OPG3302 Bacheloroppgave

Emnekode: 
OPG3302
Kursnavn på engelsk: 
Bachelor's thesis
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2023 Vår
Eksamenssemester: 
2023 Vår
Emneansvarlig: 
Henning Henry Sulen
Om emnet

Bacheloroppgaven skal gi kadettene anledning til å anvende kunnskaper og ferdigheter de har tilegnet seg ved bransjeutdanningen. Oppgaven skal gi erfaring i å arbeide med en problemorientert oppgave. Den skal gi øvelse i å gjennomføre et større arbeid alene eller i gruppe. Den skal gi kadetten tid til fordypning og trening i å løse teoretiske, eksperimentelle eller praktiske problemstillinger

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt emne har kadetten:

 • kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor sitt oppgaveområde
 • kunnskap om hvordan etablering og systematisk gjennomføring av prosjekter foregår innen nautisk fagområde

Ferdigheter

Etter endt emne kan kadetten:

 • anvende sin kunnskap til å identifisere, formulere, spesifisere, planlegge og løse nautiske problemstillinger på en systematisk måte
 • finne, vurdere og henvise til informasjon, fagstoff og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid og fremstille dette slik at det belyser problemstillingen i prosjektarbeidet
 • beherske relevante faglige verktøy og uttrykksformer innen det valgte emnet
 • delta i planlegging og gjennomføring av mindre prosjekter

Generell kompetanse

Etter endt emne har/kan kadetten:

 • innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i å innhente, bearbeide og presentere et emne i relasjon til nautiske fag
 • planlegge, samt gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltager i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet
 • bidra til utvikling av god praksis
 • bidra til nytenking og innovasjonsprosesser
Praktisk organisering og arbeidsformer

Bacheloroppgaven skal være relatert til et nautisk fagområde sekundært sjømilitær operasjoner hvor problemstillinger som påvirker Sjøforsvaret skal vektlegges.

Bacheloroppgaven innledes forelesning om metoder og øving med lærer. Hoveddelen av arbeidet foregår i semester VI, hvor det starter med godkjenning av oppgavetekst og tildeling av faglig veileder. Kadettene kan selv foreslå veiledere de mener passer sin oppgave.Det er også mulig å knytte til seg annet relevant personell i tillegg til faglig veileder, for eksempel besetningsmedlemmer, statistikere, etc.

Tidsplan

 • Det blir satt av 6 timer på timeplan hver uke i semester 6, samt to moduluker. De to modulukene gjennomføres de to siste ukene før innlevering.
 • Forslag til emne og problemstilling leveres innen utløpet av undervisningsuke 1 i semester 6.
 • Faglig veileder utnevnes så for hvert emne, og kadettene gjør nødvendige korrigeringer på oppgaveteksten.
 • Endelig emne og problemstilling leveres for godkjenning innen utløpet av undervisningsuke 3.
 • Ved godkjent emne og problemstilling skal kadettene avtale tid med faglig veileder. Oppgaven og planen for gjennomføring av oppgaven skal presenteres i løpet av undervisningsuke 5.
 • Faglig veileder vil i tett oppfølging med lederutvikler følge utviklingen av oppgaven frem mot frist for innlevering.
 • Innleveringsdatoen og klokkeslettet skal stå i årsprogrammet.
 • Presentasjonen av bacheloroppgaven samt innlevering av poster om bacheloroppgaven gjennomføres ila den siste uka i semesteret. Bacheloroppgavens poster skal være dekor på veggen ved avslutningsseremonien.

Arbeidsmåter

Skolen oppfordrer til å gjennomføre bacheloroppgaven i grupper à 2 kadetter, men oppgaven kan også gjennomføres selvstendig.

Oppgaven kan være en litteraturstudie, teoretisk analyse, et eksperiment eller en praktisk oppgave med bruk av skolens eller Sjøforsvarets materiell.

Arbeidskrav

Både innleveringen av forslag til emne og innleveringen av endelig emne skal ikke overstige én side. Forslaget skal inneholde (a) overskrift, (b) navn på kandidat, (c) overordnet beskrivelse av emnet, (d) problemstilling, (e) synliggjøring av relasjon til nautisk fagområde sekundært sjømilitær operasjon, (f) forslag til faglig veileder og andre kontaktpersoner og (g) en kort liste over litteratur som anses relevant for oppgaven.

Presentasjon av planen for gjennomføringen av oppgaven gjøres etter godkjent oppgavetekst.

Arbeidet skal presenteres skriftlig i form av en oppgave.

Oppgavens omfang for en kadett som skriver alene, skal være mellom 5000 og 8000 ord. Tabeller, figurer, tegninger, vedlegg og referanselister kommer i tillegg.

Oppgavens omfang for 2 kadetter som skriver sammen, skal være mellom 8000 og 12000 ord. Tabeller, figurer, tegninger, vedlegg og referanselister kommer i tillegg.

Innleveringen av poster om bacheloroppgaven er etter tidspunktet for innleveringen av bacheloroppgaven. 

En muntlig presentasjon av bacheloroppgaven på 15-30 minutter på Sjøkrigsskolens bachelordag. Oppgavens poster skal henge på veggen ifm bachelordagen.

 

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
BacheloroppgaveIndividuell SemesterA-F100%Not requiredVurderingen gjøres etter «Karakterbeskrivelser og vurderingskriterier for sensur av bacheloroppgaver i ingeniørfag» vedtatt av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT).
PraksisIndividuell1SemesterBestått / ikke bestått Not requiredOffisersvurderingAlle
Vurderinger:
Vurderingsform:Bacheloroppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:Semester
Karakterskala:A-F
Andel:100%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Vurderingen gjøres etter «Karakterbeskrivelser og vurderingskriterier for sensur av bacheloroppgaver i ingeniørfag» vedtatt av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT).
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:Individuell
Varighet:1
Varighetstype:Semester
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Offisersvurdering
Hjelpemidler:Alle
Godkjent av: 
Henning Sulen