil derfor også bli brukt i offisersutviklingen.

Emnet er organisert rundt følgende tema:

Tema Troppssjef grunnkurs (HVS)

Tema Landmaktsteori (Krigsskolen)

Tema Landdomenet (Krigsskolen)

Tema Operasjoner (Krigsskolen)

 

Temaet Troppssjef grunnkurs setter målbildet for troppssjefen gjennom praktisk øving i felt hvor kadettene bekler ulike roller i en infanteritropp. Temaet tar utgangspunkt i geværtroppen og dens kapasiteter, men gir også et bilde av andre våpengrener. Temaet trener kadettene i å mestre vinterforhold.

I temaet «Landmaktsteori» vil man studere sentrale teoretikere som danner grunnlaget for FDLO. Man tar utgangspunkt i Clausewitz’ tanker om krigens natur og vesen, og ser nærmere på flere teorier som i sum danner grunnlaget for manøverkrigstilnærmingen FDLO bygger på. Man vil også studere eksempler på alternativene til valgte manøverteori.

Landdomenet tar for seg det miljøet som landstriden foregår i slik det er beskrevet i FDLO.  I temaet får man eksemplifisert Hærens rolle i Forsvaret der man studerer nærmere organiseringen av operasjonsområdet, sentrale aktører, oppdrag som gis til hæravdelinger og kapasiteter Hæren besitter. Brigaden som Hærens viktigste operative avdeling blir gjennomgått i detalj.

I temaet «Operasjoner» studerer man hvilke konvensjonelle operasjoner Hæren gjennomfører. Temaet skaper nødvendig forståelse for hva taktiske samvirkeoperasjoner innebærer i Hæren. Det vil også bli gitt noe innsikt i fellesoperasjoner herunder sjø- luft og HVs rolle.

 

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Andersen, M., «Hva er fellesoperasjoner», Militære fellesoperasjoner – en innføring, red M. Andersen & G. Ødegaard (Oslo: Abstrakt forlag, 2016) (ss. 21-28) (8s)

 

Angstom, J. & Widen, J.J., Contemporary military theory: The dynamics of war (London: Routledge, 2015) (Kap 6 s. 93-109, kap. 7 s. 110-119) (25s)

 

Antal, J.F., “Thoughts About Maneuver Warfare”, i Maneuver Warfare – an Anthology, red. R.D. Hooker (Novato: Presido Press, 1993) (s. 57-75) (18s)

 

Clausewitz, Carl von, On War, red og oversatt av Paret Peter og Howard Michael (London: David Campell Publishers Ltd, 1993)(s.427-452 og s.633-642) (35 s)

 

Condell, B. & Zabecki, D.T., On the German Art of War: Troppenführung. (Mechanicsburg: Stackpole Books, 2009) (s.17-38) (21s)

 

English, John, A. og Gudmundsson, Bruce, I., On Infantry, rev. edition (Connecticut, Westport: Praeger, 1994) (Kap 1-14) (14s)

 

Department of the Navy, MCDP 1 Warfighting (Washington, 1997) (s. 69-96) (27s)

 

Forsvaret, Forsvarets doktrine for landoperasjoner (Oslo: Forsvarsstaben, 2004) (kap 1-3, 7 og 8) (92s)

 

Forsvaret, Forsvarets fellesoperative doktrine (Oslo: Forsvarsstaben, 2014) (kap 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.7 & 7.1) (65s)

 

Freedman, L. D., «Nuclear strategy, the formation of tenets and strategies for producing and using nuclear weapons», https://www.britannica.com/topic/nuclear-strategy 30.09.2020  (14s)

 

Frieser, Karl-Heinz, The Blitzkrieg Legend (Annapolis, Maryland: Naval Institute Press, 2012) (s.154-172) (18 s)

 

Fuller, Col. J.F.C., The Foundations of the Science of War (London: Hutchinson & Co., Ltd, 1926) s.93-100) og (144-175) (38s)

 

Gudmundsson, B. I., “Maneuver Warfare: The German Tradition” i Maneuver Warfare – an Anthology, red. R.D. Hooker (Novato: Presido Press, 1993), (s 273-293) (20s)

 

Howard, Michael, “Men against Fire”, i Makers of Modern Strategy, Peter Paret (Oxford: Oxford University Press, 1986) (s.510-527) (18s)

Hæren, Håndbok i brigadeoperasjoner (Rena: Hærens Våpenskole, 2014) Utgitt med tillatelse fra UK MoD (Kap 1) (20s)

 

Leonhard, Robert R., Fighting by Minutes (Westport: Praeger Publisher, 1994) (s.13-31) (18s)

Leonhard, R.R., The Art Of Maneuver: Maneuver-Warfare Theory and AirLand Battle. (New York: Ballentine Books, 1991) (s.61-76) (s.91-111) (35s)

 

Leonhard, R.R., The Principles of War for the Information Age (New York: Presidio Press, 1998) (s. 53-79) (26s)

 

Liddell Hart, B.H, Strategy, 2’dre rev. utg.

