TM3052 Maskinkonstruksjon

Emnekode: 
TM3052
Studieprogram: 
Bachelor i militære studier - Lederskap med fordypning i maskinfag
Credits: 
10
Studienivå: 
Syklus 1
Undervisningssemester: 
2019 Høst
Eksamenssemester: 
2019 Høst
Undervisningsspråk: 
Norsk
Om emnet

Emnet skal gi offiseren kunnskap innen maskinkonstruksjon med vekt på materialvalg og dimensjonering av maskinelementer som er av betydning for tjenesten som maskinoffiser i Marinen. Det skal danne et godt faglig grunnlag for bacheloroppgaven og videre spesialisering.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt utdanning har offiseren kunnskap om:

 • de grunnleggende prinsipper for  maskinkonstruksjoner.
 •  maskindelers utforming, virkemåte, mekaniske styrke og begrensninger. 
 • sammensetning av maskindeler til maskiner.
 • grunnleggende egenskaper til metalliske materialer, polymerer og kompositter
 • relasjoner mellom materialers strukturer og egenskaper
 • materialer som nyttes i marine- og maskinkonstruksjoner, fordeler og ulemper og deres korrosive egenskaper.
 • praktisk og teoretisk innsikt i materialprøving og laboratoriearbeider.
 • kjennskap til gjeldende regelverk på disse områdene.

Ferdigheter  

Etter endt utdanning er offiseren i stand til å:

 • nytte dataverktøy for framstilling av tekniske tegninger i 2D og 3D format samt foreta enkel styrkeanalyse av enkle geometrier
 • beregne pasninger og toleranser
 • analysere to-dimensjonale  statiske og dynamiske belastninger på maskindeler
 • dimensjonere maskindeler mot flyting, knekking, utmatting, siging og sprekkvekst
 • dimensjonere sveise-  og skrueforbindelser for flyting og utmatting.
 • velge egnet kule eller rullelager og beregne sannsynlig levetid for sammensatte belastninger.
 • dimensjonere reimdrevet overføring ift ønsket moment og turtall.
 • beregne krefter på tannhjul
 • treffe fornuftige materialvalg og vurdere hensiktsmessig korrosjonsbeskyttelse av marine konstruksjoner.
 • bruke måleutstyr på laboratoriet, samt kunne framstille og tolke måledata

Generell kompetanse 

Etter endt utdanning er offiseren i stand til å kommunisere med andre om maskinkonstruksjon og materialer både muntlig, skriftlig og i et formelapparat.  Offiseren har et forhold til konstruksjonsprinsipper for utvalgte maskindeler og kan erverve mer kunnskap innen emnet.

Praktisk organisering og arbeidsformer

Koordinering

Emnevalget koordineres med verkstedopplæringen, skipsteknisk seilas, Matematikk 1, 2 og 3, Fysikk og kjemi, Mekanikk, Fluid- og termodynamikk, Engelsk, Skips- og motorlære og Marint maskineri og systemer.

Arbeidsmåter

Det skal legges vekt på å bruke eksempler fra tjenesten som illustrasjon av emnet

 • Gjennomgang av pensum med bruk av spørsmål/diskusjoner
 • Regneøvelser og oppgavegjennomgåelse av elev/lærer
 • Elevframføringer, obligatoriske innleveringer, veiledning og selvstudium
 • Laboratorieøvelser og datasimuleringer
 • Prøver

Arbeidskrav

 • Obligatorisk deltagelse i undervisning
 • Veiledning
 • Obligatoriske innleveringer og prøver
 • 20 - 25t laboratoriearbeid og godkjente labøvelser
Evaluering og kvalitetssikring

Godkjent fagråd Teknologi, 22.02.2013

Supplerende opplysninger
 • STCW-kode: A-III/1, A-III/2
 • STCW-funksjon
  • Vedlikehold og reparasjoner på operative- og ledelsesnivået
  • Maskineri på ledelsesnivå
Pensum

