TM4100 Fartøysteknisk verkstedskurs

Emnekode: 
TM4100
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i elektro og automasjon
Credits: 
0
Undervisningssemester: 
2018 Høst
2019 Høst
2020 Høst
Om emnet

Styrt verkstedsopplæring skal gjøre elektro/automasjon kadettene i stand til å planlegge, gjennomføre og lede monterings-, reparasjons – og vedlikeholdsarbeid innenfor fagområdet elektro/automasjon. Det fartøystekniske verkstedkurset skal tilføre elektro/automasjon kadettene kunnskaper og ferdigheter på maritime elektriske anlegg, maskineri og skipsteknisk materiell de vil arbeide med i Marinen. Målet er at de er best mulig rustet til å utføre rutinemessig og uforutsette vedlikehold/reparasjons oppgaver på skipsteknisk materiell i henhold til rutiner og direktiver for materiellforvaltningen. Opplæringen skal gi praktiske ferdigheter nødvendig for havaribekjempelse og kontroll.

Innholdet skal, sammen med resterende verkstedteknisk opplæring, dekke verkstedstekniske krav gitt i STCW- konvensjonen av 1978 med tillegg av 2010 og FOR 2011-12-22 nr.1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk. Opplæringen skal gi forståelse og innsikt i verkstedteknisk infrastruktur, organisering og styring.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Installasjon, feilsøking og feilretting i maritime elektriske anlegg
 • Vedlikeholdsrutiner og oppgaver på hjelpemaskineri og andre skipstekniske systemer i Marinen
 • Styrende dokumenter og organisering /systemer for vedlikehold. Planlegging og styring
 • Prinsipper og vedlikehold av navigasjonsutstyr og kommunikasjonssystemer
 • Teknisk dokumentasjon og føring av gjeldende bøker.

Ferdigheter

 • Kan overhale og inspisere de vanligste elektriske anlegg og hjelpesystemer ombord på marinens fartøyer.
 • Anvende kunnskap om vedlikehold og reparasjon på praktiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • Reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • Finne, vurdere og bruke fagstoff til å løse en problemstilling
 • Beherske relevante verktøy og metoder for vedlikehold av elektriske maskiner ombord på skip.

Generell kompetanse

 • Arbeider sikkert ved vedlikehold og reparasjoner
 • Forståelse for nøyaktighet og orden ved verkstedarbeid
 • Har innsikt i infrastruktur og organisering av Forsvarets verksteder
 • Planlegge å gjennomføre vedlikeholdsoppgaver alene og som deltager i en gruppe, og i henhold til gitte retningslinjer
 • Kan formidle problemstillinger og løsninger med verkstedpersonell
 • Utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette kunne bidra til utvikling av god praksis.
Praktisk organisering og arbeidsformer

Kurset gir fartøyrettet verkstederfaring. Elektro/automasjon offiserene skal delta i flest mulig arbeidsoppgaver innen 3.linjes vedlikehold rettet mot maritime elektriske anlegg og skipsteknisk materiell i Marinen.

Koordinering

Emner er listet i Registreringsbok, Verkstedteknisk opplæring marineingeniør elektro/automasjon kadetter ved Sjøkrigsskolen. Fartøysteknisk verkstedkurs er del 3 av Sjøkrigsskolens styrte verkstedsopplæring. Emnet forutsetter gjennomført Sjøkrigsskole slik at elektro/automasjon offiserene har teoretiske kunnskap og praktiske ferdigheter for aktiv deltakelse i demontering, vedlikehold og montering av maritime elektriske anlegg og skipsteknisk utstyr.

Kurset gjennomføres sammenhengende eller delt om høsten etter endt Bachelorprogram.

Arbeidsmåter

 • Gjennomgang av pensum med bruk av øvelser/oppgaver samt spørsmål/diskusjoner
 • Opplæringen gjennomføres på verkstedene til Forsvaret, FLO/TV – Maritime systemer; og Kysteskadrens fartøystreningssentre, iht til denne emneplan og Sjøkrigsskolens Registreringsbok verkstedteknisk opplæring marineingeniør elektro/automasjon kadetter ved Sjøkrigsskolen.

Arbeidskrav

 • Obligatorisk deltagelse i undervisning
 • Utføre pålagte oppgaver

Kadetter signerer i registreringsboken etter utføring av enkelt aktiviteter med dato og signatur. Registreringsboken signeres/stemples av opplæringsansvarlig for det respektive delemner.

Supplerende opplysninger

STCW-kode: A-III/6 og A-III/7

STCW-funksjon:

 • Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på det operative og støttenivået.
 • Vedlikehold og reparasjoner på det operative og støttenivået.
 • Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative og støtte nivået
 • Veiledning om opplæring og sertifisering av elektrotekniske offiserer
Pensum

Pensum

 • HMS – oljerelaterte/løsemidler, aktuelt regelverk
 • Kjennskap til forholdsregler for å hindre forurensning av havmiljøet
 • Løfteteknikk/utstyr /prosedyrer og regelverk
 • Sikkerhetstiltak som skal treffes for å sikre et trygt arbeidsmiljø og for bruk av håndverktøy, maskinverktøy og måleinstrumenter.
 • Sikkerhetstiltak som skal treffes for reparasjoner og vedlikehold, herunder sikker isolering av maskineri og utstyr som er påkrevd før personell tillates å arbeide på slikt maskineri eller utstyr.
 • Vedlikeholde og reparasjon av utstyr på elektriske anlegg, instrumenttavler, elektriske motorer, generatorer, effektbrytere og kontrollsystemer
 • Installasjon, feilsøking og feilretting i maritime elektriske anlegg
 • Vedlikehold av belysningsanlegg
 • Metoder for å utføre sikre nød- eller midlertidige reparasjoner på elektriske maskiner og anlegg
 • Vedlikehold av elektriske motorer, lagerbytte og oppretting av akselsystemer
 • Kapslingsarter og elektrisk utstyr i ex-områder
 • Prinsipper og vedlikehold av navigasjonsutstyr og kommunikasjonssystemer
 • Elektro hydrauliske kontrollsystemer
 • Elektro pneumatiske kontrollsystemer
 • Bruk av riktig spesialverktøy og måleinstrumenter
 • Lese og tolke tekniske tegninger, diagrammer for røropplegg, hydraulikk og pneumatikk samt elektriske og elektroniske diagrammer tilhørende en fremdrift/hjelpemotor
 • Innføring i hjelpesystemer, regulator og sensorer for en dieselmotor. Bruke dokumentasjon og tegninger.
 • Hjelpesystemer: Starteluftkompressor, Gassoljeseparator, Hydraulikk, Pneumatikk, Kjøle og ventilasjonsanlegg, Sjøkjølevannsystem, Ferskvannsproduksjon, Havari og stasjonære slukkeanlegg.

Litteratur

 • Tegninger og håndbøker på elektrisk/maskinteknisk utstyr.
 • Kurskompendier fra fartøytreningssentre.

Registreringsbok verkstedteknisk opplæring marineingeniør elektro/automasjon kadetter ved Sjøkrigsskolen, (under utarbeidelse)

VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Praksis- -Gjennomført Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:-
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Gjennomført
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Praktiske oppgaver15Uke(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Praktiske oppgaver
Varighet:15
Varighetstype:Uke(r)
Kommentar: