ING3511 Cybermakt

Emnekode: 
ING3511
Kursnavn på engelsk: 
Cyber power
Studieprogram: 
Bachelor i ingeniørfag, studieretning telematikk
Credits: 
5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2024 Vår
Eksamenssemester: 
2024 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk, evt. Engelsk
Emneansvarlig: 
Ida Marie Frøseth
Oddbjørn Pedersen
Om emnet

Målsetningen med emnet er å gi kadettene en innføring i anvendelse av cybermakt og innsikt i hvilke muligheter og begrensninger cyberdomenet gir for militære operasjoner. Emnet dekker sentrale nasjonale og allierte doktriner som omhandler anvendelse av cyberdomenet til å nå operative mål. Emnet skal legge det faglige fundamentet for at kadettene skal kunne fungere som spesialister og rådgivere i militære operasjoner.

Emnet bygger på ING1501 Cyberingeniørens profesjon og ING3508 Militær informasjonsinfrastruktur

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført emnet har kadetten:

  • Bred kunnskap om sentrale begreper innen cybermakt og cyberoperasjoner, basert på nasjonale og allierte doktriner og konsepter
  • Kunnskap om hva hybrid krigføring er og hvilken rolle Cyberoperasjoner spiller i slike operasjoner
  • Kunnskap om politiske, rettslige og etiske faktorer som påvirker operasjoner i cyberdomenet. Herunder det folkerettslige rammeverket som regulerer at stater kan utnytte cyberdomenet til militære formål (Jus ad bellum/in bello)
  • Kunnskap om når personvern trer i kraft og typisk tilnærming for beskyttelse og anonymisering av data
  • Kunnskap om sentrale aktører innen cybermilitær virksomhet og deres roller og ansvar, herunder grensesnittet mellom CIS støtte og cyberoperasjoner

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • Anvende kunnskap om cyberdomenet og sikkerhetspolitikk for å foreta begrunnede valg i de deler av den cybermilitære virksomhet studenten selv er en del av, på et etisk, personvernmessig og folkerettslig forsvarlig grunnlag
  • Anvende kunnskap for å gi konteksttilpasset anbefaling til operativ sjef på bakgrunn av status i cyberdomenet i den hensikt å bevare operativ handlefrihet i alle operasjonsdomener
  • Anvende kunnskap om muligheter og begrensninger cyberdomenet har på militære operasjoner på taktisk nivå, både når det gjelder CIS støtte operasjoner og defensive og offensive kapabiliteter i cyberdomenet.

Generell kompetanse

Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • Kommunisere effektivt, skriftlig og muntlig om taktiske, operative og strategiske faktorer relatert til deres arbeidsoppgave i cyberdomenet tilpasset ulike mottakere
  • Bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaring med andre. 
Praktisk organisering og arbeidsformer

Blandet læring med forelesninger, obligatorisk innleveringsoppgave, prosjektoppgave, gruppe-/plenumsdiskusjoner som krever tverrfaglig integrasjonen av kunnskap og ferdigheter.

Sensorordning

Sensur- og sensorordning gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Oppgis ved oppstart i emnet

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Semesteroppgave-1SemesterBestått / ikke bestått100Not requiredSemesteroppgaven er en innleveringsrapport(gruppe) og gruppepresentasjon som dokumenterer studentenes resultater, arbeidsprosess og refleksjoner innen emnets temaer. En obligatorisk veiledningsseanse i løpet av semesteret. Muntlig presentasjon og høring er en del av totalvurderingen. Både innleveringsrapport og muntlig presentasjon/høring må bestås.Alle
Vurderinger:
Vurderingsform:Semesteroppgave
Gruppering:-
Varighet:1
Varighetstype:Semester
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:100
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Semesteroppgaven er en innleveringsrapport(gruppe) og gruppepresentasjon som dokumenterer studentenes resultater, arbeidsprosess og refleksjoner innen emnets temaer. En obligatorisk veiledningsseanse i løpet av semesteret. Muntlig presentasjon og høring er en del av totalvurderingen. Både innleveringsrapport og muntlig presentasjon/høring må bestås.
Hjelpemidler:Alle
Forfattere: 
Ida Marie Frøseth
Oddbjørn Pedersen