OPG3501 Bacheloroppgaven

Emnekode: 
OPG3501
Kursnavn på engelsk: 
Bachelor’s thesis
Studieprogram: 
Bachelor i ingeniørfag, studieretning telematikk
Credits: 
20
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2024 Vår
Eksamenssemester: 
2024 Vår
Emneansvarlig: 
Oddbjørn Pedersen
Om emnet

Studenten skal utføre en større selvstendig oppgave av tverrfaglig art, men med hovedvekt på egen fagretning. Bacheloroppgaven tar utgangspunkt i en realistisk og faglig relevant problemstilling, og legges opp slik at kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder i studiet blir benyttet. Prosjektet gjennomføres fortrinnsvis som gruppearbeid, men med mulighet for individuelle oppgaver der dette er mest hensiktsmessig. Det lages et forprosjekt med en tilhørende fremdriftsplan som skal godkjennes. Det utarbeides til slutt en skriftlig rapport etter fastsatte retningslinjer. Til hvert prosjekt er det en faglærer og en faglig veileder som følger opp prosjektet, og gir studentene støtte ved behov. Den samlede veiledningen vil i omfang være minimum 10 timer per gruppe. I emnet inngår også en innføring i vitenskapsteori og bruk av vitenskapelig metode.

Emnets temaer

 • Innføring i vitenskapsteori
 • Forprosjekt
 • Hovedprosjekt
 • Rapportskriving
 • Muntlig fremføring

Spesielle forhold knyttet til vurderingene

Prosjektet skal dokumenteres. Ved fristens utløp skal det foreligge en skriftlig rapport, samt at resultatet skal presenteres muntlig. En individuell vurdering vil bli foretatt på dette punktet, selv om man jobber i gruppe.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

 • beskrive grunnprinsippene innen vitenskapsteori
 • forklare relevante arbeidsmåter innen forsknings- og utviklingsarbeid
 • finne frem relevant litteratur som er sentral for oppgavens tema
 • faglig innsikt og forståelse som er grunnlag for fremtidige arbeidsoppgaver i Forsvaret innenfor fagfeltet

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

 • anvende relevant litteratur på en hensiktsmessig måte
 • integrere tidligere ervervet kunnskap og tilegne seg ny kunnskap for å løse nye problemstillinger
 • anvende relevant metodeverktøy og planlegge, finne løsninger og dokumentere de på en klar og ryddig måte

Generell kompetanse

Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

 • vise en positiv holdning til metode- og problemorientert arbeidsform og evne til å vurdere alternativer
 • vise forståelse for viktigheten av god planlegging og oppfølging
 • jobbe selvstendig med en oppgave over en lengre periode
Praktisk organisering og arbeidsformer

Forelesninger, prosjekt, rapportskriving og øvrig dokumentasjonsarbeid og muntlig fremføring

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole

Pensum

Relevant støttelitteratur kan bestilles til studenten på forespørsel.

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
BacheloroppgaveIndividuell 1SemesterA-F Not requiredProsjektet evalueres på grunnlag av forprosjekt, skriftlig prosjektrapport og muntlig fremføring og ser på: Arbeidsmetodikk/prosess Faglige vurderinger Vanskelighetsgrad/kompleksitet, oppgavens art og kreativitet i løsningsmetode. Oppgaven vurderes av en intern og ekstern sensor. Endelig karakter settes i et nivelleringsmøte, der eksterne og interne sensorer for alle oppgavene er representert.
Vurderinger:
Vurderingsform:Bacheloroppgave
Gruppering:Individuell
Varighet: 1
Varighetstype:Semester
Karakterskala:A-F
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Prosjektet evalueres på grunnlag av forprosjekt, skriftlig prosjektrapport og muntlig fremføring og ser på: Arbeidsmetodikk/prosess Faglige vurderinger Vanskelighetsgrad/kompleksitet, oppgavens art og kreativitet i løsningsmetode. Oppgaven vurderes av en intern og ekstern sensor. Endelig karakter settes i et nivelleringsmøte, der eksterne og interne sensorer for alle oppgavene er representert.
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Oddbjørn Pedersen