Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse - Sjømakt og militær navigasjon

Bachelor i militære studier

Forsvarets høgskole tilbyr bachelorgrad i militære studier, et akademisk og militært profesjonsstudium med flere ulike fordypninger.

Offisersutdanningen er en profesjonsutdanning. Offiserer må kunne føre kommando over militære styrker og ta beslutninger i situasjoner preget av høy kompleksitet, fare og stress. Offiserens beslutninger kan i ytterste konsekvens kan få følger for menneskers liv og død. Bachelor i militære studier skal legge grunnlaget for at offiseren skal kunne utøve sin profesjon under slike forhold, både individuelt og i samarbeid med andre. Dette stiller spesifikke krav til kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Utdanningen bestårr av teoretiske studier og mentalt og fysisk utfordrende praksis og trening. 

Målgruppe

Utdanningen er rettet inn mot søkere med interesse for å bli offiser i det norske Forsvar. En offiser har høyere militær akademisk utdanning med fordypning innen et fagomrøde. Offiseren kan være troppssjef for 20-30 soldater, jobbe med personell- eller økonomistyring, og planlegge, lede og gjennomføre militære operasjoner. Mulighetene er mange. Du kan ta en offisersutdanning ved Forsvarets høgskole uten å ha tidligere militær erfaring. Utdanningen gir bachelorgrad på 180 studiepoeng. Med en bachelorgrad i militære studier vil du være kvalifisert for utfordrende og ansvarsfulle stillinger både i og utenfor Forsvaret. Etter endt utdanning er du sikret relevant jobb med fast ansettelse. Bachelorgraden kvalifiserer for videre studier på masternivå.

Studieprogrammet har 10 ulike studieretninger.

Praksis

Alle studieretningene vil ha relevante praksiselementer i studieløpet.

 • Organisering

  Heltid
 • Studiepoeng

  180
 • Søknadsfrist

  15. april 2020
 • Startsemester

  Høst

Innhold

Felles læringsutbyttebeskrivelser for studieprogrammet

 

Kunnskap  

Etter fullført og bestått offisersutdanning kan kadettene:

 1. forklare styrker og svakheter ved anvendelsen av militær makt i et historisk og samtidig perspektiv, herunder hvordan utviklingen av krigens natur og vesen kan påvirke den militære profesjonen og militære operasjoner i nåtid og fremtid. 

 1. drøfte prinsipper for militær ledelse på individ, gruppe/team og organisasjonsnivå.  

 1. redegjøre for offiserens etiske og rettslige handlingsrom.   

 1. drøfte militærmaktens rolle i samfunnet og kunne forklare hvordan politiske mål oppnås med militære virkemidler. 

 1. redegjøre for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk som ramme for Norges bruk av militær makt, herunder internasjonale institusjonelle rammer. 

 1. redegjøre for sentrale temaer og problemstillinger innenfor militærteori, med fordypning i teori relevant for eget domene.  

 1. anvende vitenskapelig teori og metode, Forsvarets freds- og krigsstabstjeneste og kunne forklare styrker og svakheter ved disse.  

 1. redegjøre for hvilke strukturer og enheter Forsvaret er satt sammen av, hvilke hovedoppgaver disse har, og hvordan fellesoperasjoner fungerer. 

Ferdigheter

Etter fullført og bestått offisersutdanning kan kadettene:

 1. anvende teoretiske og praktiske ledelsesverktøy selvstendig og utøve skjønn innenfor sitt fagfelt, gjennom ledelse og gjennomføring av oppdrag, både alene og som del av en gruppe. 

 1. vurdere taktiske og stridstekniske oppgaver og oppdrag i lys av kontekstuelle forhold som politikk, strategi, kultur, rettslige rammer og etikk. 

 1. planlegge og lede operasjoner på taktisk og stridsteknisk nivå nasjonalt og internasjonalt i hele konfliktspennet fra fred via krise til krig. 

 1. lede og drive kompetanseutvikling på team- eller troppsnivå. 

 1. være fysisk og mentalt robust og skikket til over tid å være i operativ beredskap, samt virke i kritiske situasjoner preget av kaos og usikkerhet. 

 1. kommunisere militære problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig på norsk og engelsk. 

 1. skrive tekster om relevante problemstillinger i den militære profesjon i tråd med vitenskapelig metode.   

Generell kompetanse 

Etter fullført og bestått offisersutdanning kan kadettene: 

 1. redegjøre for hvilket verdimessig, etisk og rettslig grunnlag Forsvaret bygger på.  

 2. identifisere seg med den militære profesjonen og det ansvaret offiserer har. 

 3. utøve sitt lederskap og tjeneste etter Forsvarets verdimessige, etiske og rettslige grunnlag og leve etter disse prinsippene. 

 1. tenke kritisk og utveksle synspunkter med både overordnede og undergitte og gjennom dette bidra til utvikling og forbedring av Forsvaret.  

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse
 • Bestått sesjon med minimum karakter 5 på teoritesten (allment evnenivå)
 • Tilfredsstille fysiske minstekrav for utdanningen

Enkelte av studieretningene har i tillegg særkrav for opptak se: Forsvarets nettsider

Krav om skikkethet og autorisasjon

For å bli tatt opp til studiene må følgende krav tilfredsstilles:

 • Norsk statsborger
 • Plettfri vandel
 • Kunne sikkerhetsklareres for nivå: Hemmelig

Internasjonalisering

Moderne militær teori og praksis er internasjonal i sin natur. Dette avspeiles i pensum og undervisning. Forsvarets høgskole arbeider med internasjonaliseringsavtaler for alle studieretningene.