CBU3501 Praksisarena Cyberingeniør

Emnekode: 
CBU3501
Studieprogram: 
Cybermilitær befalsutdanning
Studienivå: 
Kvalifiserende kurs
Undervisningssemester: 
2023 Høst
Eksamenssemester: 
2023 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Espen Flydahl
Oddbjørn Pedersen
Forkunnskapskrav

Deltagelse i emnet forutsetter at studenten har gjennomført grunnleggende befalsutdanning og forkunnskaper på ingeniørnivå innen telekommunikasjon, datakommunikasjon, elektro, elektromagnetisme og informasjonssikkerhet. 

Om emnet

Emnet gjennomføres som militær øvelse som strekker seg over maksimalt 2 uker og gjennomføres i løpet av 5. semester.

Øvelsen er casebasert og rettet mot oppdragsløsning på lagsnivå. Hver kadett vil få relevante lederutfordringer knyttet mot profesjonen.

Hensikten med øvelsen er å utvikle kadettenes evne til å løse cyberingeniørens oppgaver innen planlegging, ledelse og gjennomføring av militære operasjoner. Gjennom praksis og veiledning vil kadettene både videreutvikle sine eksisterende kunnskaper og ferdigheter og tilegne seg nye. Kadetten får erfaringer som bidrar til å kontekstualisere og konkretisere militær teknologianvendelse så vel som cyberingeniørens utøvelse av ledelse.

Spesielle forhold knyttet til vurderingen

Maksimalt gyldig fravær begrenses til 50 % av øvelsens varighet. Ved gyldig fravær utover dette gis det anledning til nytt første forsøk gjennom en individuell prosjektoppgave med muntlig presentasjon og høring samt praksis i lederrollen under Praksisarena Finale.

Ved ikke bestått vurdering vil formen for kontinuasjon avhenge av begrunnelsen. Ved ikke bestått begrunnet i kadettens adferd i lederrollen, vil kontinuasjon avholdes gjennom at kadetten blir satt i lederrollen som del av Praksisarena Finale. Ved andre begrunnelser vil kontinuasjon gjennomføres som en individuell prosjektoppgave med muntlig presentasjon og høring. Hvis ikke bestått begrunnes i begge forhold, vil kontinuasjon avholdes gjennom både Praksisarena Finale og individuell prosjektoppgave med muntlig presentasjon og høring.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • beskrive utvalgte oppgaver som kan inngå i cyberingeniørens utvikling til strid og forklare deres hensikt
  • beskrive utvalgte taktikker, teknikker, prosedyrer og verktøy som kan inngå i cyberingeniøren sin oppdragsløsning, samt forklare deres bruksområder
  • gi eksempler på hvordan cyberingeniøren kan bidra til oppnåelse av taktiske målsetninger i en militær operasjon

Ferdigheter
Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • selvstendig analysere en taktisk ordre på troppsnivå/tilsvarende og utlede egne oppdrag fra denne
  • selvstendig analysere endringer i taktisk situasjon og ut i fra sjefens gitte intensjon identifisere påkrevde endringer i egen oppdragsutøvelse
  • selvstendig beslutte hvilke teknikker, prosedyrer og verktøy som er best egnet til å løse spesifikke oppdrag, og under veiledning anvende disse
  • selvstendig etablere, drifte og bruke et utvalg av Forsvarets informasjons- og kommunikasjonssystemer i rammen av oppdragsløsning
  • selvstendig anvende situasjonstilpasset lederskap/følgerskap

Generell kompetanse
Etter å ha fullført emne kan kadetten:

  • reflektere over egen praksis som cyberingeniør og identifisere suksessfaktorer for oppdragsløsning samt eget utviklingspotensial
  • relatere kunnskap om IKT-systemer til anvendelser under militære operasjoner
Praktisk organisering og arbeidsformer

Oppdragsløsning i lagsrammen, After Action Review (AAR), skriftlig og muntlig refleksjon

Sensorordning

Sensur og sensorordning i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
PraksisIndividuell -Bestått / ikke bestått Not requiredVurdering på oppnåelse av læringsutbytte. Den enkelte student får tilordnet en veileder som vurderer oppnådd læringsutbytte basert på observasjoner underveis i øvelsen. Kadetten vil få muntlig begrunnelse for vurderingen etter øvelsen.
Vurderinger:
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Vurdering på oppnåelse av læringsutbytte. Den enkelte student får tilordnet en veileder som vurderer oppnådd læringsutbytte basert på observasjoner underveis i øvelsen. Kadetten vil få muntlig begrunnelse for vurderingen etter øvelsen.
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Espen Flydahl
Oddbjørn Pedersen