Grunnleggende offiserspåbyggning (GOP)

Dette er en militærfaglig tilleggsutdanning for deg som allerede har fullført sivil utdanning på bachelor- eller masternivå. Utdanningen bygger videre på din sivile kompetanse, og gjør deg kvalifisert til å jobbe som offiser i Forsvaret innen ditt fagfelt. Du får gratis utdanning, mat og bosted gjennom hele studiet, og etter endt utdanning er du garantert fast jobb i Forsvaret. 

 • Organisering

  Heltid
 • Studiepoeng

  60
 • Søknadsfrist

  15. april 2020
 • Startsemester

  Høst

Innhold

Kunnskap
Etter fullført og bestått GOP skal kadettene ha grunnleggende kunnskap om og kunne oppdatere sin kunnskap om

 • styrker og svakheter ved anvendelsen av militær makt i et historisk og samtidig perspektiv, herunder hvordan utviklingen av krigens natur og vesen påvirker den militære profesjonen og militære operasjoner i nåtid og fremtid
 • prinsipper for militær ledelse på individ, gruppe/team og organisasjonsnivå
 • offiserens etiske og rettslige handlingsrom. 
 • militærmaktens rolle i samfunnet og kunne forklare hvordan politiske mål oppnås med militære virkemidler.
 • norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk som ramme for Norges bruk av militær makt, herunder internasjonale institusjonelle rammer.
 • sentrale temaer og problemstillinger innenfor militærteori, med fordypning i teori relevant for eget domene.
 • vitenskapelig teori og metode, Forsvarets freds- og krigsstabstjeneste og kunne forstå styrker og svakheter ved disse.
 • hvilke strukturer og enheter Forsvaret er satt sammen av og hvilke hovedoppgaver disse har

Ferdigheter
Etter fullført og bestått GOP skal kadettene være i stand til på grunnleggende nivå å

 • anvende teoretiske og praktiske ledelsesverktøy selvstendig og utøve skjønn innenfor sitt fagfelt, gjennom ledelse og gjennomføring av oppdrag, både alene og som del av en gruppe.

 • vurdere taktiske og stridstekniske oppgaver og oppdrag innenfor sitt fagfelt i lys av kontekstuelle forhold som strategi, politikk, kultur, operasjon, jus og etikk.
 • lede og drive kompetanseutvikling innenfor sitt fagfelt på team eller troppsnivå.
 • skrive tekster om relevante problemstillinger i den militære profesjon i tråd med vitenskapelig metode.

Generell kompetanse
Etter fullført og bestått GOP skal kadettene være grunnleggende i stand til å:

 • forstå hvilket verdimessig, etisk og rettslig grunnlag Forsvaret bygger på.
 • identifisere seg med den militære profesjonen og det ansvaret offiserer har.
 • utøve sitt lederskap og tjeneste etter Forsvarets verdimessige, etiske og rettslige grunnlag og leve etter disse prinsippene.
 • tenke kritisk og utveksle synspunkter med både overordnede og undergitte og gjennom dette bidra til utvikling og forbedring av Forsvaret.