TM3080 Fartøysteknisk kurs

Emnekode: 
TM3080
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i maskinfag
Credits: 
0
Undervisningssemester: 
2018 Høst
2019 Høst
2020 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Forkunnskapskrav, emneliste: 
TM0011 Grunnleggende verkstedsopplæring
TM2071 Maskin- og motorvedlikeholdskurs
Om emnet

Styrt verkstedsopplæring skal gjøre maskinkadettene i stand til å planlegge, gjennomføre og lede monterings-, reparasjons – og vedlikeholdsarbeid innenfor fagområdene maskin, skrog og elektro/automasjon.

Det fartøystekniske verkstedkurset skal tilføre maskinkadettene kunnskaper og ferdigheter på maskineri og skipsteknisk materiell de vil arbeide med i Marinen. Målet er at de er best mulig rustet til å utføre rutinemessig og uforutsette vedlikehold/reparasjons oppgaver på skipsteknisk materiell i henhold til rutiner og direktiver for materiellforvaltningen.  Opplæringen skal gi praktiske ferdigheter nødvendig for havaribekjempelse og kontroll.

Innholdet skal, sammen med resterende verkstedteknisk opplæring, dekke verkstedstekniske krav gitt i STCW- konvensjonen av 1978 med tillegg av 2010 og FOR 2011-12-22 nr.1523: Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.

Opplæringen skal gi forståelse og innsikt i verkstedteknisk infrastruktur, organisering og styring.

Læringsutbytte

Etter endt utdanning skal offiseren ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

 • Vedlikeholdsrutiner og oppgaver på hoved-, hjelpemaskineri og andre skipstekniske systemer i Marinen
 • Vedlikeholdsrutiner og oppgaver på skrog og skrogsystemer i Marinen
 • Styrende dokumenter og organisering /systemer for vedlikehold. Planlegging og styring
 • Teknisk dokumentasjon og føring av gjeldende bøker.

Ferdigheter

 • Kan overhale og inspisere de vanligste elektro-, maskin- og motorkomponenter samt skrog og skrogsystemer ombord på marinens fartøyer.
 • Anvende kunnskap om vedlikehold og reparasjon på praktiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • Reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • Finne, vurdere og bruke fagstoff til å løse en problemstilling
 • Beherske relevante verktøy og metoder for tyngre vedlikehold av større maskin- og motorkomponenter ombord på skip.

Generell kompetanse

 • Arbeider sikkert ved vedlikehold og reparasjoner
 • Forståelse for nøyaktighet og orden ved verkstedarbeid
 • Har innsikt i infrastruktur og organisering av Forsvarets verksteder
 • Planlegge å gjennomføre vedlikeholdsoppgaver alene og som deltager i en gruppe, og i henhold til gitte retningslinjer
 • Kan formidle problemstillinger og løsninger med verkstedpersonell
 • Utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
Praktisk organisering og arbeidsformer

Kurset gir fartøyrettet verkstederfaring. Maskinoffiserene skal delta i flest mulig arbeidsoppgaver innen 3.linjes vedlikehold rettet mot utvalgte motorer og skipsteknisk materiell i Marinen.
Emner er listet i Registreringsbok, Verkstedteknisk opplæring marineingeniør maskin kadetter ved Sjøkrigsskolen.  Maskinoffiserene fyller selv ut og registrerer arbeid utført på anviste deler i boken med signatur.  Kursledere signerer og stempler på egen plass.

Organisering og koordinering

Fartøysteknisk verkstedskurs er del 3 av Sjøkrigsskolens styrte verkstedsopplæring. Emnet forutsetter gjennomført Sjøkrigsskole slik at maskinoffiserene har teoretiske kunnskap og praktiske ferdigheter for aktiv deltakelse i demontering, overhaling og montering av skipsteknisk utstyr.

Kurset gjennomføres sammenhengende eller delt om høsten etter endt bachelorprogram.

Arbeidsmåter

 • Gjennomgang av pensum med bruk av øvelser/oppgaver samt spørsmål/diskusjoner
 • Opplæringen gjennomføres på verkstedene til Forsvaret, FLO/TV – Maritime systemer; og Kysteskadrens fartøystreningssentre, iht til denne emneplan og Sjøkrigsskolens Registreringsbok verkstedteknisk opplæring marineingeniør maskin kadetter ved Sjøkrigsskolen.

Arbeidskrav

 • Obligatorisk deltagelse i undervisning
 • Utføre pålagte oppgaver

Kadetter signerer i registreringsboken etter utføring av enkelt aktiviteter med dato og signatur. Registreringsboken signeres/stemples av opplæringsansvarlig for det respektive delemner.

Evaluering og kvalitetssikring

Godkjent fagråd Teknologi, juni 2009

Supplerende opplysninger
 • STCW-kode: A-III/1, A-III/2

 • STCW-funksjon:

  • Maskineri på det operative og ledelsesnivå

  • Vedlikehold og reparasjon på det operative og ledelsesnivå

  • Elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner på det operative nivå

  • Kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord på det operative nivå

  • Elektro, elektronikk og kontrollsystemer på ledelsesnivå

Pensum

Pensum

 • HMS – oljerelaterte/løsemidler, aktuelt regelverk

 • Løfteteknikk/utstyr /prosedyrer og regelverk

 • Sikkerhetstiltak som skal treffes for å sikre et trygt arbeidsmiljø og for bruk av håndverktøy, maskinverktøy og måleinstrumenter.

 • Sikkerhetstiltak som skal treffes for reparasjoner og vedlikehold, herunder sikker isolering av maskineri og utstyr som er påkrevd før personell tillates å arbeide på slikt maskineri eller utstyr.

 • Bruke passende verktøy for monteringer og reparasjoner på ventiler som typisk utføres ombord på skip og i verkstedet

 • Vedlikehold og reparasjon av BRAVO 12, MTU 396, gassturbin LM2500 og vedlikeholdsplanlegging.  Bruke verktøy og måleutstyr i forbindelse med dette samt bruk av dokumentasjon og tegninger.

 • Vedlikehold/reparasjon av hjelpesystemer, Starteluftkompressor, Gassoljeseparator, Hydraulikk - videregående, Pneumatikk, Kjøle og ventilasjonsanlegg, Sjøkjølevannsystem, Ferskvannsproduksjon, Havari og stasjonære slukkeanlegg.

 • Vedlikehold/reparasjon av høytrykkssystemer. Trykkluft og hydraulikk systemer – metoder og sertifiseringsregimet.

 • Vedlikehold/reparasjon av elektriske systemer, Videregående praktisk på skipselektriske anlegg, feilsøking på anlegg og generator, Installasjon av startesystem og videre innføring i PLS.

 • Vedlikehold /reparasjon av skrog og skrogsystemer, Dokking, akslinger og akslingssystemer, koblinger, propell, gir, ror, stabilisatorer, fundamenter, oppheng, ventilasjons, brennolje,- ferskvann - og sjøvannssystemer,  tanker, sjøkasser, anti-korrosjons- og malingssystemer.

Litteratur

 • Maskintegninger og håndbøker på maskin/motorteknisk utstyr.
 • Kurskompendier fra fartøytreningssentre.
 • Sjøkrigskolen (G Strand og M Kluck), avdeling for teknologi, Registreringsbok verkstedteknisk opplæring marineingeniør maskin kadetter ved Sjøkrigsskolen, SKSK trykkeri,
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Praksis- -Gjennomført Not required
Vurderinger:
Vurderingsform:Praksis
Gruppering:-
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:Gjennomført
Andel:
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Praktiske oppgaver15Uke(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Praktiske oppgaver
Varighet:15
Varighetstype:Uke(r)
Kommentar: