NAV3302 Navigasjonssystemer 2

Emnekode: 
NAV3302
Kursnavn på engelsk: 
Navigation Systems 2
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier
Credits: 
5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2022 Høst
Eksamenssemester: 
2022 Høst
Emneansvarlig: 
Kåre Schiøtz
Henning Henry Sulen
Om emnet

Hensikten med emnet er å dekke Sjøforsvarets behov for systemforståelse i enkeltsystemer som benyttes og er viktige innen Sjømilitær Navigasjon, hvordan disse integreres til ett helhetlig navigasjonssystem. Ved å oppfylle Sjøforsvarets behov tilfredsstiller emnet også kravene i STCW, 1978, med tillegg innen navigasjonssystemer i funksjonen navigering på ledelsesnivå.

STCW-kode:   A-II/2

STCW-funksjon:   Navigering på operativt og ledelses nivå (F1)

Sertifikatrettigheter:

 • Emneplanen oppfyller den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, STCW, 1978 med tillegg
 • Emneplanen legger vesentlig vekt på de systemer som benyttes i Sjøforsvaret samtidig som den går i dybden på de systemer som er kritiske for Sjømilitær Navigasjon.
 • Emneplanen tar utgangspunkt i IMO modellkurs 7.03 Skipsoffiserer med ansvar for navigasjonssvakt:
  • Kapittel 1.1.3 Elektroniske navigasjons- og posisjoneringssystemer
  • Kapittel 1.1.4 Ekkolodd
  • Kapittel 1.1.6 Styre og kontrollsystemer
  • Kapittel 1.2.5 Bruk av informasjon fra navigasjonsinstrumenter for å oppretteholde sikker navigasjon
   • Fartsmåling
 • Emneplanen tar utgangspunkt i IMO modellkurs 7.01 Skipsoffiserer med ansvar på ledelsesnivå:
  • kapittel 1.2.1 Posisjonsbestemmelse under alle forhold
  • kapittel 1.3.3. System under kontroll av hovedgyro, og operasjonsprinsipper for hovedtypene av gyrokompass 

Faglig innhold:

 • Undervannsakustikk (Kjerstad Del 4 Kap. 1-5)
 • Hydroakustikk (Kjerstad Del 4 Kap. 7.1-7.4)
 • Ekkolodd/Sonar (Kjerstad, Del 4 Kap 6.1 og 6.2)
 • Fartslogger (Kjerstad, Del 4, Kapittel 7.5)
 • Optiske kompasser og treghetsnavigasjon (Kjerstad Del 3, Kap. 4-5)
 • Automatisk styresystem (Kjerstad Del 3 Kap. 6)
 • Magnetisme/Degaussing (eget studiemateriell)
 • Integrerte systemer og krav til elektroniske navigasjonssystemer (Kjerstad Del 1 Kap. 7 og 8)
 • Dynamisk posisjoneringssystem (Kjerstad Del 3 Kap 7)
 • Satellittbaserte navigasjonssystemer, Navigasjonskrigføring (NAVWAR) og Cyber security (Kjerstad Del 1 Kap. 3 og eget studiemateriell)
 • Autonomi (aktuelle artikler)
Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt emne har kadetten:

 • bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor navigasjonssystemer og navigasjonsutstyr
 • selvstendig oppdatere sin kunnskap innenfor navigasjonssystemer
 • kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor undervannsakustikk, navigasjonsutstyr, navigasjonssystemer samt integrerte navigasjonssystemer.
 • kunnskap om fartslogger, optiske kompasser og treghetsnavigasjon
 • kunnskap om automatiske styresystmer samt autonomi.
 • kunnskap om militær bruk av satellittbasert navigasjon, sårbahet ifm bruk av satellittbaserte systemer og navigasjonskrigføring (NAVWAR)
 • kunnskap om magnetisme og degaussing, samt degaussingsanlegg på militære fartøy.

Ferdigheter

Etter endt emne kan kadetten:

 • anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • beherske relevante faglige verktøy og uttrykksformer
 • anvende navigasjonsutstyr og navigasjonssystemer

Generell kompetanse

Etter endt emne kan kadetten:

 • gjøre vurderinger og treffe beslutninger i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • planlegge- og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltager i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre uttrykksformer
 • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • bidra innen nytenkning og innovasjonsprosesser
Praktisk organisering og arbeidsformer

Organisering

Undervisningsuken bør deles opp i en 3 timers økt og en 2 timers økt.

Undervisning i automatiske styresystemer tas ifm aktuell kveldsseilas i MPN6 (Seilas med autopilot og banestyring) Deler av undervisning i NAVWAR bør tas ifm aktuell seilas i MPN6 (Seilas med bruk av GNSS jammer).

Arbeidsmåter

 • Klasseromsundervisning: Teorigjennomgang, gjennomgang av oppgaver, kadetter gjennomgår utvalgte oppgaver, øvelser
 • Ved behov og der det er hensiktsmessig kan undervisning bli gjennomført som fjernundervisning (Eks: Teams)
 • Itslearning brukes for å administrere faget og formidle pensum som ikke er en del av fagliteraturen
 • Elevforedrag: Kadettene holder et kort foredrag om et delemne i fagområdet
 • Veiledningsstime: Kadetter besvarer oppgaver og får veiledning
 • Selvstudium: Arbeid med teori, besvarelser av oppgaver
 • Øvelser i nav.lab
 • Undervisning ombord på skolefartøyene og lab.oppgaver relatert til systemer på skolefartøyene.
Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til FHS retningslinjer

Supplerende opplysninger

Læreren(e) skal ha operativ bakgrunn med tjenesteerfaring som selvstendig vaktsjef under gange eller skipssjef på Sjøforsvarets fartøy. Eller spesialkompetanse fra Sjøforsvaret innen det aktuelle delemnet.

Det skal være en så tydelig undervisningsprofil mot elevenes kommende tjeneste på Sjøforsvarets undervannsbåter, korvetter, fregatter, minefartøy og stridsbåter som mulig. Teorien og eksemplene skal hentes fra Sjøforsvarets fartøy så langt det lar seg gjøre.

Emnet er et teoretisk støttefag til emnet Militær praktisk navigasjon (MPN), og må gjennomføres og justeres etter MPN sitt behov.

Pensum

 

  • Forsvaret. Forsvarets doktrine for maritime operasjoner. Forsvaret
  • SNP 500 (2020) Reglement for utførelsen av navigasjon på Sjøforsvarets fartøy. Sjef Marinen. KNM T/ Navigasjon Kompetansesenter
  • (2020) Instruks for navigasjon i Marinen. Sjef Marinen. KNM T/ Navigasjon Kompetansesenter
  • Navigasjon Kompetansesenter (2020). Militær praktisk navigasjon. KNM T/ Navigasjon Kompetansesenter
  • Sulen (2018). Necesse. How does the civil maritime stand-alone GPS user receiver compute its position? SKSK
  • Sulen (2016). Necesse. Flerkonstellasjons GNSS-utstyr er bedre enn GPS! SKSK
  • Sulen (2015). Civil Maritime GNSS Combinations In Arctic Areas. The University of Nottingham. UK
  • Kjerstad: Elektroniske og akustiske navigasjonssystemer for maritime studier, 6. utgave, Fagbokforlaget ISBN: 978-82-450-2552-1
  • Faglærere vil kunne benytte egne kompendium/faglitteratur der hvor dette er nødvendig for å dekke Sjøforsvarets behov for dybde og vinkling innen de forskjellige delemnene
  VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
  Skriftlig eksamenIndividuell4TimerA-F100%Not required
  Vurderinger:
  Vurderingsform:Skriftlig eksamen
  Gruppering:Individuell
  Varighet:4
  Varighetstype:Timer
  Karakterskala:A-F
  Andel:100%
  Justerende muntlig:Not required
  Kommentar:
  Hjelpemidler:
  Godkjent av: 
  Hennig Sulen