ING3506 Rolle og kommunikasjon 2

Emnekode: 
ING3506
Kursnavn på engelsk: 
Role and communication 2
Studieprogram: 
Bachelor i ingeniørfag, studieretning telematikk
Credits: 
5
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2024 Vår
Eksamenssemester: 
2024 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk, evt. Engelsk
Emneansvarlig: 
Elisabeth Désirée Eriksen
Om emnet

Hensikten med emnet er å tilføre studentene kulturforståelse og interkulturelle kommunikasjonsferdigheter som grunnlag for internasjonale operasjoner og samarbeid.

Emnet skal utvikle studentenes forståelse av sin rolle som cyberingeniører i Forsvaret og for ledelse av Communication and Information Systems(CIS)- og cyberoperasjoner både i inn- og utland.

Emnet bygger på ING1501 Cyberingeniørens profesjon, ING3501 Rolle og kommunikasjon 1 og OR5-utdanning

Emnets temaer

 • Kulturforståelse, kultur og forhandling om mening.
 • Kommunikasjonsmodeller og kulturfiltermodellen.
 • Interkulturell kompetanse og forståelse.
 • Kulturelle særtrekk og håndtering av kulturrelaterte problemstillinger der norske styrker er bidragsytere.
 • Genderperspektivet og innvirkning på operasjoner.
 • Forståelse av ulike typer militære Communication and Information(CIS)-/cyberoperasjoner nasjonalt og internasjonalt
 • Kulturrelaterte problemstillinger innad i Forsvaret og hos våre samarbeidspartnere i internasjonale operasjoner
 • Lederskap i cyberdomenet

Spesielle forhold knyttet til vurderingene

Begge vurderingsenheter må bestås for å bestå hele emnet. Hvis stryk i en av vurderingene blir det kontinuasjon i denne vurderingen med de samme rammer som ordinær vurdering.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

 • beskrive kulturelle referanserammer og deres betydning for militære operasjoner og internasjonalt samarbeid.
 • beskrive kommunikasjonsmodeller og ulike kommunikasjonsformers betydning i en interkulturell kontekst.
 • beskrive kulturens og språkets (verbal/nonverbal) betydning i flernasjonale avdelinger og staber.
 • beskrive ledelse av militære Communication and Information Systems(CIS)- og cyberoperasjoner nasjonalt og internasjonalt.
 • beskrive militærkulturer i de norske våpengrener/bransjer og hos andre nasjoner, herunder rollen som spesialist og rollen som offiser.

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

 • tilpasse sin adferd og uttrykksform til den aktuelle kulturelle og militære konteksten.
 • samarbeide effektivt i en flerkulturell avdeling.
 • utvikle en god forståelse for sin rolle som cyberingeniører og for lederskap i cyberdomenet

Generell kompetanse

Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

 • demonstrere en grunnholdning til egen og andres kultur og religion preget av respekt, trygghet, åpenhet og toleranse.
 • anvende genderperspektiv og tilpasse sine handlinger til den aktuelle historiske, kulturelle og politiske konteksten.
 • bli bevisst på egen rolle som militær cyberingeniør og på ledelse av militære Communication and Information Systems(CIS)- og cyberoperasjoner generelt, og første tjenestested spesielt.
 • tilpasse utøvelsen av sin rolle hensiktsmessig til endrede forutsetninger, herunder innad i ulike forsvarsgrener i Norge og i samarbeid med andre nasjoner
Praktisk organisering og arbeidsformer

Forelesninger, oppgaveløsning, gruppe-/plenumsdiskusjoner, refleksjonslogg, nyhetsbriefer på engelsk, «Letter of Introduction» og tilfellestudier

Sensorordning

Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole

Pensum
 • Dahl, Ø (2013): Møter mellom mennesker. Innføring i interkulturell kommunikasjon. (2. utg.) Oslo: Gyldendal akademisk forlag. ISBN/EAN: 9788205446847 
 • Olsen, B., Øian, H. (red.)(2007): Hvorfor skyter de? Konflikt og kulturforståelse i internasjonale militære operasjoner. (1. utg) Oslo: Cappelen akademisk. ISBN: 9788202274078 - Utdrag
 • Utvalgt litteratur om selvvalgte kulturer/internasjonale konflikter m.m..
 • Forsvarets verdigrunnlag (2018). Hentet fra: https://forsvaret.no/fakta/historie-oppdrag-verdier/forsvarets-verdiar/f...
 • FHS/STS (2019): Forsvarets fellesoperative doktrine (2019) (1. opplag) ISBN: 978-82-93114-99-4 - Utdrag
 • Current affairs
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Individuell fagoppgaveIndividuell2TimerBestått / ikke bestått50% Not required Skoleprøve, tema interkulturell kommunikasjon
Presentasjon-30MinutterBestått / ikke bestått50%Not requiredMuntlig presentasjon individuell/gruppe Tema: Din rolle/ditt lederskap som militær cyberingeniør i ny avdeling og ledelse av CIS- og cyberoperasjoner generelt ved nytt tjenestested. Personell som skal til samme avdeling kan evt gjennomføre presentasjonen sammen. Minimum en veiledningssamtale før fremføring.
Vurderinger:
Vurderingsform:Individuell fagoppgave
Gruppering:Individuell
Varighet:2
Varighetstype:Timer
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:50%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar: Skoleprøve, tema interkulturell kommunikasjon
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Presentasjon
Gruppering:-
Varighet:30
Varighetstype:Minutter
Karakterskala:Bestått / ikke bestått
Andel:50%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Muntlig presentasjon individuell/gruppe Tema: Din rolle/ditt lederskap som militær cyberingeniør i ny avdeling og ledelse av CIS- og cyberoperasjoner generelt ved nytt tjenestested. Personell som skal til samme avdeling kan evt gjennomføre presentasjonen sammen. Minimum en veiledningssamtale før fremføring.
Hjelpemidler:
Forfattere: 
Elisabeth Désirée Eriksen