Pensum

 • Videreføring av data-assistert tegne- og konstruksjonsverktøy.
 • Toleranse og pasninger, standarder
 • Metallenes mekaniske egenskaper, elastisitetsmodul, strekkfasthet, flytegrense, hardhet og duktilitet, bruddseighet og utmatting. Materialprøver, ikke- destruktive og destruktive. Laboratorieøvelser
 • Dislokasjoner, styrking av metaller, varmebehandling
 • Materialfeil
 • Fasediagrammer, overganger og termiske prosesser
 • Stål og støpejern, fremstilling. Legeringselementene i jern og stål
 • Støping og sveising, kvaliteter og kontrollmetoder.
 • Metalliske belegg og pulvermetallurgi.
 • Ikke-jern metaller.
 • Polymerer og kompositter
 • Korrosjon, slitasje. Korrosjonsvern
 • Lastbestemmelse av to-dimensjonale tilfeller for statiske og dynamiske forhold
 • Dimensjoneringsprinsipper, flythypoteser, knekking, utmatting, siging og sprekkvekst
 • Sammenføyningsmetoder, sveise og skrueforbindelser. Styrke og utmattingsanalyse. Forspenning, tilsettingsmoment, diagrammer
 • Kule og rullelager, glidelager. Kontaktspenninger, dimensjonering, levetid
 • Akseltetninger
 • Remdrift
 • Skruemekanismen, tannhjul og gir
 • Skallkonstruksjoner, membranspenninger. Trykkskrog og trykkbeholdere
 • Maskinforskriften og forskrifter om trykkpåsatt utstyr

Litteratur

 1. Norton, Robert L, Machine design, fifth edition.
  Pearson/Prentice Hall,  ISBN-13: 9780133356717
 2. William D. Callister og David G. Rethwisch, Materials Science and Engineering,  8th edition. Wiley, ISBN: 978-0-470-419997-7
 3. Katalog over SKF lager

Utlevert av faglærer:

 • Manual for Solidworks programvare
 • Notater i korrosjonslære
 • Sarent, Periodic Table of Elements
 • Utlevert underlag ifm laboratorie- og dataøvelser

 

Obligatorisk arbeidskravAntall arbeidskravPåkrevde arbeidskravFremmøtepliktKommentar
Oppmøte til undervisning Not required
Veiledningssamtaler Not required
Laboratoriearbeid Not required
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Not requiredPrøver og inleveringer
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Oppmøte til undervisning
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:
Obligatorisk arbeidskrav:Veiledningssamtaler
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:
Obligatorisk arbeidskrav:Laboratoriearbeid
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:
Obligatorisk arbeidskrav:Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Antall arbeidskrav:
Påkrevde arbeidskrav:
Fremmøteplikt:Not required
Kommentar:Prøver og inleveringer
VurderingsformGrupperingVarighetVarighetstypeKarakterskalaAndelJusterende muntligKommentarHjelpemidler
Skriftlig eksamenIndividuell5TimerA-F70 %Not required
MappevurderingIndividuell -A-F30 %Not requiredMappevurderingen består av obligatoriske innleveringer/laboratorierapporter. Mappekarakter oppgis ved semesterslutt som prosent. Ved sensurering av eksamen har faglærer med mappekarakteren og fastsetter i samarbeid med sensor den endelige karakteren i faget.
Vurderinger:
Vurderingsform:Skriftlig eksamen
Gruppering:Individuell
Varighet:5
Varighetstype:Timer
Karakterskala:A-F
Andel:70 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:
Hjelpemidler:
Vurderingsform:Mappevurdering
Gruppering:Individuell
Varighet:
Varighetstype:-
Karakterskala:A-F
Andel:30 %
Justerende muntlig:Not required
Kommentar:Mappevurderingen består av obligatoriske innleveringer/laboratorierapporter. Mappekarakter oppgis ved semesterslutt som prosent. Ved sensurering av eksamen har faglærer med mappekarakteren og fastsetter i samarbeid med sensor den endelige karakteren i faget.
Hjelpemidler:
AktivitetVarighetVarighetstypeKommentar
Forelesninger120Timer
Individuell veiledning15Timer
Individuell105Timer
Forventet arbeidsinnsats:
Aktivitet:Forelesninger
Varighet:120
Varighetstype:Timer
Kommentar:
Aktivitet:Individuell veiledning
Varighet:15
Varighetstype:Timer
Kommentar:
Aktivitet:Individuell
Varighet:105
Varighetstype:Timer
Kommentar: