MILM3405 Virksomhetsstyring og refleksjon over luftmilitær praksis

Emnekode: 
MILM3405
Credits: 
10
Undervisningssemester: 
2023 Vår
Eksamenssemester: 
2023 Vår
Emneansvarlig: 
Dag Henriksen
Om emnet

Hensikten med emnet er å reflektere over den totale læringsprosessen i GOU, og omsette dette til en handlingsplan for utøvelse av egen lederfilosofi i Luftforsvaret . Emnet skal gi kadettene kunnskap om virksomhetsstyring i Forsvaret og hvordan virksomhetsstyring utøvese daglig gjennom linjelederrollen. Emnet skal bidra til å redusere gapet mellom utdanning og yrkespraksis.

Emnet er inndelt i to hoved tema.

 1. Refleksjon over luftmilitær praksis har til hensikt å skape en handlingsplan for eget lederskap gjennom utformingen av en egen lederfilosofi som baseres på kunnskap ervervet gjennom hele GOU. Dette inkluderer kunnskap om ens personkarakter, bransje, teoretisk kunnskap, kunnskap om styrkende dokumenter i Forsvaret og kulturelle forhold. Som en del av emnet skal kadettene dele erfaringer fra MILM 3401 Bransjeutdanning for å gi hele kullet en grunnleggende innsikt i de forskjellige bransjers praksis, og hvilke faktorere som er sentrale for å utøve effektiv samhandling mellom bransjer i Luftforsvaret.  
 2. Virksomhetsstyring skal gi kadettene grunnleggende kunnskap om virksomhetsstyring i Forsvaret og hvordan linjelederrollen utøves i praksis.
Læringsutbytte

Etter emnet kan kadetten

 1. Beskrive alle bransjene i Luftforsvaret, og hvilke faktorer som er sentrale for å skape effektiv samhandling mellom bransjene i fred, krise og krig. 
 2. Beskrive aktuelle problemstillinger i NATO og drøfte hvordan disse berører Forsvaret. 
 3. Drøfte egen lederfilosofi basert på relevante teorier og erfaringer.
 4. Beskrive ansvar og myndighet i linjelederrollen
 5. Beskrive HMS-systemet i Forsvaret.
 6. Beskrive kiollegasøtteordningen i Luftforsvaret. 

Etter emnet kan kadetten

 1. Presentere og drøfte egen lederfilosofi basert på kunnskap ervervet gjennom GOU.
 2. Under veiledning utøve praktiske oppgaver i linjelederrollen.
 3. Under veiledning utøve kollegastøtte og selvmordsforebyggende tiltak.

Etter emnet har kadetten generell kunnskap til å

 1. Utøve ledelse i egen bransje.
 2. Utøve samvirke med andre bransjer.
 3. Utøve rollen som linjeleder.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Emnet gjennomføres med en kombinasjonen av studentaktive og problemløsende aktiviteter, studietur og kurs.

Sensorordning

Emnet gjennomføres med en kombinasjonen av studentaktive og problemløsende aktiviteter, studietur og kurs.

Evaluering og kvalitetssikring

Emnet evalueres med en eksamenn bestående av en skriftlig og en muntlig del. Den skriftlig eksamen er en offisers- og lederutviklingsrapport på 5000 ord. Denne vil telle 80% av karakteren i emnet. I tillegg skal sentrale deler av rapporten presenteres i en muntlig eksamen. Denne delen teller 20% av karakteren.  

Det gjennomføres 4 obligatoriske kurs i emnet; HMS-kurs, Linjelederkurs, Selvmordsforebyggende kurs og Kollegastøttekurs. Disse kursene er obligatoriske og vurderes med gjennomført/ikke-gjennomført.

Pensum

Fredriksen. P & Moldjord. C (2018). Kollegastøtte. Handout.Luftkrigsskolen. (www.kollegastotte.com)

Forsvaret (2020). Forsvarets grunnsyn på ledelse. FOBID. Forsvaret

Pensum iht anvisninger i linjelederkurs og HMS-kurs.

Forfattere: 
Dag Henriksen