CBU1508 Grunnleggende soldatferdigheter

Emnekode: 
CBU1508
Studieprogram: 
Cybermilitær befalsutdanning
Studienivå: 
Kvalifiserende kurs
Undervisningssemester: 
2021 Høst
2022 Vår
2022 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Per Arne Halvorsen
Om emnet
 • Emnet inkluderer fagplan for felles rekruttutdanning for Forsvaret. Dette skal sammen med utvalgte lags og stridsdriller gi kadettene forutsetning for å kunne lede mindre enheter og ivareta sine primæroppgaver under varierende forhold.
 • Emnet innholder 3 moduler:
  • Grunnlagsperiode (1.semester)
   • Innrykk
   • Robusthet
   • Stridsteknikk
   • Sanitet
   • Skyting
   • Overlevelse
   • Tester og prøver
   • Øvelse grunnlag
  • Vintermodul (2.semester)
   • Grunnleggende vintertjeneste
   • Øvelse vinterdrill
  • Oppdragsmodul (2.og 3. semester)
   • Oppdragsløsning i lagsrammen.
   • Sammensatt trening av innlærte kunnskap og ferdigheter.

Emnet skal sammen med emnene våpentjeneste og orgnisasjon og taktikk bidra til at kadettene identifiserer seg med profesjonens krav til grunnleggende og bærende militære ferdigheter. Ambisjonen er at studentene får et grunnlag innen emnet som kan videreutvikles uavhengig av hvilken forsvarsgren/DIF de vil tjenestegjøre som befal.

Læringsutbytte

 

Kunnskaper

Etter fullført emne har kadetten:

 • Kunnskap om grunnleggende militære teknikker og prosedyrer for å løse oppdrag.
 • Kjennskap til grunnleggende sambandsplanlegging på lavere nivå.
 • Kunnskap om hva som påvirker egen evne til oppdragsløsning.
 • Kunnskap om grunnleggende vintertjeneste, herunder bekledning, valg av trygg marsjvei, vinterbivuakk, ernæring og kulderelaterte skader.

Ferdigheter

Etter å ha fullført emne kan kadetten:

 • Anvende relevante teknikker og prosedyrer som enkeltmann for å løse oppdrag.
 • Anvende grunnleggende enkeltmannsferdigheter for å opprettholde egen stridsevne under varierende feltforhold, herunder vinterforhold.
 • Kunne etablere og drifte en sambandsinstallasjon, herunder kunne beskytte og forsvare installasjonen.
 • Anvende korrekte sambandsprosedyrer.

Generell kompetanse

Etter gjennomført emne har kadetten:

 • Opparbeidet seg nødvendige grunnleggende basisferdigheter for å løse oppdrag på lagsnivå.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Forelesninger, kurs, trening og øvelser.

Pensum
 • UD 17-2 Soldaten i felt
 • Håndbok for fotlaget (utvalgte sider)
 • Håndbok for radiolaget i felt
Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Praksis11RequiredKadetten skal delta på grunnlagsperioden i semester 1. Grunnlagsperioden inkluderer felles rekruttutdanning for Forsvaret. Øvelse Grunnlag er den avsluttende praksis arena for felles rekruttutdanning.
Praksis 1 1RequiredKadetten skal delta på øvelse vinterdrill i semester 2. Øvelsen innebefatter grunnleggende vintertjeneste med leksjoner samt en lengre feltøvelse.
Praksis 1 1RequiredKadetten skal delta på modul oppdragsløsning i semester 2. Modulen gjennomføres mot slutten av semester 2 og skal gi kadetten erfaring med oppdragsløsning under varierende forhold.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Praksis
Antall arbeidskrav:1
Påkrevde arbeidskrav:1
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:Kadetten skal delta på grunnlagsperioden i semester 1. Grunnlagsperioden inkluderer felles rekruttutdanning for Forsvaret. Øvelse Grunnlag er den avsluttende praksis arena for felles rekruttutdanning.
Obligatorisk arbeidskrav:Praksis
Antall arbeidskrav: 1
Påkrevde arbeidskrav: 1
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:Kadetten skal delta på øvelse vinterdrill i semester 2. Øvelsen innebefatter grunnleggende vintertjeneste med leksjoner samt en lengre feltøvelse.
Obligatorisk arbeidskrav:Praksis
Antall arbeidskrav: 1
Påkrevde arbeidskrav: 1
Fremmøteplikt:Required
Kommentar:Kadetten skal delta på modul oppdragsløsning i semester 2. Modulen gjennomføres mot slutten av semester 2 og skal gi kadetten erfaring med oppdragsløsning under varierende forhold.
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
PraksisIndividuell -Bestått / ikke bestått Not requiredBestå tester og prøver i henhold til rammeplan for felles rekruttutdanning. Gjennomført modul 2 og 3.
Vurderinger:
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Bestå tester og prøver i henhold til rammeplan for felles rekruttutdanning. Gjennomført modul 2 og 3.
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Per Arne Halvorsen