CBU3502 Praksisarena Finale

Emnekode: 
CBU3502
Studieprogram: 
Cybermilitær befalsutdanning
Studienivå: 
Kvalifiserende kurs
Undervisningssemester: 
2024 Vår
Eksamenssemester: 
2024 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Espen Flydahl
Oddbjørn Pedersen
Forkunnskapskrav

Deltagelse i emnet forutsetter at kadetten har gjennomført grunnleggende befalsutdanning og fagfordypning, samt at kadetten har deltatt i plan- og beslutningsprosess som del av emnet Cybermakt.

Om emnet

Emnet gjennomføres som militær øvelse som strekker seg over maksimalt 2 uker og gjennomføres i løpet av 6. semester.

Øvelsen tar utgangspunkt i produkter fra plan- og beslutningsprosessen kadettene har gjennomført som del av emnet Cybermakt før øvelsen. Kadettene fyller roller på taktisk og subtaktisk nivå. Den enkeltes ansvar og oppgaver er knyttet til egen fagfordypning innen CIS-støtte eller cyberoperasjoner.

Hensikten med øvelsen er å utvikle kadettenes evne til å løse oppgaver innen egen fagfordypning relatert til planlegging, ledelse og gjennomføring av militære operasjoner. Gjennom praksis og veiledning vil kadettene videreutvikle sine eksisterende kunnskaper og ferdigheter og tilegne seg nye. Kadetten får erfaringer som konkretiserer CIS-støtte og cyberoperasjoner og avhengighetene mellom disse. I tillegg, får kadetten erfaringer om hvordan cyberingeniøren utøver ledelse innen CIS-støtte og cyberoperasjoner.

Spesielle forhold knyttet til vurderingene
Maksimalt gyldig fravær begrenses til 50 % av øvelsens varighet. Ved gyldig fravær utover dette gis det anledning til nytt første forsøk gjennom en individuell prosjektoppgave med muntlig presentasjon og høring.

Eventuell kontinuasjon gjennomføres som en individuell prosjektoppgave med muntlig presentasjon og høring.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • beskrive utvalgte oppgaver som inngår i cyberingeniørens utvikling til strid innen egen fagfordypning, og forklare deres hensikt
  • beskrive utvalgte taktikker, teknikker, prosedyrer og verktøy som brukes i oppdragsløsning innen egen fagfordypning, samt forklare deres bruksområder
  • gi eksempler på hvordan CIS-støtte og defensive cyberoperasjoner kan bidra til oppnåelsen av strategiske målsetninger i en militær operasjon
  • beskrive samvirket og avhengigheter mellom CIS-støtte og cyberoperasjoner

Ferdigheter
Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • selvstendig beslutte hvilke teknikker, prosedyrer og verktøy som er best egnet til å løse spesifikke oppdrag innenfor egen fagfordypning, og selvstendig anvende disse
  • under veiledning analysere taktiske konsekvenser av endringer i situasjon i cyberdomenet og rapportere dette til overordnet sjef
  • under veiledning anbefale taktiske disponeringer til overordnet sjef ut i fra situasjon, samt operasjonens taktiske og strategiske målsetninger
  • selvstendig etablere, drifte og bruke et utvalg av Forsvarets informasjons-, kommunikasjons- og sikkerhetsovervåkningssystemer i rammen av oppdragsløsning, med hovedvekt på systemer innen egen fagfordypning

Generell kompetanse
Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • reflektere over egen praksis innen egen fagfordypning og identifisere suksessfaktorer for oppdragsløsning samt eget utviklingspotensial
  • relatere kunnskap innen egen fagfordypning til anvendelser under militære operasjoner
Praktisk organisering og arbeidsformer

Oppdragsløsning i rolle på taktisk eller subtaktisk nivå, After Action Review (AAR), skriftlig og muntlig refleksjon

Sensorordning

Sensur og sensorordning i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
PraksisIndividuell -Bestått / ikke bestått Not requiredVurdering på oppnåelse av læringsutbytte. Den enkelte student får tilordnet en veileder som vurderer oppnådd læringsutbytte basert på observasjoner underveis i øvelsen. Kadetten vil få muntlig begrunnelse for vurderingen etter øvelsen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Vurdering på oppnåelse av læringsutbytte. Den enkelte student får tilordnet en veileder som vurderer oppnådd læringsutbytte basert på observasjoner underveis i øvelsen. Kadetten vil få muntlig begrunnelse for vurderingen etter øvelsen.
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Oddbjørn Pedersen
Espen Flydahl