 

Liddell Hart, B.H, The «Man-in-the-Dark» Theory of Infantry Tactics and the «Expanding Torrent» System of Attack. http://regimentalrogue.com/misc/liddell-hart_man_in_the_dark.html, 29.10 2019

 

Lind, W.S., Maneuver Warfare Handbook (Colorado: Westview Press, 1985) (Kap.1 & 2) (24s)

 

Lupfer, Timothy, T., The Dynamics of Doctrine: The Changes in German Tactical Doctrine During the First World War (Kansas: Leavenworth, 1981) (Kap 1 og 2) (58s)

 

McDonough, J., “The Operational Art: Quo Vadis?”, i Maneuver Warfare – an Anthology, red. R.D. Hooker (Novato: Presido Press, 1993), (s 106-118) (12s)

Strachan, Hew, “Manoeuvre and Attrition – a Historical Perspective”, i From Manoeuvre Warfare to Kosovo, red. John Andreas Olsen (Trondheim: The Royal Norwegian Airforce Academy 2001) (s. 80-99) (19s)

 

Strange, J. Dr.,”Understanding Centers of Gravity and Critical Vulnerabilities” https://theforge.defence.gov.au/sites/default/files/adfwtc04_centres_of_gravity_and_critical_vulnerabilities_by_strange_and_iron.pdf, 30.09.2020 (23s)

 

Terraine, John, White Heat The New Warfare 1914-18 (London: Sidgwick and Jackson ltd, 1982) (s.203-229) (26s)

 

Thompson, Julian (2001) No Picnic. (Reading: Cox & Wyman ltd) (s. 70-86 og 146-159) (29s)

 

Travers, Tim, The Killing Ground The British Army, the Western Front and the emergence of Modern Warfare, 1900-1918 (London: Routledge, 1993) (s.62-82) (20s)

 

Tuck, C., “Concepts of land warfare”, Understanding Modern Warfare, red. D. Jordan, J.D. Kiras, D. J. Lonsdale, I. Speller, C. Tuck & D. Walton (Cambridge: Cambridge University Press, 2016) (s. 83-100) (17s)

 

Tuck, C., “Concepts of land warfare”, Understanding Modern Warfare, red. D. Jordan, J.D. Kiras, D. J. Lonsdale, I. Speller, C. Tuck & D. Walton (Cambridge: Cambridge University Press, 2016),(s. 101-127) (26s)

 

Vego, Milan. "Major Joint/Combined Operations”, Joint Forces Quarterly no. 48,  1’st quarter (2008) (ss.111-120) (9s)

 

Woodward, Sandy, One hundred days. (Annapolis, Maryland: Naval Institute Press, 1997) (s.222-249) (27s)

 

 

 

 

Støttelitteratur

 

Clausewitz, Carl von, On War, red og oversatt av Paret Peter og Howard Michael (London: David Campell Publishers Ltd, 1993.) (s.83-114, 145-171)

 

Doughty, R. A., The Breaking Point (Connecticut: Archon Books, 1990) (s. 101-130) (29s)

 

Fitz-Gibbon, S. (1995). Not Mentioned in Dispatches…. (Cambridge:The Lutterworth Press (del 2 s.23-173) (150s)

 

Rothbrust, F. K. (1990). Guderian's XIXth Panzer Corps and The Battle of France. (New York: Praeger Publishers.) (s.131-201) (70s)

 

Sæveraas T.E. og K. Henriksen, Et militært universalmiddel? Amerikansk «Maneuver Warfare og norsk doktrineutvikling, Oslo Files 01/07, (Oslo: Institutt for forsvarsstudier, 2007)

 

 

 

 

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell4TimerA-F 100 %Not required
PraksisIndividuell4Uke(r)Bestått / ikke bestått Not requiredOffisersvurdering Troppsjef Grunnkurs HVS. Ved ikke bestått / IB, må neste offisersvurdering bestås jmf forskrift for FHS.
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel: 100 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:Individuell
Varighet:4
Varighetstype:Uke(r)
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Offisersvurdering Troppsjef Grunnkurs HVS. Ved ikke bestått / IB, må neste offisersvurdering bestås jmf forskrift for FHS.
Hjelpemidler: