NAV3303 Militær navigasjon 3 & Sjørett med havrett

Emnekode: 
NAV3303
Kursnavn på engelsk: 
Military Navigation 3 & Maritime Law with Law of the Sea
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
7,5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2022 Høst
Eksamenssemester: 
2022 Høst
Emneansvarlig: 
Henning Henry Sulen
Om emnet

Militær navigasjon 3

Hensikten med faget er å dekke Sjøforsvarets behov innen oversjøisk seilas med astronomisk navigasjon. Ved å oppfylle Sjøforsvarets behov tilfredsstiller emnet også kravene i STCW, 1978, med tillegg innen navigasjon i funksjonen navigering på ledelsesnivået.

Sjørett og havrett

Delemnet sjørett m/havrett skal understøtte den overordnede hensikten ved at offiserene etter endt emneutdanning skal kunne anvende og etterleve relevante bestemmelser fra maritim lovgivning, sjørettslig regulering og grunnleggende havrett (basert på konvensjoner, lover og rettsregler)

-i fremtidige tjenestesituasjoner innen offisersprofesjonen. Emnet skal utruste kadettene med de kunnskapene, ferdighetene og generell kompetanse innen emnet som er nødvendige for å kunne utøve offiserprofesjonen i fred, krise og krig på en reflektert, begrunnet og ansvarlig måte. Emnet er en del av den sertifikatgivende utdanningen og kvalifiserer offiserene for å kunne løse de maritime sertifikatene dekksoffiser klasse 1 (D1)for OM og maskinoffiser klasse 1 (M1) for MM når fartstiden er oppfylt.

 

Sertifikatrettigheter Militær navigasjon 3:

 • STCW-kode: A-II/1 & A-II/2
 • STCW-funksjon:  Navigering på det operative nivået og navigering på ledelsesnivået (F1)
 • Emneplanen oppfyller den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, STCW, 1978 med tillegg.
 • Fagplanen tar utgangspunkt i IMO modellkurs 7.03 Skipsoffiserer med ansvar for en navigasjonsvakt:
  • Kapittel 1.1 Planlegge og gjennomføre en oversjøisk seilas og bestemme posisjonen
  • Kapittel 1.1.1 Astronomisk navigasjon
 • Fagplanen tar utgangspunkt i IMO modellkurs 7.01 Skipsoffiserer med ansvar på ledelsesnivå:
  • Kapittel 1.2.1 Posisjonsbestemmelse i alle forhold
  • Kapittel 1.2.1.2 Astronomisk navigasjon

For Sjørett og Havrett gjelder:

  IMO Modell kurs 7.01 Master and Chief Mate:

  • 3.2         Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord samt beskytte det maritime miljøet på operativt- og ledelsesnivå.
  • 3.2.1      Internasjonal sjølov som er innlemmet i internasjonale avtaler og konvensjoner
  • 3.2.1.1  Sertifikater og andre dokumenter påkrevd å være om bord etter internasjonale konvensjoner.
  • 3.2.1.2  Ansvar i henhold til de relevante kravene i den internasjonale konvensjonen om lastelinjer.(Punktet blir gjennomført i emnet Militær lasting, lossing og stuing på operativt og ledelsesnivå)
  • 3.2.1.3 Ansvar i henhold til de relevante kravene i den internasjonale konvensjonen for sikkerhet til sjøs.
  • 3.2.1.4  Ansvar i henhold til de relevante kravene i den internasjonale konvensjonen for forebygging av forurensning fra skip.
  • 3.2.1.5  Maritime helseerklæringer og kravene i de internasjonale helseforeskriftene.
  • 3.2.1.6  Ansvar i henhold til annen internasjonal maritim rett som er forankret i internasjonale avtaler og konvensjoner som påvirker rollen til dekksoffiserenes ledelse.
  • 3.2.1.7                  Ansvar i henhold til internasjonale instrumenter som påvirker sikkerheten til skipet, passasjerene, besetningen og lasten.
  • 3.2.1.8  Metoder og hjelpemidler for å hindre forurensning av havmiljøet med skip.
  • 3.2.1.9  Nasjonal lovgivning for gjennomføring av internasjonale avtaler og konvensjoner.  

  IMO Modell kurs 7.03 Officer in charge of a navigational watch:

  • 3.6         Overvåke overholdelse av lovkrav
  • 3.6.1      Grunnleggende arbeidskunnskap om de relevante IMO konvensjonene om livssikkerhet til sjøs, sikkerhet og beskyttelse av havmiljøet.
  • 3.6.1.1  Introduksjon til maritim lov
  • 3.6.1.2  Havrett
  • 3.6.1.3  Sikkerhet:
   • Internasjonale konvensjoner for lastelinjer, 1966
   • SOLAS, 1974 med tillegg
   • SOLAS - Inndeling og stabilitet
   • SOLAS - Brannvern, deteksjon og brannslukking
   • SOLAS - LSA og ordninger (LSA kode)
   • SOLAS - Radio kommunikasjon
   • SOLAS - Transport av korn
   • SOLAS - Transport av farlig last
   • ISM Koden
   • STCW konvensjonen, 1978, med tillegg
   • STP Skips avtaler, 1971
   • SPACE STP 1973
   • PAL 1974
   • Tonnasje 1969 (Punktet blir gjennomført i emnet Militær konstruksjon, stabilitet og flyteevne)
   • BWM 2004
   • AFS Konvensjonen, 2001
   • Retningslinjer for det utvidede programmet av inspeksjoner i kontrollen av bulk og olje tankere. (Punktet blir gjennomført i emnet Militær konstruksjon, stabilitet og flyteevne)
   • Kode for sikker arbeidsplass for sjøfolk på handelsfartøy
   • ISPS Koden

   

   

  Læringsutbytte

  Militær navigasjon 3

  Kunnskap

  Etter endt emne har kadetten:

  • kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor oversjøisk seilas med astronomisk navigasjon
  • kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor oversjøisk seilas med astronomisk navigasjon under alle forhold
  • kan kadetten oppdatere sin kunnskap innenfor oversjøisk seilas med astronomisk navigasjon
  • kunnskap om oversjøisk seilas med astronomisk navigasjon sin historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
  • Kjennskap til kompliserte 3 digitale figurer basert på definisjoner fra astronomisk teori og matematikk.

  Ferdigheter

  Etter endt emne kan kadetten:

  • anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
  • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
  • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff innen astronomisk navigasjon og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
  • relevante faglige verktøy og uttrykksformer innen oversjøisk seilas med astronomisk navigasjon
  • tolke 3 digitale figurer basert på matematiske og astronomiske definisjoner

  Generell kompetanse

  Etter endt emne kan kadetten:

  • relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innen oversjøisk seilas med astronomisk navigasjon
  • formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre uttrykksformer
  • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor oversjøisk seilas med astronomisk navigasjon og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
  • kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser
  • tolke 3 digitale figurer innen fagfeltet spesielt, og figurer i maritime fag og i krigføringsområdene generelt.

  Sjørett og Havrett

  Kunnskaper

  Etter endt emne har kadetten:

  • kunnskap om de grunnleggende internasjonale sjørettslige reglene for sjøtransport, handelstrafikk med skip – og sivil skipsfart (shipping) slik disse er nedfelt i internasjonale traktater og konvensjoner, samt kunnskap om tilsvarende internrettslig norsk maritim lovgivning.
  • kunnskap om de viktigste rettssetningene og rettsprinsippene i havretten (basert på internasjonale folkerettslige traktater og konvensjoner) som regulerer rettigheter til, og plikter forbundet med bruk av havet. 
  • kunnskaper til å kunne ivareta sitt konvensjonsbaserte og funksjonsrettede maritime sertifikatansvar – som henholdsvis dekksoffiser klasse 1 (D1) – og maskinoffiser klasse 1 (M1) i h t STCW-konvensjon 1978 med endringer kode: A-II/1 og A-II/2 – eller A-III/1 og A-III/2) med STCW-funksjon: Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord og beskytte det maritime miljøet på operativt- og ledelsesnivå.
  • kunnskaper som grunnlag for senere å kunne oppdatere, eventuelt utvide sine kunnskaper innenfor emneområdet

  Ferdigheter

  Etter endt emne kan kadetten:

  • anvende på enklere tilfeller, de mest relevante og grunnleggende internasjonale sjø- og havrettslige regler for lovlig bruk, operasjon og drift, samt for ivaretakelse av sikkerheten, ved bruk av skip samt gjeldende ansvarsregler i skipsfart - slik disse er nedfelt i sjø- og havrettslige traktater og konvensjoner
  • anvende grunnleggende rettssetninger (nasjonale lover og regler) på enklere rettslige problemstillinger i ulike tjenestesituasjoner innen offisersprofesjonen i fred, krise og krig – innen sjørett og skipsfart – samt innen havretten.
  • vurdere enklere konkrete rettsspørsmål i sjørettslig–og havrettslig sammenheng, - med særlig vekt på korrekt handlemåte i enklere situasjoner
  • anvende faglig kunnskap om relevante rettssetninger på enklere praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede, reflekterte og ansvarlige valg i ulike tjenestelige sammenhenger innenfor emneområdene
  • reflektere over egen rettslige vurderings- og ivaretakelsesevne innen emneområdene og justere denne under veiledning
  • finne, vurdere og henvise til relevant rettslig informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en grunnleggende rettslig problemstilling
  • anvende relevante faglige uttrykk og uttrykksformer innen overnevnte emneområder

  Generell kompetanse

  Etter endt emne kan kadetten:

  • anvende sin innsikt i relevante fag- og tjenesterelaterte rettslige problemstillinger innen emnets rettsområder
  • kan planlegge og gjennomføre enklere, men varierte tjenesteoppgaver, presentasjoner og prosjekter innen emnet, alene og som deltager i en gruppe, og i tråd med juridiske og etiske krav og retningslinjer  
  • formidle og presentere grunnleggende, men sentralt fagstoff om ulike rettslige regler og prinsipper, grunnbegreper, problemstillinger og løsningsforslag både skriftlig og muntlig samt individuelt og i grupper
  • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor emneområdet og gjennom dette, bidra til utvikling av en forsvarlig praksis innen emneområdet
  • ivareta de funksjonsrettede krav som stilles innen sjørett og maritim lovgivning for å kunne løse aktuelt maritimt sertifikat – som henholdsvis dekksoffiser klasse 1 (D1) – og maskinoffiser klasse 1 (M1) i h t STCW-konvensjon 1978 med endringer, kode: A-II/1 og A-II/2 – eller A-III/1 og A-III/2) med STCW-funksjon: Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på operativt- og ledelsesnivå
  • oppdatere sin faglige innsikt i f t fremtidige endringer i gjeldende lover og regler innen emnets rettsområder
  Praktisk organisering og arbeidsformer

  Militær navigasjon 3

  Organisering 

  Undervisningsplanen viser fremdriften i emnet i form av ukeoversikt og delemne den aktuelle uka. Det er øvelser til hvert delemne. Emnet må koordinere med simulatorkontoret for gjennomføring av simulatorøvingene. Emnet bruker Itslearning.

  Arbeidsmåter  

  • Klasseromsundervisning: Forelesninger, øvinger, kadettene gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelser, DVD
  • Internett: Itslearning
  • Elevforedrag: Kadettene holder foredrag
  • Veiledningsstime: Kadetter besvarer øvinger
  • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av øvinger
  • Planetariet: Forelesninger
  • Navlab: Forelesninger, besvarelse av øvinger
  • Navigasjonssimulatoren: Forelesninger, Astronomiske observasjoner, besvarelse av øvinger

  Sjørett og havrett

  Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra andre emner og fra tjenesten som illustrasjon av emnet.  Undervisningen foregår i veksling mellom undervisning, veiledning og selvstudium. 

  Selvstudium forutsetter ukentlig arbeid med løsning og innlevering av kontrolloppgaver - enkeltvis eller i grupper – for innlevering til kontroll, og senere samkjøring mot utgitt fasit innen de viktigste kapitlene i h t pensumlitteraturen, som beskrevet under.

  Fremstilling til eksamen i emnet forutsetter at gitte pålegg om innlevering av angitte kontrolloppgaver er utført og innlevert på en tilfredsstillende måte – av den enkelte kadett.  Delemnet skal faglig sett tilfredsstille og munne ut i å dekke de faglige og funksjonelle krav som stilles (innen sjørett og maritim rett/lovgivning) for å kunne løse maritime sertifikater som angitt over. 

  Arbeidsmåter

  • Forelesninger/fellesundervisning: Forelesinger, klasseromsundervisning og teorigjennomgang i plenum for hele kadettkullet (begge klasser: OM + M-M)
  • Veiledningstime: Kadetter besvarer oppgaver og får veiledning
  • Selvstudium: Arbeid med egenstudium av teori samt besvarelser av ulike oppgaver, herunder kapittelvise kontrolloppgaver – enkeltvis – eller i grupper på inntil 3 kadetter pr. gruppe
  • Gruppearbeid/oppgaveløsning: Kadetter forbereder, gjennomgår og presenterer enkeltvis eller gruppevis utvalgte og tildelte oppgaver fra pensum for resten av klassen/kullet, i klasserom/plenum
  • Faglige diskusjoner i og utenfor klasserom
  Sensorordning

  Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

  Supplerende opplysninger

  Læreren(e) skal ha operativ bakgrunn med tjenesteerfaring som selvstendig vaktsjef under gange eller skipssjef på Sjøforsvarets fartøy. Eller spesialkompetanse fra Sjøforsvaret innen det aktuelle delemnet.

  Det skal være en så tydelig undervisningsprofil mot elevenes kommende tjeneste på Sjøforsvarets undervannsbåter, korvetter, fregatter minefartøy og stridsbåter som mulig. Teorien og eksemplene skal hentes fra Sjøforsvarets fartøy så langt det lar seg gjøre.

   Pensum

   Pensum

   Pensum Militær navigasjon 3

   • Universet og solsystemet.
    • Selvstudie –
   • Astronomisk navigasjon. Ditlefsen: del Astronomisk navigasjon.
   • De viktigste stjernene og stjernebildene. Ditlefsen: kapittel P. Planetariet. Itslearning: Bruk av den store karlsvogna og Orion
    • Planetariet og  Klasserom  
   • Himmelkula og dens koordinater. Ditlefsen: kapittel K. Planetariet
    • Klasserom – Himmelkulemodell (investering)
    • PLanetariet
   • Timevinkel, deklinasjon, asimut. Ditlefsen: kapittel K. Planetariet
    • Klasserom - Himmelkulemodell
   • Den nautiske almanakk. Ditlefsen: kapittel O Øi: daglige venstre- og høyre sider, grader til tid       
    • Klasserom
   • Himmellegemenes tilsynelatende bevegelse. Ditlefsen: kapittel L
    • Klasserom – Himmelkulemodell
    • Planetariet
   • Likehøydesystemet. Ditlefsen: kapittel R
    • Klasserom - Himmelkulemodell
   • Høydemetoden. Ditlefsen: kapittel R
    • Klasserom
   • Kombinering av Astronomiske stedlinjer. Ditlefsen: kapittel R og U
    • Klasserom
   • Høyderettelser.  Ditlefsen: kapittel Q
    • Klasserom
   • Beregning av høyden. Ditlefsen: kapittel S
    • Klasserom
   • Bredde og lengdeobservasjoner. Ditlefsen: kapittel T
    • Klasserom
   • Sekstant. Itslearning: Kompendium
    • Klasserom – Bro G
   • Polarstjernen. Ditlefsen: kapittel T
    • Klasserom
   • Starfinder. Navigator 4.5. Navlab
    • Klasserom - Navlab
   • Navigator astronomiprogram: Navigator 4.5. Navlab
    • Klasserom - Navlab
   • Astronomiske beregninger om lysforhold, sann oppgang/nedgang og meridianen. Navigastor 4.5. Navlab
    • Klasserom
   • Gyrokontroll på sola, månen, planeter og stjerner. Navigator 4.5. Bro G
    • Klasserom – Bro G
   • Bestemme posisjonen ved hjelp av sola, månen, planeter og stjerner utenfor meridianen og i meridianen. Navigator 4.5. Bro G
    • Klasserom – Bro G
   • Beregne retningen til sola og månen under øvelser. Navigator 4.5. Navlab
    • Klasserom – Bro G

   Pensum Sjørett:

   Følgende kapitler er pensum: (Ca. 290 sider, fordelt på 16 kapitler)

   • Kap. 1: Innledning
   • Kap. 2: Skip, nasjonalitet og registrering
   • Kap. 3: Skipskontroll og klassifikasjon
   • Kap. 4: Bygge- og reparasjonskontraktene
   • Kap. 7: Organisering av rederibedriften
   • Kap. 8: Skipsfart og ansvarsgrunnlag
   • Kap. 9: Det begrensede rederansvar
   • Kap. 10: Oljesølansvaret og annet miljøansvar
   • Kap. 11: Kollisjonsansvaret
   • Kap. 12: Besetningens rettsforhold
   • Kap. 13: Befraktning – oversikt
   • Kap. 18: Transport av passasjerer og reisegods
   • Kap. 19: Bergning
   • Kap. 20: Felleshavari
   • Kap. 21: Sjøforsikring – oversikt og generelle spørsmål
   • Kap. 23: Undersøkelse av sjøulykker
   • Nettbasert eller utdelt skriftlig/trykket: Tekster til utvalgte internasjonale sjørettslige konvensjonstekster (IMO, SOLAS, MARPOL, STCW, osv.)

   Pensum Havrett:

   Følgende kapitler er pensum:

   • § 12 (De indre farvann)
   • § 13 (Sjøterritoriet)
   • § 14 (Kyststatsoner utenfor territorialgrensen)
   • § 15 (Det åpne hav)
   • § 16 (Andre staters territorium)
   • SVALBARD-TRAKTATEN (Treaty Concerning Spitsbergen), av 9. februar 1920, i kraft fra 14. august 1925
   • FN’s HAVRETTSKONVENSJON (UN Convention on the Law of the Sea) – UN CLOS), av 10.desember 1982, I kraft fra 16/11-1994

   Litteratur

   Militær navigasjon 3

   Undervisningen vil primært støtte seg til:

   • SNP 500 (2020) Reglement for utførelsen av navigasjon på Sjøforsvarets fartøy. Sjef Marinen. KNM T/ Navigasjon Kompetansesenter
   • (2020) Instruks for navigasjon i Marinen. Sjef Marinen. KNM T/ Navigasjon Kompetansesenter
   • Navigasjon Kompetansesenter (2020). Militær praktisk navigasjon. KNM T/ Navigasjon Kompetansesenter
   • Ditlefsen, R. (1990). Navigasjon: terrestrisk og astronomisk navigasjon (14. utgave). Oslo: Aschehoug
   • Kjerstad, N. (2010). Navigasjon for maritime studier. Trondheim: Tapir
   • Øi, Ø. (1990). Astronomiske-og andre navigasjonstabeller. Oslo: Nautisk forl.
   • Den norske los: alminnelige opplysninger (8. utg.). (2010). Oslo: Statens Kartverk, Sjøkartverket
   • Navigasjonsoppgaver (utleveres av faglærer)
   • Diverse Powerpoint leksjoner, kompendium
   • The Royal Navy (2019). The Principles og Navigation, The Admiralty Manual of Navigation Volume 1. The Nautical Institute
   • FO / SST: Tjenestereglement for Sjøforsvaret, SAP-1(D)
   • Forsvaret. Forsvarets doktrine for maritime operasjoner. Forsvaret
   • Faglærer: Navigasjonsøvinger
   • Internett: Forsvarets Itslearning
   • DVD: Filmene: Longitude, Apollo 13 og Galileo
   • Reis, O. (2005). Navigator Astro program. Celestaire

   Sjørett

   • Thor Falkanger og Hans Jacob Bull: Sjørett, (7. utg. 2010), Sjørettsfondet Akademisk, Oslo 2010, ISBN 978-82-90260-48-9.
   • MARITIM LOVSAMLING: Lovtekster til bruk for kadetter i sjørettsfaget ved Sjøkrigsskolen (SKSK) - papirheftet utgave med særtrykk av utvalgte lovtekster – nedlastet fra Lovdata ulike lover – herunder: sjøfartsloven, sjødyktighetsloven (opph.), skipssikkerhetsloven, sjømannsloven, NIS-loven, skadeserstatningsloven, havne- og farvannsloven, lostjenesteloven, kystvaktloven, fritids- og småbåtloven, petroleumsloven, yrkestransportloven, akvakulturloven og havressursloven)

    HAVRETT:

    • Carl August Fleischer : Folkerett (7. utg., 2000) eller (8. utg., 2005),
     VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
     Muntlig eksamenIndividuellca 20MinutterA-F67%Not requiredMuntlig eksamen i militær navigasjon 3 Sekstant Astronomiprogrammet "Navigator" Navigasjonssimulatoren Bro G Astronomiske - og andre navigasjonstabeller
     Skriftlig eksamenIndividuell5TimerA-F33%Not requiredSjørett med havrett
     Vurderinger:
     Vurderingsform:Muntlig eksamen
     Gruppering:Individuell
     Varighet:ca 20
     Varighetstype:Minutter
     Karakterskala:A-F
     Andel:67%
     Justerende muntlig:Not required
     Kommentar:Muntlig eksamen i militær navigasjon 3
     Hjelpemidler:Sekstant Astronomiprogrammet "Navigator" Navigasjonssimulatoren Bro G Astronomiske - og andre navigasjonstabeller
     Vurderingsform:Skriftlig eksamen
     Gruppering:Individuell
     Varighet:5
     Varighetstype:Timer
     Karakterskala:A-F
     Andel:33%
     Justerende muntlig:Not required
     Kommentar:Sjørett med havrett
     Hjelpemidler:
     Forfattere: 
     Henning Henry Sulen
     Godkjent av: 
     Henning Sulen