Bachelor i ingeniørfag, studieretning telematikk

Dette studiet er et av to studier som må gjennomføres og bestås på Cyberingeniørskolen. Det andre studiet finner du her. Utdanningen ved Cyberingeniørskolen, som består av disse to studiene har en varighet på 6 semester (3 år).

Cyberingeniøren etablerer og opprettholder militære avdelingers evne til å  benytte informasjons- og kommunikasjonsteknologi under alle forhold. Hun er en robust soldat med god forståelse av taktisk situasjon og den overordnede konteksten operasjonen foregår i. Ingeniøren gjør gode vurderinger og beslutninger som resulterer i effektiv utnyttelse av teknologi  for å nå operative mål. 

En cyberingeniør kan tjenestegjøre  i alle forsvarsgrener og miljøer. Cyberingeniøren evner å etablere gode relasjoner, kommunisere og samarbeide med personell både fra eget og annet fagområde, samt på tvers av nasjonalitet.

Studiet ved FHS/Cyberingeniørskolen følger rammeplan for ingeniørutdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD) i 2011.

Noen emner undervises av forelesere/lærere fra NTNU Gjøvik, de emner dette gjelder kommer fram av gjeldende emnebeskrivelser. For skoleåret 2018-2019 vil disse emnene følge FHS/CIS sine emnebeskrivelser og forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

 • Organisering

  Heltid
 • Studiepoeng

  180
 • Søknadsfrist

  15. april 2020
 • Startsemester

  Høst

Innhold

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført studium har kandidaten

 • bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget, relatert til cyberdomenet og rollen som cyberingeniør. Kandidaten har kunnskap om elektromagnetisme og signalbehandling, og har bred kunnskap om elektriske komponenter, kretser og systemer. Kandidaten har kunnskap om problemløsning, programvareutvikling og prinsipper for oppbygging av datasystemer og nettverk. Kandidaten har bred kunnskap om data- og telekommunikasjon, informasjonssikkerhet og militære operasjoner i cyberdomenet.
 • grunnleggende kunnskaper innen matematikk, naturvitenskap - herunder elektromagnetisme - og relevante samfunns- og økonomifag og om hvordan disse kan integreres i elektrofaglig problemløsning.
 • evne til å selvstendig oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med relevante avdelinger i Forsvaret, fagmiljøer og praksis.
 • kunnskap om teknologiens historie og utvikling med vekt på informasjons- og kommunikasjonsteknologi, cyberingeniørens rolle i Forsvaret og i samfunnet, og konsekvenser av utvikling og anvendelse av teknologi.
 • kunnskap om til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor sitt fagområde, samt relevante  metoder og arbeidsmåter innenfor elektro- og informasjonsteknologifaget, i rollen til en cyberingeniør. 

Ferdigheter

Etter fullført studium kan/har kandidaten

 • anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor elektro- og informasjonsteknologifaget og begrunne sine valg.
 • ingeniørfaglig digital kompetanse, kan arbeide i relevante laboratorier og behersker målemetoder, feilsøkingsmetodikk, bruk av relevante instrumenter og programvare, som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid som cyberingeniør.
 • identifisere, planlegge, koordinere og gjennomføre konfigurasjon, installasjon, drift, forsvar av nettverk og informasjonsinfrastruktur, ingeniørfaglige prosjekter, forsøk og eksperimenter, både selvstendig og i team.
 • finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • kan gjennomføre utvikling, kvalitetssikring og realisering av bærekraftige produkter, systemer og løsninger, til Forsvarets og samfunnets nytte. Kandidaten kan dessuten bidra til nytenkning, innovative og effektive løsninger, også under stressede situasjoner og ved mangel på ressurser. 

Generell kompetanse

Etter fullført studium kan/har kandidaten

 • utøve sin profesjon innenfor en militær infrastruktur, hvor særskilte krav stilles, som forsvarbarhet, tilgjengelighet, pålitelighet, fysisk robusthet og mobilitet. Kandidaten forstår hvordan profesjonen utøves hensiktsmessig i relasjon til mennesker og ulike kulturer. Kandidaten har grunnleggende innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av profesjonsutøvelsen og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
 • reflektere over egen faglig utøvelse som cyberingeniør også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse egen faglig utøvelse til den aktuelle arbeidssituasjon. Kandidaten er bevisst sitt etiske og holdningsmessige ansvar ved håndtering av høygradert informasjon.
 • formidle elektrofaglig og informasjonsteknologisk kunnskap til ulike målgrupper både i og utenfor Forsvaret, skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre denne teknologiens betydning, konsekvens og operative effekt.
 • bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor en cyberingeniør sitt fagområde og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Undervisningsmetoder

Organisering og arbeidsmåter

I studiet benyttes varierte undervisnings- og arbeidsformer. Felles for de fleste emner er forelesninger, gruppearbeid, obligatoriske innleveringer og praksis.

Arbeids-, lærings-, og vurderingsformer

Studiet benytter ulike vurderingsformer, både tradisjonelle, som skriftlige og muntlige eksamener, og også vurderinger knyttet til praksisarenaer. Godkjente obligatoriske arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen i samtlige emner som har obligatoriske arbeidskrav. Omfang, antall og form varierer mellom emnene.

Karaktersetting i ingeniøremnene
Studiet følger forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole. Hovedkarakterer (sluttkarakter i hvert enkelt emne) gis som bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått). Fastsettelse av hovedkarakter baseres på en prosentfordeling av delevalueringer som beskrevet under «vurderingsformer» i den enkelte emnebeskrivelse. Se samme forskrift når det gjelder beskrivelsen av hver enkelt karakter.

Plagiat
I henhold til «lov om opphavsrett til åndsverk m.v.» er det ikke lov til å presentere andres arbeid som sitt eget, plagiat, herunder også manglende kildehenvisning og/eller klar markering av sitat. Dette regnes som juks/fusk. Det vises til Åndsverksloven, Kunnskapsdepartementets rundskriv F005-06,
Forskrift om felles klagenemd for behandling av klagesaker, Forvaltningsloven, Lov om universiteter og høyskoler, samt Forsvarets høgskoles egen eksamensforskrift. I tillegg er plagiat et brudd på Forsvarets verdigrunnlag, respekt, ansvar og mot. En skriftlig advarsel gis ved oppdagelse av plagiat. Ved gjentagelse vil dette medføre skoleråd.

Evaluering og kvalitetssikring

Det gjennomføres skriftlig og muntlig evaluering etter avsluttet emne og semester som en del av FHS kvalitetssikringssystem.

Sensorordning

Sensur og sensorordning gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Nasjonale føringer

FHS/CIS er underlagt bestemmelsene i Universitets- og høgskoleloven med de unntak som fremkommer av forskrift om delvis innlemmelse av Forsvarets høgskoler under lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høgskoler. Av sistnevnte fremkommer det at skolen er underlagt militær kommando, disiplinærmyndighet og regler for opptak til og beskikkelse fra militære skoler. Videre er studiet ved CIS underlagt forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Studieplanansvarlig: 

Geir Arne Bunde

Oddbjørn Pedersen

Forfattere: 

Oddbjørn Pedersen

Geir Arne Bunde

Dag Kjønø