ING3509 Militære IKT-systemer

Emnekode: 
ING3509
Kursnavn på engelsk: 
Military ICT Systems
Studieprogram: 
Bachelor i ingeniørfag, studieretning telematikk
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2023 Høst
Eksamenssemester: 
2023 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Emneansvarlig: 
Ida Marie Frøseth
Om emnet

Gjennom emnet blir studentene i stand til å planlegge, etablere, tilpasse, drifte og beskytte militære informasjons- og kommunikasjonssystemer. Undervisningen er fokusert på de tekniske aspektene ved militær anvendelse av informasjons- og kommunikasjonsteknlogi, og har stort innslag av praksis.

Emnet er inndelt i tre moduler. Modul 1 gir en orientering av rammene for interoperabilitet i et allianseperspektiv, samt innføring i hvordan sentrale militære IKT-plattformer, tjenester og applikasjoner er designet og kan  konfigureres og driftes. Modul 2 gir et innblikk i hvilke tekniske særutfordringer som er tilstede når IKT anvendes i militære operasjoner og hvordan Forsvaret tilnærmer seg disse, mens modul 3 gir en grunnleggende forståelse for de IKT-relaterte utfordringer innføring av nye kapabiliteter bringer med seg for militære avdelinger.

Emnet bygger på ING1501 Cyberingeniørens profesjon, ING1506 Datakommunikasjon, ING2506 Telekommunikasjon, ING2503 Informasjonssikkerhet, ING1503 Programmering og digitalteknikk ING1507 Datamaskinarkitektur, ING2504 Operativsystemer, INGTS401 Telekommunikasjon og ING3508 Militær informasjonsinfrastruktur

Emnets temaer

Modul 1:

 • Interoperabilitet og Federated Mission Networking (FMN)
 • Virtualisering og Cloud Computing
 • Sentrale standarder for militære IKT-tjenester
 • Forsvarets sikre plattform for taktisk nivå med utvalgte tjenester

Modul 2:

 • Distribuerte systemer
 • Sentrale protokoller i Forsvarets kommunikasjon infrastruktur. Herunder muligheter og begreninsningener i Forsvarets mobile, taktiske og statiske kommunikasjonsinfrastruktur.

Modul 3:

 • Innovasjonsprosjekt for IKT-løsninger på taktisk nivå.

Spesielle forhold knyttet til vurderingene

Alle vurderinger i emnet må bestås. Ved stryk gjennomføres kontinuasjon i den vurderingen kandidaten har strøket i.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten kan:

 • Forklare sentrale avveininger og særhensyn ved design og dimensjonering av militære IKT-systemer
 • Forklare sentrale problemstillinger fra teori om distribuerte systemer
 • Forklare begrepet interoperabilitet i nasjonal og alliert sammenheng og gi eksempler på tekniske løsninger og utfordringer som Forsvaret står overfor innen dette området
 • Forklare muligheter og begrensninger tilknyttet til Forsvarets ulike kommunikasjonsinfrastruktur løsninger
 • Gjengi hvilke sentrale verktøy og prosedyrer som brukes for administrasjon og driftsmessig overvåkning av Forsvarets IKT-systemer

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Bidra til utarbeidelse av konsept for bruk av IKT/samband i militære avdelinger på taktisk nivå
 • Bidra til planlegging av samband i militære operasjoner på taktisk nivå
 • Konfigurere og drifte taktisk kommunikasjonsinfrastruktur
 • Sikre, Konfigurere og drifte militære IT-plattformer med tilhørende tjenester til bruk i militære operasjoner på taktisk nivå
 • Automatisere enkle driftsoppgaver

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • Bidra til IKT-relaterte operative plan- og beslutningsprosesser, samt prosesser for utvikling av organisasjon, trening og øving, materiell, ledelse, undervisning og interoperabilitet
 • Formidle sine kunnskaper og erfaringer med andre på en hensiktsmessig måte, både skriftlig og muntlig, og kan samarbeide i gruppe
 • Fungere som rådgiver for sjefer og sambandsplanleggere med tanke på bruk og utnyttelse av systemene, samt avhengigheter mellom IKT-systemer
Praktisk organisering og arbeidsformer

Forelesninger, obligatoriske øvinger, laboratoriearbeid og ekskursjon.

Antall obligatoriske øvinger bestemmes ved oppstart av emnet.

Sensorordning

Sensur- og sensorordning gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studie og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Pensum

Siste utgave av:

Ida Marie Frøseth og Anders Fongen. Kompendium om militære IKT-systemer

Diverse designdokumenter og driftshåndbøker for Forsvarets IKT-systemer

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
FordypningsoppgaveGruppe 1SemesterA-F35%Not requiredGruppebasert. Omhandler modul 1.Alle
Skriftlig eksamenIndividuell2TimerA-F30%Not required Modul 2Ingen
FordypningsoppgaveGruppe1SemesterA-F35%Not requiredGruppebasert, Innovasjonsprosjekt, modul 3Alle
Vurderinger:
Vurderingsform:Fordypningsoppgave
Gruppering:Gruppe
Varighet: 1
Varighetstype:Semester
Karakterskala:A-F
Andel:35%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Gruppebasert. Omhandler modul 1.
Hjelpemidler:Alle
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:2
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:30%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar: Modul 2
Hjelpemidler:Ingen
Vurderingsform:Fordypningsoppgave
Gruppering:Gruppe
Varighet:1
Varighetstype:Semester
Karakterskala:A-F
Andel:35%
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Gruppebasert, Innovasjonsprosjekt, modul 3
Hjelpemidler:Alle
Forfattere: 
Ida Marie Frøseth
Espen Flydahl
Oddbjørn Pedersen